DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

RAPORT DE EVALUARE

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022


Direcția Națională Anticorupție, în anul 2022, prezintă actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciem că activitatea specifică a instituției a fost:
|*| Foarte bună
| | Bună
| | Satisfăcătoare
| | Nesatisfăcătoare

Ne întemeiem aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2022:

I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?
|*| Suficiente
| | Insuficiente
2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:
|*| Suficiente
| | Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:
|*| Foarte bună
| | Bună
| | Satisfăcătoare
| | Nesatisfăcătoare

II. Rezultate
A. Informații publicate din oficiu
1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?
|*| Pe pagina de internet
| | La sediul instituției
| | În presă
| | În Monitorul Oficial al României
| | În altă modalitate:
2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
|*| Da
| | Nu
3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?
-
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?
|*| Da, acestea fiind: comunicatele de presă – urmărire penală; comunicate condamnări, achitări, încetare proces penal definitive
| | Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?
|*| Da
| | Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
- Aplicarea dispozițiilor din Regulamentul de ordine interioară și pe cele precizate de Ghidul de bune practici dintre sistemul judiciar și mass media (aprobat de Consiliul Național al Magistraturii)

B. Informații furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de informații de interes public În funcție de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
627 64 563 9 606 12


Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) 4
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 3
c) Acte normative, reglementări 6
d) Activitatea liderilor instituției 2
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 1
f) Altele, cu menționarea acestora: 611
- date statistice privind activitatea institutiei 12
- puncte de vedere 9
- stadiul instrumentarii si procedura anchetelor penale 371
- rechizitorii 95
- acreditari 124


2. Număr total de solicitări soluționate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecționate către alte instituții în 5 zile Soluționate favorabil în termen de 10 zile Soluționate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depășit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbal Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituției Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 Altele
523 5 442 91 5 502 9 12 4 3 6 2 1 507


3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. Limitele impuse de starea de urgență/alertă legate de pandemie.
3.2. Primirea cu întârziere a răspunsurilor de la direcțiile de specialitate.
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. Formularea de reveniri către direcțiile de specialitate.


5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informații inexistente Alte motive Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituției Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 Altele
104 3 13 88 1 1 1 2 0 99


5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):
- Informații despre anchete, informații care nu sunt gestionate de instituție, etc.

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță


6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001 6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001
Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total
0 2 0 2 0 3 8 11


7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public


7.1. Costuri
Costuri totale de funcționare ale Compartimentului: Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/ pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
- - - -


7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?
| | Da
|*| Nu
b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
-
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
- Crearea unei paginii oficiale a instituției pe o platforma de socializare (Facebook)
- Postarea periodică pe site-ul instituției a informațiilor care prezintă importanță pentru cetățean.