DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

RAPORT DE EVALUARE

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018


Direcţia Naţională Anticorupţie, în anul 2018, prezintă actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciem că activitatea specifică a instituţiei a fost:
|*| Foarte bună
| | Bună
| | Satisfăcătoare
| | Nesatisfăcătoare

Ne întemeiem aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2018:

I. Resurse şi proces
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
|*| Suficiente
| | Insuficiente
2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:
|*| Suficiente
| | Insuficiente
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
|*| Foarte bună
| | Bună
| | Satisfăcătoare
| | Nesatisfăcătoare

II. Rezultate
A. Informaţii publicate din oficiu
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
|*| Pe pagina de internet
| | La sediul instituţiei
| | În presă
| | În Monitorul Oficial al României
| | În altă modalitate:
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
|*| Da
| | Nu
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?
-
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
|*| Da, acestea fiind: comunicatele de presă –urmărire penala ; comunicate condamnări, achitări, încetare proces penal definitive
| | Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?
|*| Da
| | Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
- Publicarea Buletinului Informativ în format deschis.

B. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
902 130 772 30 872


Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 3
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 11
c) Acte normative, reglementări 35
d) Activitatea liderilor instituţiei 30
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare -
f) Altele, cu menţionarea acestora: -
- date statistice privind activitatea institutiei 6
- puncte de vedere 16
- stadiul instrumentarii si procedura anchetelor penale 674
- rechizitorii 73
- acreditari 2018 54


2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbal Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 Altele
599 10 503 86 0 579 20 15 3 11 35 30 - 823


3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. Volumul mare de lucrări raportat la numărul de personal.
3.2. Primirea cu întârziere a răspunsurilor de la direcțiile de specialitate.
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. Formularea de reveniri către direcțiile de specialitate.


5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 Altele
28 18 10 - - - - 3 - 25


5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):
- Regim juridic al unui imobil, rapoarte interne și externe de audit, informații privind miting, copie dosar administrativ, copie de pe autorizație de construcție și certificat de urbanism, situație contracte de asistență juridică etc.

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță


6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total
0 2 0 2 3 0 5 8


7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public


7.1. Costuri
Costuri totale de funcţionare ale Compartimentului: Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/ pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
- - - -


7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?
| | Da
|*| Nu
b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
-
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
- Postarea periodică pe site-ul instituției a informațiilor care prezintă importanță pentru cetățean.