Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 43*)

din 4 aprilie 2002


privind Direcţia Naţională Anticorupţie.


**) Notă:
Cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în:
L. Nr. 255/19.07.2013 Publicată în M.Of. Nr. 515/14.08.2013
Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins.

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Cap. I
Dispoziţii generale

Art. 1 - (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează Direcţia Naţională Anticorupţie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie.
(2) Direcţia Naţională Anticorupţie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei.
(3) *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005
(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Direcţia Naţională Anticorupţie prin intermediul procurorului şef al acestei direcţii. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Direcţia Naţională Anticorupţie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
(4) *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005
Art. 2 - Direcţia Naţională Anticorupţie este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.
Art. 3 - (1) Atribuţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusivă a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
c1) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
c2) participarea, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată;
c3) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege;
d) studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale;
e) elaborarea raportului anual privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor, iar ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie;
g) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
(2) Direcţia Naţională Anticorupţie exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie emite ordine.

Cap. II
Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Art. 4 - (1) Direcţia Naţională Anticorupţie este condusă de un procuror şef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este ajutat de 2 procurori şefi adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) În activitatea sa procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este ordonator principal de credite.
(4) Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este ordonator secundar de credite. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de la bugetul de stat, fondurile destinate Direcţiei Naţionale Anticorupţie fiind evidenţiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Anual se constituie un depozit în valoare de cel puţin 2 milioane lei (RON) pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie, la dispoziţia procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Această sumă este prevăzută la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar modul său de gestionare şi de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii.
Art. 5 - (1) Direcţia Naţională Anticorupţie este organizată în secţii conduse de procurori şefi secţie, ajutaţi de procurori şefi adjuncţi secţie. Secţiile se înfiinţează şi se desfiinţează prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii.
(3) Sediul serviciilor teritoriale şi circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de regulă, în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curţile de apel şi în raport cu circumscripţia acestora.
(4) Serviciile teritoriale, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori-şefi.
(41) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie va funcţiona un birou de informare şi relaţii publice care va asigura legătura cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii de urmărire penală, în condiţiile stabilite de lege.
(42) Conducătorul biroului, care îndeplineşte şi funcţia de purtător de cuvânt, poate fi un procuror desemnat de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ori un jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen.
(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizaţi prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Art. 6 - Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori, ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţiuni, aprobat potrivit legii.
Art. 7 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 24/2004
Art. 8 - *** Abrogat de L. Nr. 247/2005
Art. 9 - *** Abrogat de L. Nr. 247/2005
Art. 10 - (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sub autoritatea exclusivă a procurorului şef al acestei direcţii.
(3) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control al procurorului.
(4) Dispoziţiile procurorilor din Direcţia Naţională Anticorupţie sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.
(5) Detaşarea ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se face, la propunerea nominală a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar numirea acestora în funcţii se face prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii.
(6) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară sunt detaşaţi în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora.
(61) Detaşarea ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (6) prin revocarea din funcţie dispusă prin ordin motivat al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o însărcinare.
(8) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul administraţiei şi internelor privind drepturile şi răspunderile ce revin ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se exercită de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară se exercită de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(9) *** Abrogat de L. Nr. 601/2004
Art. 11 - (1) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt numiţi, prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.
(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Direcţia Naţională Anticorupţie. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002*) privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) - (4) *** Abrogate prin L. nr. 255/2013
_____________
*) O.U.G. Nr. 177/2002 a fost abrogată de O.U.G. Nr. 27/2006

Art. 12 - Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Cap. III
Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Art. 13
*) Modificat prin art. 115 din L. nr. 187/24.10.2012, cu intrare în vigoare de la 01.02.2014. Art. 115 a fost abrogat prin L. nr. 255/19.07.2013, cu intrare în vigoare de la 01.02.2014
**) Modificat prin L. nr. 255/19.07.2013, cu intrare în vigoare de la 01.02.2014, având următoarea formă:
"(1) Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:
a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro;
b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: deputaţi; senatori; membrii din România ai Parlamentului European; membrul desemnat de România în Comisia Europeană; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora; consilieri ai miniştrilor; judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale; ceilalţi judecători şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi adjuncţii săi; consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; consilierii de stat ai prim-ministrului; membrii şi auditorii publici externi din cadrul Curţii de Conturi a României şi ai camerelor judeţene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României; preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei; ofiţeri, amirali, generali şi mareşali; ofiţeri de poliţie; preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii municipiilor; consilieri judeţeni; prefecţi şi subprefecţi; conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din cadrul acestora; avocaţi; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi al societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 293 şi 294 din Codul penal.
(2) Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(3) Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute la art. 246, 297 şi 300 din Codul penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
(4) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) - (3).
(5) În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă.
(6) Urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(3), săvârşite de militarii în activitate, se efectuează de procurori militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate."
Art. 131*) - *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005
_____________
*) Art. 131 a fost introdus de L. nr. 161/2003, publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Cap. IV
Dispoziţii procedurale

Art. 14 - (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să sesizeze Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă că s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.
(3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor privitoare la corupţie.
(4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.
(5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) - (4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.
Art. 15 - Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constată că infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aceştia au obligaţia de a sesiza de îndată procurorii acestei direcţii.
Art. 151*) - Direcţia Naţională Anticorupţie este autorizată să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii. Orice informaţie cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege, pentru verificarea şi valorificarea acesteia.
_____________
*) Art. 151 a fost introdus de O.U.G. nr. 24/2004, publicată în M. Of. nr. 365 din 27 aprilie 2004.

Art. 16 - *** Abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 17 - *** Abrogat de OUG Nr. 134/2005
Art. 18 - Pentru buna desfăşurare a urmăririi penale procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.
Art. 19 - Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
Art. 20 - *** Abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 21 - Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiştii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obţinute în această calitate.
Art. 22 - *** Abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 221*) - *** Introdus de L. nr. 161/2003 şi abrogat de L. Nr. 356/2006
Art. 222*) - (1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt verificate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt verificate de procurorii-şefi ai secţiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai secţiilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, verificarea se face de către procurorul-şef al acestei direcţii.
(2) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de procurorii ierarhici prevăzuţi în alin. (1).
_____________
*) Art. 222 a fost introdus de O.U.G. nr. 60/2006, publicată în M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006.

Art. 223*) - Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenţa structurilor teritoriale ale direcţiei, din dispoziţia motivată a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
_____________
*) Art. 223 a fost introdus de O.U.G. nr. 60/2006, publicată în M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006.

Art. 23 - Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, încadrate cu personal detaşat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 24 - Dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Cap. V
Cooperare internaţională

Art. 25 - În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea acestor infracţiuni se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state.
Art. 26 - *** Abrogat de Legea Nr. 161/2003

Cap. VI
Dispoziţii finale

Art. 27 - (1) Direcţia Naţională Anticorupţie funcţionează cu următorul număr maxim de posturi:
a) 145 de posturi de procurori;
b) 170 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară;
c) 55 de posturi de specialişti;
d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
e) 44 de posturi de personal conex;
f) 54 de posturi de personal economic şi administrativ.
(2) Numărul maxim de posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 28 - (1) - (5) *** Abrogate de O.U.G. Nr. 27/2006
(6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(7) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 27/2006
(8) Drepturile băneşti şi materiale ale procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, specialiştilor, personalului economic şi administrativ, ale cadrelor militare şi ale celorlalte categorii de personal ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi ale ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se plătesc din fondurile acestei direcţii.
(9) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 27/2006
Art. 281*) - Direcţia Naţională Anticorupţie poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda magistraţilor şi celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.
_____________
*) Art. 281 a fost introdus de O.U.G. nr. 24/2004, publicată în M. Of. nr. 365 din 27 aprilie 2004.

Art. 282*) - Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
_____________
*) Art. 282 a fost introdus de O.U.G. nr. 24/2004, publicată în M. Of. nr. 365 din 27 aprilie 2004.

Art. 283*) - Drepturile personalului Direcţiei Naţionale Anticorupţie, trimis în străinătate sau invitat pe contul organizaţiilor ori al altor parteneri străini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii, iar cheltuielile necesare pentru deplasările în străinătate se aprobă, în limitele reglementărilor aprobate personalului instituţiilor publice, de către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
_____________
*) Art. 283 a fost introdus de L. nr. 601/2004, publicată în M. Of. nr. 1.227 din 20 decembrie 2004, care a intrat în vigoare la data de 23.12.2004.

Art. 29 - Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimentează prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.
Art. 30 - Dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.
Art. 31 - (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(3) Direcţia Naţională Anticorupţie va începe să funcţioneze pe data de 1 septembrie 2002.
Art. 32 - (1) Pentru cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Actele şi lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile.
(2) Cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedură penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Art. 33 - Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 34 - Pe data de 1 septembrie 2002 dispoziţiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
_____________