DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Formularul de înscriere la concurs în format .doc


ANUNȚ CONCURS


În conformitate cu dispozițiile art. VII alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscal, combaterea evaziunii fiscal, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ (personal contractual, cu atribuții de fochist)Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:
- 9 iulie 2024, ora 11:00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
- 15 iulie 2024, ora 11:00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice:
• absolvent școală profesională, profil tehnic;
• vechime în specialitatea solicitată: minim 2 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (în perioada 18 iunie 2024 - 2 iulie 2024, între orele 10:00-14:00), și vor fi însoțite de următoarele acte:
a) formular de înscriere la concurs (pus la dispoziție de Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale; în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul anterior datei de susținere a probei scrise);
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se depun personal sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică.
În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus, în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Calendarul concursului:
• 18 iunie 2024 - 2 iulie 2024, între orele 10:00-14:00 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
• 4 iulie 2024 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 5 iulie 2024 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 8 iulie 2024 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
9 iulie 2024, ora 11:00 – proba scrisă;
• 10 iulie 2024 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
• 11 iulie 2024 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
• 12 iulie 2024 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
15 iulie 2024, ora 10:00 – interviul;
• 16 iulie 2024 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
• 17 iulie 2024 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
• 18 iulie 2024 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 19 iulie 2024 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
pentru ocuparea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, cu atribuții de fochist, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativTematica
- Atribuțiile personalului din cadrul Serviciul Investiții, Achiziții și Administrativ, Logistic și Parc Auto - referitoare la activitatea parcului auto, activitatea de întreținere și deservire.
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție
- Supravegherea cazanului
- Evidenta exploatării cazanelor
- Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului
- Aprinderea focului
- Pornirea focului
- Funcționarea cazanului
- Oprirea, răcirea si golirea cazanului
- Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire
- Executarea contractului de muncă. Modificarea contractului individual de muncă.
- Obligațiile generale ale angajatorilor pe linie de sănătate și securitate în muncă.
- Obligațiile lucrătorilor în ceea ce privește sănătatea și securitate în muncă.

Bibliografie
a. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1169/2023 - Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, forma la zi;
b. Ordonanța de Urgență nr. 43/2002, privind Direcția Națională Anticorupție, forma la zi;
c. Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, nr. 663/2010,
- Prescripția Tehnică PT C1 / 2010 – 1 - Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente: - Capitolul V secțiunile 2,5,6,7,8,9,10, Capitolul XIV secțiunea 4.
- Prescripția tehnică PT C9 2010 - 1. - Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune: Capitolul IV secțiunile 2,5,6,7,8,9,10, - Capitolul XIII secțiunea 4
d. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, forma la zi.
e. Legea 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncăATRIBUȚIILE
postului vacant de execuție de muncitor calificat I, cu atribuții de fochist, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ1. Cunoașterea funcționării întregii centrale termice și a instalațiilor termice din toate clădirile;
2. Respectă instrucțiunile de exploatare a centralei termice;
3. Respectă și pune în aplicare prevederile tuturor prescripțiilor tehnice legate de tipul de instalație deservit;
4. Verifică zilnic la intrarea în post toate instalațiile de producere a agentului termic, instalațiile sanitare si remediază defecțiunile și/sau anunță existența acestora șefului direct;
5. Supraveghează direct și permanent funcționarea cazanului și a instalațiilor anexe și înregistrează parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucțiuni interne și prescripții tehnice;
6. Nu are voie să lase instalația cu foc continuu și tablourile electrice în funcțiune fără supraveghere;
7. Răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;
8. Asigură funcționalitatea spațiilor, instalațiilor și aparatelor din dotarea sistemului de încălzire;
9. Se îngrijește si răspunde de buna funcționare a instalațiilor termice, sanitare si de producere a apei calde menajere;
10. Verifică în permanență starea de funcționare a centralei și a elementelor componente să fie la parametri corespunzători;
11. Sprijină instalatorii în remedierea defecțiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparații la instalația termică;
12. Predă serviciul pe bază de proces verbal;
13. Ține evidența la „zi” a exploatării echipamentului prin completarea datelor în registrul-jurnal;
14. Utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere si reparațiilor curente;
15. Răspunde de inventar si asigură ordinea la camera centralelor;
16. Folosește integral programul de lucru pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
17. In caz de calamități, avarii sau defecțiuni are obligația de a se prezenta imediat la locul de muncă;
18. În timpul iernii va participa la activitatea de deszăpezire organizată în incinta instituției, în special la căile de acces către centrala termică și rezervorul de combustibil, menținându-le în permanență accesibile;
19. Ajută la amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din incintele deținute de instituție;
20. Folosește integral programul de lucru pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
21. In caz de calamități, avarii sau defecțiuni are obligația de a se prezenta imediat la locul de muncă;
22. Păstrează curățenia în sectorul lui de activitate și participă la activitățile legate de execuția și menținerea acesteia;
23. Pe perioada sezonului cald activitățile curente vor fi desfășurate din dispozițiile directe ale șefului biroului logistic și parc auto precum și ale șefului serviciului investiții, achiziții și administrativ;
24. Ajută la descărcarea mărfurilor primite în depozitele instituției, în limitele respectării prevederilor legislației muncii;
25. Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le deține.
26. Îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalațiilor de încălzire;
27. Execută reparațiile și lucrările de întreținere necesare instalațiilor și inventarului din dotare în limita competențelor;
28. Răspunde de ordinea, curățenia și igienizarea centralelor termice și în jurul acestora;
29. Supraveghează de instalațiile de gaz metan și cea de alimentare cu combustibil lichid (motorină);
30. Nu are voie să lase instalația cu foc continuu și tablourile electrice în funcțiune fără supraveghere;
31. Răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea personală sau cea a instituției;
32. Respectă orele de program evitând întârzierile și plecările din timpul orelor de serviciu;
33. Preia atribuțiile colegilor de birou în situația în care se află în imposibilitatea de a le îndeplini – concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare, etc.
34. Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de managerul economic al departamentului, șeful de serviciu, șeful de birou sau stabilite de conducerea Direcției Naționale Anticorupție, în condițiile legii, în legătură cu atribuțiile consemnate în prezenta fișă a postului.

În îndeplinirea activităților va respecta și obligațiile din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor :
a) să respecte măsurile de P.S.I. ce îi revin și să execute dispozițiile, regulile și măsurile stabilite pentru stingerea începuturilor de incendiu;
b) să cunoască și să respecte prevederile din normele specifice locului de muncă, regulile de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în instrucțiunile de P.S.I. și de lucru, cunoașterea modului de utilizare corectă a dispozitivelor și a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu, precum și a modului de utilizare a tuturor instalațiilor de semnalizare sau stingere a incendiilor aflate în dotarea locurilor de muncă;
c) să participe la instructajele și acțiunile instructiv – educative pe linie P.S.I., precum și la exercițiile și aplicațiile practice de stingere a incendiilor organizate la locul de muncă;
d) să respecte strict și întocmai regulile stabilite sau dispozițiilor primite din partea șefilor ierarhici în ceea ce privește folosirea corectă a instalațiilor tehnologice, modul corect de efectuare a unor operații speciale, a intervențiilor, etc.;
e) să anunțe de îndată șeful ierarhic despre începuturile de incendiu izbucnite; efectuează imediat operațiunile de primă intervenție, cu utilizarea tuturor mijloacelor de intervenție aflate în dotarea locului de muncă, precum și pentru înlăturarea urmărilor provocate de acestea fără a-și pune nicio clipă viața sau sănătatea în pericol;
f) să aducă de îndată la cunoștința șefului locului de muncă orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum și orice încălcare a normelor de P.S.I.;
g) să nu depună pe corpurile de încălzire sau tablouri electrice, hârtii, țesături, îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile;
h) să nu blocheze culoarele și scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenția pentru stingerea incendiilor și evacuarea bunurilor;
i) să nu intervină sub niciun motiv la instalații, aparate sau tablouri electrice, orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic;
j) să nu lase în încăperi materiale de șters îmbibate cu substanțe inflamabile sau recipiente cu produse petroliere, care se pot autoaprinde și pot declanșa incendii;
k) să întrețină în bună stare de funcționare atât instalațiile, utilajele și aparatele tehnologice, cât și dispozitivele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor aflate în dotarea locului de muncă;
l) să folosească și să păstreze în conformitate cu regulile stabilite echipamentul de protecție, dispozitivele și mijloacele de siguranță și intervenție;
m) să nu fumeze, să introducă țigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii în locurile de muncă, unde fumatul sau introducerea acestora este interzisă sau în locurile neorganizate/neamenajate special;
n) să respecte ordinea și disciplina în muncă, de aplicare a tuturor măsurilor prevăzute sau primite, destinate să preîntâmpine și să înlăture orice situație care ar pune în primejdie viața și sănătatea oamenilor sau care ar putea afecta siguranța instalațiilor;
o) să nu folosească pentru iluminare, foc deschis (chibrituri, lumânări, hârtii aprinse, etc.) în spațiile de depozitare, sau în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu;
p) la terminarea programului de lucru, să controleze și să elimine toate elementele care pot provoca incendii, iar ultimul salariat care părăsește locul de muncă este obligat să verifice dacă nu au rămas aparate și utilaje conectate la rețeaua electrică, resturi de țigări nestinse, lumini aprinse, robinete de apă sau gaze deschise și să înlăture toate neregulile constatate.

În îndeplinirea activităților va respecta și obligațiile din domeniul securității și sănătății în muncă:
a) să-și desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea pe care o au, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să-l înapoieze sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau consilierului cu securitatea muncii orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană, problemele de sănătate apărute în intervalul dintre controalele periodice de medicina muncii efectuate de angajator sau cele determinat urmare efectuării unor controale medicale sau în măsura în care este posibil, constatate personal și care pot perturba activitatea curentă provocând prejudicii propriei persoane, colegilor sau instituției;
g) să coopereze cu angajatorul și/sau cu consilierul cu securitatea muncii, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu consilierul cu securitatea muncii, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să-și însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, persoană de contact: grefier Rotaru Alexandra – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.

PROCUROR-ȘEF DIRECȚIE
Marius I. VoineagFormularul de înscriere la concurs în format .doc