DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Formular de înscriere la concurs în format .doc


ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu dispozițiile art. VII alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și art. VII, art. XI și art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de
specialist, specializarea sisteme de programare și proiectare baze de date în cadrul Biroului pentru tehnologia informației și comunicației (ID post 451612)Salariul brut lunar aferent funcției publice de execuție de specialist, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, poate fi începând cu suma de 18.590 lei.

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:
- perioada selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
- proba scrisă, la data de 25 iunie 2024, ora 12:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București;
- proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă;
Proba interviului va fi înregistrată audio-video, pe suport magnetic.

Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
○ cetățenie română și domiciliul în România;
○ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
○ vârstă de minimum 18 ani împliniți;
○ capacitate de exercițiu deplină;
○ să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
○ îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
○ îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
○ nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
○ nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
○ nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
○ nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

○ studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în:
- Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii - ramurile de știință Informatică sau Matematică;
- Domeniul fundamental Științe inginerești - ramurile de știință Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau Inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
- Domeniul fundamental Științe sociale - ramura Științe economice – domeniile universitare Cibernetică și statistică și Informatică Economică – domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică;

○ cursuri de specializare/perfecționare în domeniul de specialitate sisteme de programare și proiectare baze de date, atestate prin certificări/diplome de absolvire/atestate specifice – nivel avansat;

○ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 24 mai 2024 – 12 iunie 2024, între orele 10:00-14:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.
Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu următoarele documente:
○ formularul de înscriere, prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
○ curriculum vitae, modelul comun european;
○ copia actului de identitate;
○ copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
○ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
○ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
Conform dispozițiilor art. VII alin. 15 din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. 7 din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
○ copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
○ cazierul judiciar;
Acest document poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
○ declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;
În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Administrarea și coordonarea utilizatorilor bazelor de date din cadrul Biroului IT;
2. Instalarea și configurarea aplicațiilor informatice necesare în desfășurarea activității personalului din cadrul DNA desemnat să utilizeze bazele de date, în limita de competență a acestora;
3. Răspunde de realizarea în termen și de bună calitate a lucrărilor;
4. Asigură funcționalitatea aplicațiilor existente;
5. Crearea, dezvoltarea, testarea de aplicații interne destinate personalului DNA în vederea eliminării redundanțelor, erorilor umane și a îmbunătățirii regăsirii eficiente a informației, asigurării publicității informației publice sau de interes intern a DNA, cu respectarea legislației în vigoare;
6. Participă la testarea unor aplicații în vederea descoperirii unor erori, face propuneri de îmbunătățire a aplicațiilor dezvoltate de terți, în vederea asigurării unui grad cât mai ridicat de securitate și ușurință în utilizarea acestora;
7. Întocmirea de rapoarte statistice din bazele de date folosite de DNA;
8. Întocmirea de note, raportări, operațiuni de gestiune a conturilor de utilizator și a parolelor asociate pentru aplicații proprii sau ale terților;
9. Asigurarea suportului tehnic utilizatorilor DNA în folosirea adecvată a aplicațiilor informatice, acordarea suportului în redactarea unor documente și prezentări;
10. Asigură derularea componentelor de investiții IT ale proiectelor europene;
11. Menține legăturile cu aplicațiile altor instituții necesare DNA;
12. Participarea la întruniri și discuții în limita mandatului și a desemnării de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție în cadrul inter instituțional;
13. Întocmirea de propuneri pentru achiziționarea produselor software de uz general, în vederea asigurării desfășurării activității în cadrul instituției în cele mai bune condiții;
14. Execută orice alte lucrări sau sarcini stabilite de conducerea unității ori de specialistul șef al Biroului IT.BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de
specialist, specializarea sisteme de programare și proiectare baze de date, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție1. Constituția României, republicată
cu tematica: Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Statutul funcționarilor publici
5. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție
6. Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1169/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție,
cu tematica: Atribuțiile specialiștilor și Atribuțiile Biroului IT
7. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
cu tematica: Infracțiuni de corupție; infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție; infracțiuni de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
8. Hotărârea nr. 69 din 16 ianuarie 2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
cu tematica: formulare statistice, nomenclator unic statistic pentru cauzele penale la parchete, completarea formularelor statistice.
9. SQL Server Guides (https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-guides)
cu tematica: creare, interogare, întreținere, backup și administrare baze de date Microsoft SQL.
10. Microsoft Office (https://support.microsoft.com/ro-ro/office/no%C8%9Biuni-de-baz%C4%83-despre-proiectarea-bazelor-de-date-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5)
cu tematica: proiectarea bazelor de date relaționale,
11. PostgreSQL (https://www.postgresql.org/docs/current/admin.html)
cu tematica: creare, interogare, întreținere, backup și administrare baze de date PostgreSQL
12. MongoDB database (https://www.mongodb.com/docs/manual/)
cu tematica: noțiuni despre baze de date NoSQL orientate spre documente – crearea, interogarea, întreținerea, administrarea bazelor de date MongoDB, stocarea documentelor în formate JSON, XML în MongoDB
13. Sams Teach Yourself, Editura Pearson Sams, 2014 - HTML, CSS, and JavaScript All in One
cu tematica: HTML, CSS, JavaScript
14. Oracle Database Guides (https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html) și (https://docs.oracle.com/en/database/other-databases/nosql-database/index.html)
cu tematica: noțiuni despre baze de date relaționale și non – relaționale Oracle
15. Microsoft C# (https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/) cu tematică: concepte de bază
16. ASP.NET Web Apps (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet/web-apps) cu tematică: concepte de bază
17. MVC - Model View Controller (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet/mvc) cu tematică: concepte de bază
18. Rețele de calculatoare ed. 4-a, Editura Byblos, 2003, Andrew S. Tanenbaum,
cu tematica: rețele de calculatoare - topologii, modelul OSI, dispozitive de rețea, jurnalizare, trafic de rețea, securitate, criptare;
19. File System Forensic Analysis, Editura Addison Wesley, 2005, Brian Carrier,
cu tematica: sisteme de operare Windows, Linux - procesul boot, sisteme de fișiere, structura de foldere, securitate, criptare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2656; persoană de contact: consilier Petrescu Săndica – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .
Afișat astăzi, 24 mai 2024, ora 10:00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție, din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, Sector 1 și Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București și pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție www.pna.ro.Formular de înscriere la concurs în format .doc