DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Formular de înscriere la concurs în format .doc


ANUNȚ CONCURSÎn conformitate cu dispozițiile art. VII alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și art. VII, art. XI și art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice specifice de execuție vacante de
specialist, specializarea percheziții informatice- 1 post în cadrul Serviciului specialiști din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție;
- 1 post în cadrul Serviciului Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție.

Salariul brut lunar aferent funcției publice de execuție de specialist, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, poate fi începând cu suma de 18.590 lei.

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:
- perioada selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
- proba scrisă, la data de 17 iunie 2024, ora 12:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București;
- proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă;
Proba interviului va fi înregistrată audio-video, pe suport magnetic.

Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
○ cetățenie română și domiciliul în România;
○ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
○ vârstă de minimum 18 ani împliniți;
○ capacitate de exercițiu deplină;
○ să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
○ îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
○ îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
○ nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
○ nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
○ nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
○ nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

○ studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în:
- Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii - ramurile de știință Informatică sau Matematică;
- Domeniul fundamental Științe inginerești - ramurile de știință Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau Inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
- Domeniul fundamental Științe sociale - ramura Științe economice – domeniile universitare Cibernetică și statistică și Informatică Economică – domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică;

○ cursuri de specializare/perfecționare în domeniul de specialitate Digital Forensics, atestate prin certificări/diplome de absolvire/atestate specifice (ex: EnCE - OpenText, GCFA, GCFE, GASF, GREM – SANS.org, CCO, CCMA, CCME – Cellebrite, MCFE, MGCE – Magnet Forensics, ACE – Exterro, sau alte certificări echivalente obținute în urma unui examen) – nivel avansat;

○ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 17 mai 2024 – 05 iunie 2024, între orele 10:00-14:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului.

Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.

Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu următoarele documente:
○ formularul de înscriere, prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
○ curriculum vitae, modelul comun european;
○ copia actului de identitate;
○ copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
○ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
○ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
Conform dispozițiilor art. VII alin. 15 din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. 7 din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
○ copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
○ cazierul judiciar;
Acest document poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
○ declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;
În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef serviciu/secție, efectuează în dosare penale percheziții informatice și întocmește constatări tehnico-științifice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, materializate în procese verbale de percheziție informatică și/sau rapoarte de constatare;
2. În situația în care materialele puse la dispoziție de procuror sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării;
3. Transmite procesul verbal de percheziție informatică/raportul de constatare, după finalizare, procurorului de caz, prin intermediul grefei;
4. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
5. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
6. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
7. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
8. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
9. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
10. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
11. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor din domeniul I.T. care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare;
12. Se preocupă de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, participând la formele de perfecționare profesională organizate de Direcția Națională Anticorupție sau de alte instituții abilitate.


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice specifice de execuție vacante de
specialist, specializarea percheziții informatice, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție1. Constituția României, republicată,
cu tematica Reglementări privind Constituția României: Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Egalitatea de șanse de tratament;
4. Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
6. Hotărârea nr. 1169/28.09.2023 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, publicat în M.O. nr. 895 bis/05.10.2023,
cu tematica Atribuțiile specialiștilor;
7. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
8. Codul de procedură penală – art. 168, art. 172 și art. 1811,
cu tematica Percheziția informatică - art. 168 din Codul de procedură penală; Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării – art. 172 din Codul de procedură penală; Obiectul constatării și raportul de constatare – art. 1811 din Codul de procedură penală;
9. RFC 3227 Guidelines for Evidence Collection and Archiving,
cu tematica Ierarhia datelor informatice din punctul de vedere al volatilității;
10. ISO/IEC 27037 Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence,
cu tematica Echipamente și documente necesare investigațiilor informatice și reguli de efectuare a percheziției informatice – identificarea suporturilor de stocare a datelor informatice, securizarea suporturilor de stocare a datelor, desfășurarea percheziției informatice, colectarea datelor informatice, ambalarea și sigilarea suporturilor de stocare a datelor, procesul-verbal de percheziție informatică;
11. ISO/IEC 27042 Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence,
cu tematica Tipuri de probe digitale, examinarea și analiza datelor informatice (nivel fizic, regiștri, memorie, volum, partiție, sistem de fișiere, aplicații, baze de date, rețea, Internet, email, artefacte, date ascunse), raportul de constatare în domeniul investigațiilor informatice;
12. ACPO Good Practice Guide - Digital Detective,
cu tematica Principii specifice investigațiilor informatice;
13. Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement,
cu tematica Medii de stocare a datelor informatice, interfețe de conectare;
14. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second Edition,
cu tematica Pregătirea strategiei de abordare, căutarea, ridicarea, ambalarea, transportul, depozitarea dispozitivelor informatice;
15. Best Practice Manual for the Forensic Examination of Digital Technology,
cu tematica Aplicații informatice specializate în investigații informatice (Encase, FTK, UFED, XRY-XAMN, Oxygen etc.) și sisteme de operare pentru dispozitive mobile Android, iOS – sisteme de fișiere, metode de copiere a datelor informatice, securitate, criptare, aplicații;
16. File System Forensic Analysis, Editura Addison Wesley, 2005, Brian Carrier,
cu tematica Sisteme de operare Windows, Linux, Mac OS – procesul boot, sisteme de fișiere, structura de foldere, jurnalizare, criptare, artefacte;
17. Rețele de calculatoare ed. 4-a, Editura Byblos, 2003, Andrew S. Tanenbaum,
cu tematica Rețele de calculatoare – modelul OSI, dispozitive de rețea, jurnalizare, trafic de rețea, securitate, criptare;
18. SQLite Database Forensics, https://www.xploreforensics.com/blog/sqlite-database-forensics.html
cu tematica Baze de date – SQLite, DBF, MDB, etc. – accesare, interogare, sortare, indexare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2656; persoană de contact: consilier Petrescu Săndica – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .

Afișat astăzi, 17 mai 2024, ora 10:00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție, din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, Sector 1 și Piața Valter Mărăcineanu nr.1-3, Sector 1, București și pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție www.pna.ro.Formular de înscriere la concurs în format .doc