increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Formular de înscriere

ANUNȚÎn conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului buget și contabilitate al Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Direcției Naționale Anticorupție, nivel centralConcursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
■ selecția dosarelor de înscriere la concurs;
■ proba scrisă, la data de 20 iulie 2022, ora 10,00;
■ interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții generale de participare sunt cele prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

Condiții specifice de participare:
◦ Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice;
◦ cunoștințe/pregătire de specialitate în domeniul buget și contabilitate publică, atestate prin diplome/certificate specifice.
◦ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 20 iunie 2022-11 iulie 2022, între orele 9,00-15,00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
◦ formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 a H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
◦ curriculum vitae, modelul comun european;
◦ copia actului de identitate;
◦ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
◦ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
◦ copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
◦ cazierul judiciar;
◦ declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;
Adeverințele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Primește extrasele de cont cu toate documentele justificative privind plățile efectuate prin conturile deschise pentru instituție la trezorerie, verifică existența vizei de control financiar preventiv și a celorlalte semnături legale în vederea prelucrării automate a datelor pentru întocmirea documentelor cumulative;
2. Primește documentele de casierie cu toate documentele justificative privind plățile efectuate prin conturile deschise la institutiile de credit, verifică existența vizei de control financiar preventiv și a celorlalte semnături legale în vederea prelucrării automate a datelor pentru întocmirea documentelor cumulative in lipsa titularului;
3. Efectuează înregistrările în evidența contabilă în partidă dublă analitică și sintetică a creditelor bugetare pentru acțiuni proprii și centralizate a veniturilor bugetare pe baza prevederilor actelor normative în vigoare și întocmește toate documentele necesare îndeplinirii acestei activități;
4. Întocmește situația lunară a execuției bugetului propriu, cumulată de la începutul anului și balanțele de verificare analitice și sintetice;
5. Efectuează punctajul dintre contabilitatea sintetică și analitică cu ajutorul balanței de verificare, întocmită separat pentru fiecare cont de bunuri materiale;
6. Participă la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale: întocmește balanța de verificare sintetică și analitică, contul de execuție și detalierea cheltuielilor în structura clasificației bugetare, întocmește explicațiile asupra soldurilor din bilanț precum și situații anexe la situațiile financiare trimestriale și anuale;
7. Ține evidența angajamentelor bugetare și legale conform clasificației funcționale și economice (conturile contabile 8066, 8067), la titlul cheltuieli de personal;
8. Organizează evidența angajamentelor legale și bugetare pentru titlul cheltuieli de personal;
9. Dupa semnarea și acordarea mențiunii “Bun de plata”, de către persoanele împuternicite în faza de lichidare, pe documentele care atesta bunurile, lucrarile executate și serviciile efectuate sau din care reies obligații de plată certe, completează și semnează formularul Ordonanțare de plată conform modelului din anexa nr. 3 din Ordinul finanțelor publice nr.1792/2002, cu modificările și completările ulterioare.
10. Opereaza in programul informatic FOREXE, înregistrează toate angajamentele legale in sistemul de control al angajamentelor, înregistrează în sistemul creditelor de angajament și a creditelor bugetare anterior semnării anajamentului legal, întocmește recepțiile în vederea efectuării plaților;
11. Face punctajele cu situatiile centralizatoare din FOREXE cu datele din contabilitate – programul informatic PROSIS in lipsa titularului;
12. Efectuează punctajul dintre valoarea ordonanțărilor pe articole bugetare cu plățile efectuate pe articole bugetare;
13. În lipsa titularului ține evidența angajamentelor bugetare și legale conform clasificației funcționale și economice (conturile contabile 8066, 8067), la titlurile cheltuieli cu bunuri si servicii, proiecte cu finantare nerambursabila, cheltuieli de capital.
14. Îndosariază toate documentele justificative și actele de cheltuieli care sunt înregistrate în contabilitate;
15. Acordă viză de Control financiar preventiv propriu în absența titularului;
16. Întocmește situațiile solicitate de organele de control financiar și pune la dispoziția stucturii de audit public intern documentele solicitate;
17. Pentru bunul mers al activității, execută orice alte lucrări privind activitatea de evidență contabilă la solicitarea șefilor ierarhic superiori sau a conducerii Direcției Naționale Anticorupție, după caz;
18. Informează pe Managerul Economic al Direcției Naționale Anticorupție, operativ și oportun asupra tuturor problemelor și greutăților întâmpinate în realizarea sarcinilor de serviciu.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului buget și contabilitate al Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central


Tematica- Reglementări privind Constituția României;
- Reglementări în domeniul funcției publice;
- Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- Cadrul legal privind finanțele publice;
- Reglementări cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Legislație specifică privind contabilitatea instituțiilor publice;
- Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare ale acestuia;
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție: Organizare și atribuții ale Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare – Titlul VII, capitolul X - Secțiunea a 2-a art.73;
- Legislație specifică privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
- Reglementări privind documentele financiar-contabile;
- Legislație specifică privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Legislație specifică privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Bibliografie


- Constituția României, republicată;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați , cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului justiției nr. 1.643/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- OMFP nr.517/2016 - pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637; persoană de contact: consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .

Afișat astăzi 20 iunie 2022, ora 09,00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție, din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 și Piața Valter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1, București și pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție www.pna.ro.