increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂAcesta este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBBAC:2021:001.000157
Operator de date cu caracter personal nr. 7248
R O M Â N I A
TRIBUNALUL BACĂU
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr. 706/110/2021
SENTINȚA PENALĂ NR.157/D/2021
Ședința publică de la 13 Iulie 2021
Completul compus din:
PREȘEDINTE (...)
Grefier (...)

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă I.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău
Reprezentat de Procuror (...)
***


Pe rol judecarea cauzei Penale privind pe inculpatul A.I. și pe parte civilă APIA - AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ, având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP).
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 22.06.2021, fiind consemnate prin încheierea de ședință din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când, instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 alin. 1 din Cpp, a stabilit termen pentru pronunțarea hotărârii la data de 08.07.2021, dată la care s-a preschimbat termenul pentru pronunțarea hotărârii, conform rezoluției președintelui de complet, la data de azi 13 iulie 2021.

TRIBUNALUL
-deliberând-

Asupra cauzei penale de față, constată:
La data de 30.03.2021, sub nr. 706/110/2021, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procuror și inculpatul A.I., (...) cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cpen.
În sarcina inculpatului s-a reținut următoarea situație de fapt:
Asociația A.Z.N. din (...) este, conform statutului, o organizație de persoane fizice și juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, cu personalitate juridică, înființată în temeiul OG 26/2000 de către asociații B.T., A.I., B.M.A., A.C., I.I.C., P.A.. Asociația a fost înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor la Judecătoria Onești sub (...), iar conform statutului, activitățile acesteia au fost conduse inițial de Consiliul Director format din – președinte, B.T. și A.C. – vicepreședinți. Prin sentința civilă nr. 48/19.12.2011 pronunțată de Judecătoria Onești în dosarul (...) s-a aprobat modificarea Consiliului Director al Asociației, actuala componență fiind B.T.– președinte executiv, B.M.A. și A.C.– vicepreședinți.
Conform statutului, Asociația A.Z.N.(...) are ca scop desfășurarea și sprijinirea activităților agricole de cultivare a plantelor și creștere a animalelor, activităților anexe agriculturii și celor de protecție a mediului.
La data de 15.05.2013 Asociația A.Z.N. din (...), prin reprezentant I.A., a depus la APIA Centrul Județean Bacău cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață, în campania 2013, ce a fost înregistrată sub nr. BC – (...).
Fermierul a solicitat sprijin financiar pentru suprafața de 506,08 ha pajiște permanentă comunală utilizată în comun, în cadrul Schemei de plăți directe pe suprafață, Plăților Compensatorii pentru zonă defavorizată montană, precum și în cadrul Plăților pentru Agromediu (Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală și Pachetul 2 - Practici agricole tradiționale).
Anexat cererii BC – (...), fermierul Asociația A.Z.N. a prezentat ca documente doveditoare următoarele înscrisuri:
- Actul constitutiv și statutul Asociației A.Z.N., încheierea Judecătoriei Onești prin care s-a dispus înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, certificatul de înregistrare fiscală;
- Contractul de concesiune (...) având ca obiect o suprafață de 506,08 ha pășune;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dofteana (...)privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeței de 506,08 ha, pășune ce se află în proprietatea privată a comunei Dofteana, județul Bacău, în vederea pășunatului către Asociația A.Z.N.;
- Adeverința (...), emisă de Primăria Comunei Dofteana, prin care se atesta utilizarea suprafeței agricole de 506,08 ha, de către Asociația A.Z.N.;
- Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013 - Declarație de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate, cuprinzând Tabelul nr. 1 cu proprietarii/deținătorii de animale care pășunează pe suprafața de pajiște declarată și Tabelul nr. 2 cu efectivul de animale pe specii și categorii și transformarea lor în UVM;
-Anexa nr. 13 - Declarație pe propria răspundere privind acordul ca domnul I.A., președinte al Asociației A.Z.N. să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafață în campania 2013, în numele membrilor asociației;
-Adeverința prin care se atesta faptul că membrii Asociației A.Z.N. aveau un anumit cod de exploatație, semnată și ștampilată de medicul veterinar.
Din verificările efectuate cu privire la documentele anexate cererii de plată de către fermier au rezultat aspecte care confirmă sesizarea DLAF, astfel:
Pentru a beneficia de plata pentru schemele de sprijin pe suprafață, Asociația A.Z.N. a solicitat Primăriei com. Dofteana concesionarea suprafeței de 506,08 ha pajiște permanentă comunală, ce a fost aprobată prin HCL (...), fiind încheiat contractul de concesiune nr. (...) având ca obiect concesionarea suprafeței susmenționate de pășune ce face parte din domeniul privat al com. Dofteana, identificată în puncte, pe sate, parcelă și tarla conform hărților cadastrale pe blocuri fizice – înscrise în anexa 1 la HCL. Prin aceeași hotărâre s-a stabilit că utilizatorul pășunii trebuie să îndeplinească următoarele condiții - să fie înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor, să asigure o încărcătură de 0,3 UMV/ha pentru suprafața solicitată și să prezinte un program de pășunat pentru perioada preluării în folosință a suprafeței de pășune solicitată, aprobat anual de Consiliul Local.
Declarația membrilor Asociației A.Z.N. referitor la acordul ca președintele Asociației, A.I., să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafață, în campania 2013, în numele membrilor Asociației – document reprezentând Anexa 13 a cererii de plată formulate de fermier – conține numele și prenumele, codul numeric personal și semnăturile unui număr de 108 persoane.
Acest document - Anexa 13, semnat la final de A.I., ștampilat cu ștampila Asociației N. și depus la APIA- CJ Bacău de către susnumit a atestat o situație necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că membrii asociației și-au exprimat acordul ca președintele asociației să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafață, în campania 2013, în numele membrilor asociației, întrucât parte dintre persoanele menționate în calitate de membri ai asociației nu au avut niciodată această calitate, parte dintre acestea nu au avut cunoștință de cererea privind obținerea de subvenții depusă de această asociație, nu au mandatat președintele acesteia pentru depunerea cererii și nu au semnat documentul susmenționat. Din probele administrate în cauză a rezultat că acest document a fost întocmit de inculpatul B.T. – președinte al Asociației N. și (...), iar inc. A.I. a cunoscut caracterul fals al acestui înscris, acesta știind că persoanele înscrise în tabel nu erau membri ai Asociației.
Din audierea în calitate de martori a unui număr de 30 persoane înscrise în declarația ce constituie Anexa 13 - respectiv T.D., B.V., M.C.C., F.A., N.G., B.A., M.G., F.M., G.V. C.G., Ș.E., G.A., G.Z., P.N., G.G., B.C., A.V., B.D., F.I., D.G., R.N., L.P., M.G., I.C., F.N., F.M., C.N., C.C., B.V., A.I. - a rezultat că aceste persoane nu au fost niciodată membri ai Asociației A.Z.N., nu au cunoscut despre cererea de plată formulată de Asociație în campania 2013 și nu au semnat declarația privind mandatarea președintelui asociației pentru depunerea cererii de plată și încasarea sprijinului financiar pe suprafață în campania 2013. Parte dintre martori au susținut și faptul că nu au avut niciodată numărul de animale specificat în tabelul din Anexa nr. 2 la cererea de plată.
Mai mult, o dovadă în plus că aceste persoane nu au fost membri ai Asociației este faptul că - în cadrul controlului efectuat de Curtea de Conturi Iași cu privire la cererea depusă în campania 2013, Asociația A.Z.N. a comunicat acestei instituții, prin adresa nr (...), că are un număr de 49 membri, conform tabelului anexat și cererilor de adeziune înaintate. Dintre aceste 49 de persoane menționate în tabel, doar 15 persoane sunt semnatare ale Anexei 13 depuse de fermier la APIA CJ Bacău în campania 2013. Dintre cele 15 persoane menționate atât în Anexa 13, cât și în Tabelul cu membrii Asociației, numiții Ț.D., M.G., F.M., G.V., F.A., B.A. N.G. au declarat că nu au fost niciodată membri ai Asociației și nu au semnat Anexa 13, neavând motive să semneze, iar B.V. a declarat că a fost membru al Asociației, dar nu l-a mandatat pe A.I. să depună și să încaseze subvenția pe suprafață.
De altfel, în campania 2012, Asociația A.Z.N. a depus la APIA cerere de plată pe suprafață, anexând un tabel din care rezulta că Asociația are un număr de 44 membri.
În acest context, și formularul Anexa 2 denumit „Declarație de Eligibilitate/ Conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate” conținând Tabelul 1 cu proprietarii de animale care pășunează pe suprafața declarată și Tabelul 2 cu efectivul total de animale și transformarea lor in UVM, în care Asociația A.Z.N. a declarat că respectă bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) conține mențiuni nereale în privința membrilor asociației, numărului de animale și respectării condițiilor agricole și de mediu. Tabelul 1 cu proprietarii de animale care pășunează pe suprafața declarată a fost întocmit în fals tot de președintele Asociației, inculpatul B.T..
Astfel, verificând formularul Anexa nr. 2 la cererea de plată reprezentând declarația de eligibilitate/conformitate GAEC, se observă că încărcătura minimă asigurată de Asociația A.Z.N. pentru suprafața solicitată se raportează la numărul total al animalelor înscrise în cererea de plată, total ce rezultă din Declarația de eligibilitate pentru suprafețele permanente solicitate, însoțită de lista proprietarilor de animale - membri ai asociației care conține numele și prenumele celor 108 persoane cu specificarea numărului de animale deținute de fiecare. Se observă că încărcătura completată în formular, raportată la un număr de 168 bovine, 8 ecvidee, 846 ovine și 434 caprine, este de 0,72 UMV/ha.
Calculând încărcătura asigurată de Asociație raportat la cei 7 membri ai Asociației – care au semnat Anexa 13 în campania 2013 și figurează inclusiv în tabelul cu membri înaintat Curții de Conturi, se constată că aceasta este de 0,14 UVM/ha, inferioară încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha.
Inclusiv calculând încărcătura asigurată de Asociație, prin scăderea efectivului de animale aparținând celor 30 de persoane audiate, înscrise în tabel în mod fictiv ca membri ai asociației, se observă că aceasta este de 0,29 UVM/ha, inferioară încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha.
Este evident că motivul pentru care reprezentantul Asociației A.Z.N. a depus la APIA –CJ Bacău declarația - anexă 13 conținând date false în privința numărului de membri și semnăturilor acestora este legat de îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în privința asigurării încărcăturii minime de 0,3 UMV/ha pentru suprafața solicitată, conform reglementărilor GAEC 7 din ordinul MADR 15/2008.
De altfel, în cadrul notelor de explicații date Curții de Conturi în cursul controlului de către reprezentantul Asociației –B.T., acesta a precizat că parte dintre cele 108 persoane înscrise în Anexa 13 nu au fost niciodată membri ai Asociației și că au fost luate adeziuni de membru în cadrul Asociației doar persoanelor care dețineau un număr mai mare de animale și aveau nevoie de adeverință din partea Asociației pentru obținerea de subvenții pentru creșterea animalelor, celorlalți proprietari de animale care pășunau pe pajiștea comunală nefiindu-le luate astfel de adeziuni. În declarațiile de suspect și inculpat din cursul urmăririi penale, B.T. a recunoscut comiterea faptei.
Mai mult, fiind audiați membrii fondatori ai asociației - B.M.A., A.C., P.A. – și aceștia au declarat că nu cunosc dacă Asociația a avut și alți membri, nu cunosc ca membrii Asociației să fi fost proprietari de animale, cu excepția numitului A.I. și nu cunosc dacă Asociația a încasat subvenții pe suprafață.

De altfel, este de precizat că în cursul anului 2013, numiții Ț.D., F.A., F.M., F.M., G.I., M.G.- proprietari ai unui număr mare de animale (organizate în stâni) au avut încheiate contracte de pășunat cu Primăria com. Dofteana, pentru care au achitat taxe de pășunat, în funcție de numărul animalelor deținute (între 350 lei-1260 lei).
De asemenea, este de precizat faptul că aceste persoane, proprietari de animale, neavând calitatea de membri în cadrul asociației, ar fi avut dreptul să beneficieze în nume propriu de subvențiile pe suprafață, în cazul încheierii unui contract de închiriere pentru utilizarea suprafeței de pășune.
În aceste condiții, și formularul denumit „Angajamente și declarații”, depus de fermier în cadrul cererii de plată, prin reprezentant A.I., este nereal întrucât solicitantul a declarat că respectă bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), însă în realitate nu respecta aceste condiții, întrucât Asociația nu asigura prin pășunat încărcătura minimă de 0,3 UMV/ha.
Sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea acestor declarații și angajamente era neeligibilitatea cererii de acordare a sprijinului din fondurile europene, aspect prevăzut în fiecare formular semnat de solicitant.
Cererea de plată depusă de Asociația A.Z.N. a fost autorizată pentru suprafața de 503,29 ha (din suprafața de 506,08 ha solicitată) prin decizia de plată în avans nr (...) pentru suma de 135.467,75 lei și decizia de plată nr. (...) pentru suma de 664.552,6 lei. Plățile efectuate în valoare totală de 800.020,35 lei au avut ca sursă de finanțare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR) și bugetul național.
Cererea de plată depusă de Asociația A.Z.N. aferentă campaniei 2013 a fost inclusă în eșantionul auditat de Curtea de Conturi Iași și a făcut obiectul unui control ce a avut ca urmare atât sesizarea DLAF, cât și procedura de recuperare a unor plăți necuvenite pentru o suprafață de 13,88 ha găsită neconformă în urma controlului. Sumele recuperate aferent campaniei 2013 au fost de 66.932, 29 lei – conform recomandării C12 și 23.090 lei – conform recomandării C 13.
Prin adresa nr. (...), APIA București a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 712.315, 53 lei la care se adaugă dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscal, reprezentând suma nerecuperată din sprijinul financiar în valoare de 800.020,35 lei acordat Asociației A.Z.N., în campania din 2013,
În concluzie, din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul A.I., în calitate de reprezentant al Asociației A.Z.N., a comis fapta penală prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta prin ordonanța din 17.03.2021 - respectiv, a utilizat la APIA Bacău înscrisuri false întocmite de inc. B.T., pentru a justifica respectarea condițiilor de eligibilitate, conform obligațiilor impuse de dispozițiile legale în vigoare, în scopul obținerii sumelor reprezentând subvenții pe suprafață.
Infracțiunea mai sus menționată a fost comisă în realizarea obiectului de activitate și în interesul persoanei juridice - inculpata Asociația A.Z.N. din (...).
Situația de fapt este susținută de următoarele probe:
- Adresa nr. (...) înaintată de Departamentul pentru - Lupta Antifraudă – DLAF împreună cu procesul verbal de sesizare din oficiu, nota de control privind obținerea sprijinului financiar pe suprafață și dosarul conținând documentele ce au stat la baza constatărilor DLAF- împuterniciri, declarații, adrese, centralizatoare, foi de lucru, cerere unică de plată pe suprafață 2013, contracte de concesiune, hotărâri, statut, tabele, încheieri, liste, decizie de plată în avans, etc. - vol.1 – fl.11-429
- Declarația de martor dată de Ț.D. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 17-21
- Declarația de martor dată de B.V. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 22-27
- Declarația de martor dată de M.C.C. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 28-32
- Declarația de martor dată de F.A. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 33-36
- Declarația de martor dată de N.G. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 37-40
- Declarația de martor dată de B.A. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 41-45
- Declarația de martor dată de M.G.la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 46-49
- Declarația de martor dată de F.M. la 11.09.2019 - vol.2 – fl. 50-54
- Declarația de martor dată de D.G. la 28.07.2020 - vol.2 – fl. 56-58
- Declarația de martor dată de F.I. la 28.07.2020 - vol.2 – fl. 59-60
- Declarația de martor dată de B.D. la 28.07.2020 - vol.2 – fl. 61-63
- Declarația de martor dată de A.V. la 28.07.2020 - vol.2 – fl. 64-66
- Declarația de martor dată de B.C. la 28.07.2020 - vol.2 – fl. 67-69
- Declarația de martor dată de G.G. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 70-72
- Declarația de martor dată de P.N. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 73-75
- Declarația de martor dată de G.Z. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 76-78
- Declarația de martor dată de G.A. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 79-80
- Declarația de martor dată de C.G. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 81-83
- Declarația de martor dată de Ș.E. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 84-86
- Declarația de martor dată de G.V. la 27.07.2020 - vol.2 – fl. 87-89
- Declarația de martor dată de A.I. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 91-92
- Declarația de martor dată de B.V. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 93-94
- Declarația de martor dată de C.C. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 95-96
- Declarația de martor dată de C.N. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 97-98
- Declarația de martor dată de F.M. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 99-101
- Declarația de martor dată de F.N. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 102-103
- Declarația de martor dată de I.C. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 104-105
- Declarația de martor dată de M.G. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 106-107
- Declarația de martor dată de L.P. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 108-109
- Declarația de martor dată de R.N. la 24.09.2020 - vol.2 – fl. 110-111
- Adresa nr. (...) înaintată de Judecătoria Onești împreună cu documentele anexate – cerere, statut, act adițional, înscrisuri, încheieri, etc. – vol.3 – fl.2-33
- Adresa nr. (...) înaintată de Tribunalul Bacău împreună cu copiile dosarului nr. (...) privind Asociația A.Z.N.- Dofteana – vol.3 – fl.36-126
- Adresa nr. (...) către Primăria comunei Dofteana împreună cu anexele – vol.3 – fl.127-131
- Adresa nr. (...) înaintată de UAT Comuna Dofteana împreună cu documentele anexate – copii contracte de administrare, concesiune, închiriere, etc. – vol.3 – fl.132-152
- Adresa nr. (...) înaintată de Primăria comunei Dofteana împreună cu documentele anexate – contracte de pășunat – vol.3 – fl.154-235
- Adresa f.n. înaintată de Asociația A.Z.N. și documentele anexate-lista, cereri de înscriere din anii 2011 și 2012 – vol.4 – fl. 2-29
- Adresa nr. (...) înaintată de Judecătoria Onești – vol.4 – fl. 32
- Adresă comunicată pe email de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. (...) privind constituirea de parte civilă în cauză împreună cu documentele înaintate de direcția juridică – vol.4 – fl. 38-58
- Adresa nr. (...) înaintată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură –Centrul Județean Bacău împreună cu documentele anexate – cereri unice de plată, tabele, copii carduri exploatație, angajamente, declarații, decizii de plată, documente control administrativ, corespondență, etc. – vol.4 – fl. 60-289
- Declarație de suspect din 17.03.2021 – B.T. – vol.5 – fl. 15-17
- Declarație de inculpat din 17.03.2021 – B.T. – vol.5 – fl. 21-23
- Declarație de suspect din 19.02.2021 - A.I.– vol.5 – fl. 29-34
- Declarație de inculpat din 22.03.2021 - A.I.– vol.5 – fl. 34-40
- Declarație de inculpat din 19.03.2021 - Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 44-46
- Delegație prin care este împuternicită numita P.A. să reprezinte interesele Asociației A.Z.N. + copie CI P.A. – vol.5 – fl. 47-48
- Declarație de suspect din 17.02.2021 - Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 54-56
- Proces-verbal nr. (...), de sechestru asigurător pentru bunurile imobile ale debitorului Asociația A.Z.N., încheiat de A.J.F.P. Bacău – vol.5 – fl. 57-58
- Încheierea nr. (...) emisă de B.C.P.I. Onești cu privire la imobilul deținut de Asociația A.Z.N.+ extrasul de carte funciară nr.60446 Dofteana – vol.5 – fl. 59-61
- Adresa Primăriei com. Dofteana nr. (...) – răspuns la solicitarea din 10.03.2021 cu privire la situația bunurilor mobile și imobile deținute de A.I. și Asociația A.Z.N.+ documente anexă – vol.5 – fl. 62-64
- Extras de cont nr. (...), emis de BRD, pentru contul deținut de Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 67
- Adresa APIA București nr. (...) – răspuns la solicitarea din 08.02.2021 privind cererea de constituire de parte civilă + Adresa APIA București nr. (...) – către Direcția Juridică pentru răspunsul la aceeași solicitare din 08.02.2021 + documentele anexă (notele de compensare) – vol.5 – fl. 68-85
- Adresa O.C.P.I. Bacău nr. (...) – răspuns la solicitarea + copii după cărțile funciare deținute de A.I., B.T. și Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 89-107
- Adresa Primăriei Dărmănești – Serviciul Economic Venituri, nr. (...) – răspuns la solicitarea din 10.03.2021 cu privire la bunurile deținute B.T. + documente anexate (factura fiscală – auto Hyundai) – vol.5 – fl. 108-109
- Adresa Primăriei Dofteana nr. (...) – răspuns la solicitarea din 10.03.2021 cu privire la bunurile deținute de A.I. și Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 110
- Declarație de martor din 09.03.2021 – P.A. – vol.5 – fl. 119-122
- Declarație de martor din 09.03.2021 – I.C. – vol.5 – fl. 123-125
- Declarație de martor din 09.03.2021 – H.I. – vol.5 – fl. 126-128
- Declarație de martor din 04.03.2021 – B.M.A. – vol.5 – fl. 135-138
- Declarație de martor din 04.03.2021 – A.C. – vol.5 – fl. 139-143
- Opis cu documentele trimise de Primăria com. Dofteana cu adresa nr (...) la solicitarea din 01.03.2021 de înscrisuri ce privesc Asociația A.Z.N.– vol.5 – fl. 150
- Adresa Primăriei com. Dofteana nr. (...) – răspuns la solicitarea din 01.03.2021 + documentele anexate în copie, menționate mai jos (fl.153 -211) – vol.5 –
- Adresa nr. (...) a Judecătoriei Onești + încheierea nr. (...) – vol.5 – fl. 217-218

A fost înaintat instanței dosarul nr. 43/P/2019 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău.
Instanța reține că potrivit art.483 aliniat 1 cod procedură penală „după încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul sesizează instanța de judecată căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond”, astfel încât rezultă că stabilirea instanței competente se face prin raportare la infracțiunile reținute în actul de sesizare al instanței, în acest caz fiind acordul de recunoaștere a vinovăției. Instanța apreciază că este competentă material și teritorial, avându-se în vedere că faptele au fost comise în raza de competență teritorială a Tribunalului Bacău.
Instanța reține că, potrivit art. 478 al.1 C.P.P., în cursul urmăririi penale, după punerea în mișcare a acțiunii penale, inculpatul și procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoașterii vinovăției de către inculpat, iar potrivit art. 479 C.P.P., acordul de recunoaștere a vinovăției are ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia.
Condițiile necesare pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției sunt prevăzute de art.480 C.P.P. unde se prevede că:
- acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia numai cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani;
- acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului;
- în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției, asistența juridică este obligatorie.
Examinând probele administrate în dosarul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, instanța constată că fapta reținută în sarcina inculpatului A.I. în acordul de recunoaștere a vinovăției există, constituie infracțiune, au fost comise cu vinovăție, sub forma intenției directe, fapte pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală.
În drept, fapta inculpatului A.I. constând în aceea că, în calitate de reprezentant al Asociației A.Z.N. din (...), la data de 15.05.2013 a depus cu rea-credință la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură – Centrul Județean Bacău înscrisuri false în scopul obținerii pe nedrept, de către Asociație, a sprijinului pe suprafață în cadrul Schemei de plăți directe pe suprafață, Plăților Compensatorii pentru zonă defavorizată montană, precum și în cadrul Plăților pentru Agromediu din bugetul Uniunii Europene (respectiv din Fondul European de Garantare în Agricultură, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și din bugetul național.
Astfel, pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, sus-numitul a depus următoarele înscrisuri false:
- Anexa 13 reprezentând declarația-tabel din 14.05.2013 a membrilor Asociației privind mandatul dat președintelui pentru depunerea cererii de plată și încasarea subvenției, act fals, întrucât un număr de 30 persoane menționate în tabel nu aveau calitatea de membru al Asociației, nu au mandatat președintele asociației pentru depunerea cererii și nu au semnat această declarație –tabel;
- formularul Anexa 2 denumit „Declarație de Eligibilitate/Conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate” conținând Tabelul 1 cu proprietarii de animale care pășunează pe suprafața declarată și Tabelul 2 cu efectivul total de animale și transformarea lor in UVM, în care a declarat că respectă bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), însă în realitate Asociația nu respecta condiția asigurării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha raportat la numărul animalelor aparținând membrilor asociației;
- Formularul III.1 – Angajamente și declarații, în care a menționat în fals faptul că “datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide”, desi cunoștea faptul că Asociația nu îndeplinea condițiile de eligibilitate și Declarația – tabel cu membrii Asociației conținea mențiuni nereale în privința membrilor Asociației, numărului de animale și semnături în fals ale unora dintre aceste persoane.
Depunerea înscrisurilor false a avut ca rezultat obținerea pe nedrept la datele de 08.11.2013, respectiv 04.12.2013 de către Asociația A.Z.N. din (...) a sumei totale de 800.020,35 lei .
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.
În cauză, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă prin adresa nr. (...) – cu suma de 712.315,53 lei nerecuperată din suma de 800.020,35 lei, reprezentând plățile efectuate ca urmare a cererii nr. BC – (...) depuse de Asociația A.Z.N. în campania 2013.
Pentru garantarea recuperării prejudiciului în sumă de 712.315,53 lei, prin ordonanța din data de 25.03.2021 în cauză a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului A.I.– locuință, anexe și teren situate în (...), înregistrate sub numărul cadastral (...), evaluate la suma totală de 447.466 lei .
Inculpatul a menționat că imobilul grajd având suprafața construită 100 mp a fost demolat în urmă cu doi, fără a fi făcute mențiuni despre demolarea acestei construcții în evidențele Primăriei com. Dofteana și ale OCPI Bacău.

Instanța apreciază că acordul de recunoaștere a vinovăției cu care a fost sesizată în cauză cuprinde toate mențiunile prevăzute de lege și sunt întrunite condițiile prevăzute de art.478, art.480, art.481, art.482 și art.483 C.P.P.
Fiind ascultat de către procuror, în prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Inculpatul este major, a fost asistat în faza de urmărire penală de un avocat ales, iar pentru infracțiunile care fac obiectul prezentului dosar legiuitorul a prevăzut o pedeapsă cu închisoarea care nu depășește 15 ani. Totodată, inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras urmăririi penale, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Inculpatul și-a dat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.
Față de aceste considerente și, apreciind cuantumul pedepselor și modalitatea de executare a acestora, cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat, ca fiind suficiente pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei, acordul de recunoaștere a vinovăției va fi admis așa cum a fost încheiat.
În aceste condiții, în temeiul art. 485 al.1 lit. a C.p.p, se va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău și inculpatul A.I., în dosarul nr. 43/P/2019.
În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. va condamna pe inculpatul A.I., (...), la pedeapsa de un an și 8 luni închisoare și un an și 8 luni pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit. a, b, g C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., cu aplic. art. 480 alin. 4 C.proc.pen.
În conformitate cu prevederile art. 65 alin.1 rap. la art. 66 alin.1 lit. a, b C.p. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, în condițiile art.65 alin.3 C.p
În baza art. 91 C.p. va dispune față de inculpatul A.I. suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 92 C.p.
Pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpat să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 din Codul penal, respectiv:
a)să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit.b din Codul penal inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Bacău sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal va obliga pe inculpat să presteze o muncă remunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Comunei Dofteana sau la Parohia com. Dofteana, jud. Bacău, pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 C.pen., va atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, fiindu-i aduse la cunoștință prevederile art. 96 C.pen.
În baza art. 486 alin 2. C.proc.pen. instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Va lua act ca inculpatul a avut apărător ales.
În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

În temeiul art. 485 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, cu inculpatul A.I., în dosarul nr. 43/P/2019.
Condamnă inculpatul A.I., (...) la pedeapsa de un an și 8 luni închisoare și un an și 8 luni pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit. a, b, g C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., cu aplic. art. 480 alin. 4 C.proc.pen.
În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin. (3) C.pen.
În baza art. 91 C.p. dispune față de inculpatul A.I. suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 92 C.p.
Pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpat să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 din Codul penal, respectiv:
a)să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Bacău sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal obligă pe inculpat să presteze o muncă remunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Comunei Dofteana sau la Parohia com. Dofteana, jud. Bacău, pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, fiindu-i aduse la cunoștință prevederile art. 96 C.pen.
În baza art. 486 alin 2. C.proc.pen. instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.
Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică astăzi, 13.07.2021.

Președinte, Grefier,
(...) (...)


Red.sent.A. B.C.-13.07.2021
Tehnored.ABC/MM-6 ex.
13.07.2021