increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂDocument finalizat
Cod ECLI
R O M Â N I A
CURTEA DE APEL PITEȘTI
SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

Dosar nr. 1487/90/2019 Operator date 3918
DECIZIA PENALĂ NR. 504/A
Ședința publică de la 21 Iulie 2021
Curtea compusă din:
Președinte-judecător E.P.
Judecător T.G.S.
Grefier Z.G.U.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – STP – reprezentat prin
Procuror: D.C.

S-au luat în examinare apelurile penale declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J. – D.N.A. – STP și inculpatul S.I., trimis în judecată, în stare de libertate pentru tentativă la infracțiunea de ,,folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1 și alin.3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C.pen. împotriva sentintei penale nr.19 din data de 08 februarie 2021, pronunțată de Tribunalul V., în dosarul nr. 1487/90/2019.
Dezbaterile au avut loc la data de 19 mai 2021, iar susținerile părților și ale procurorului au fost consemnate în încheierea de la acea dată. În vederea pronunțării, curtea a stabilit termen la data de 25 iunie 2021, când având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a stabilit pronunțarea pentru 21 iulie 2021, când a pronunțat următoarea soluție:

C U R T E A

Asupra apelurilor de față, constată următoarele:
Prin sentința penală nr. 19 din 8 februarie 2021, pronunțată de Tribunalul V., în temeiul art.20 c.pen.1969,rap.la art.181 al.1 și 3 din Legea nr.78/2000,cu aplicarea art.64 și 65 vechiul cod penal și art.5 c.pen., a fost condamnat inculpatul S.I., fiul lui (...), născut la data de (...), în (...), domiciliat în (...), CNP-(...), la 3 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a și lit.b din vechiul cod penal,pe o perioadă de 2 ani.
În temeiul art.71 al.1 din vechiul cod penal, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a și lit.b din vechiul cod penal,ca pedeapsă accesorie.
În temeiul art.861 și art.862 din vechiul cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani.
În temeiul art.863 din vechiul cod penal, pe durata termenului de încercare, condamnatul a fost obligat să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V.;
b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
În temeiul art.71 al.5 din vechiul cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.
În temeiul art.25 al.3 c.pr.pen., s-a desființat „Hotărârea Consiliului Local C.” cu nr. (...) și anexa aferentă și „Hotărârea Consiliului Local C.” cu nr. (...).
În temeiul art.(...)4 c.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 1500 lei,cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul din (...).05.2019, întocmit în dosarul nr.175/P/2016, Direcția Națională Anticorupție - STP, în temeiul disp. art. 3(...) alin.1 lit. a și art. 328 C.pr.pen., a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S.I., pentru tentativă la infracțiunea de ,,folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1 și alin.3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C.pen.
Pentru a dispune astfel s-a reținut următoarea situație de fapt:
„ Potrivit Ghidului solicitantului aferent măsurii 125 – „Îmbunătățirea și deszvoltarea infrastructurii legale de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”, obiectivele submăsurii 125 a2 –„Infrastructura agricolă de acces” sunt creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri și o mai bună valorificare a produselor rezultate, construirea și/sau modernizarea infrastructurii agricole de acces și drumurile agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol.
De fondurile nerambrusabile alocate în cadrul submăsurii 125 a2 pot beneficia unitățile administrativ teritoriale deținătoare de terenuri agricole sau de infrastructură de acces la exploatațiile agricole, prin reprezentanții legali. Reprezentantul legal al unității administrativ teritoriale este primarul (poate fi și administratorul public pentru comune și Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în conformitate cu Legea 215/2001 a administrației publice locale).
Condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului în cadrul submăsurii 125 a2 sunt:
- solicitantul va face dovada că deține drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului de modernizare sau terenul agricol pe care se va amplasa investiția în drumuri de exploatare noi pentru care se solicită finanțare;
- solicitantul va prezenta studiul de fezabilitate/documentația de avizare pentru lucrări de investiții întocmită conform prevederilor HG 28/2008 cu modificările ulterioare și avizul tehnic ISC;
- proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin planul de urbanism general ( PUG) conform prevederilor certificatului de urbanism;
- solicitanții vor prezenta hotărârea consiliului local pentru realizarea investiției;
- solicitanții vor face dovada că au inițiat procedura obținerii avizelor și acordurilor conform legislației în vigoare necesare realizării investiției, urmând să obțină acordul de mediu și, în anumite situații acesta este însoțit de studiu de impact de mediu;
- solicitantul trebuie să prezinte angajamentul că va întreține și/sau repara infrastructura care beneficiază de sprijin pe toată durata de funcționare a acesteia.
La capitolul tipuri de investiții și cheltuieli eligibile se menționează în ghidul solicitantului faptul că fondurile nerambursabile se acordă doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, subliniindu-se faptul că pentru investițiile care vizează înființarea de drumuri agricole noi este necesar ca la depunerea cererii de finanțare să se prezinte inventarul domeniului public al primăriei în care sunt marcate terenurile pe care urmează să se realizeze investiția, iar în cazul în care terenurile nu sunt cuprinse în inventar se vor depune documentele prevăzute la capitolul 4, respectiv: hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate.
Dosarul cererii de finanțare cuprinde cererea de finanțare completată și documentele atașate, în original, copie și format electronic, fiecare exemplar fiind legat, paginat și opisat, iar fiecare pagină ștampila și semnătura solicitantului.
De asemenea, la depunerea cererii de finanțare pentru această submăsură, solicitantul trebuia să depună hotărârea consiliului local cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul local a: necesității și oportunității investiției, lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere și/sau reparare a investiției pe toată durata de funcționare a acesteia și, după caz, de cofinanțare a investiției, suprafețele deservite de investiție, specificația privind asigurarea accesului public la investiția realizată prin proiect cu/fără taxe.
La data de 31.05.2011, la O.J.P.D.R.P. V. a fost depusă de către (...), reprezentată de inculpatul S.I., cererea de finanțare nr. (...) pe măsura 125 ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legată de dezvoltarea agriculturii – infrastructura agricolă de acces” cu titlul ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.”, cuprinzând secțiunea generală, informații despre solicitant – unde este menționat în calitate de reprezentant legal al solicitantului S.I., finanțări nerambursabile solicitate și/sau obținute, bugetul indicativ al proiectului unde este menționată valoarea cheltuielilor eligibile de 4.113.302 lei, integral contribuție publică, cu solicitarea unui avans în sumă de 800.000 de lei împreună cu documentele anexă, declarația pe proprie răspundere a solicitantului, indicatorii de monitorizare.
Alături de cererea de finanțare, inculpatul S.I., în calitate de reprezentant legal al proiectului, a depus celalte documente potrivit ghidului solicitantului, respectiv: studiul de fezabilitate, aviz ISC, certificat de urbanism, inventarul domeniului public – comuna C., hotărârea consiliului local C. privind aprobarea modificărilor la inventarul domeniului public al comunei C., adresa ANPM, hotărârea Consiliului local privind instrumentarea proiectului, certificatul de înregistrare fiscală, documentele de la trezorerie, certificatul de atestare fiscală, raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmite de solicitant, certificat privind înscrierea în registrul fermierilor, declarația de conformitate, tabele nominale cu suprafețe de teren agricol deservite de drumul de exploatare agricolă, borderou piese desenate.
Așa cum rezultă din dosarul cererii de finanțare, în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor de eligibilitate ale proiectului și obținerii finanțării nerambursabile, solicitantul Comuna C. prin reprezentantul său legal, inculpatul S.I., printre alte documente, a depus:
- hotărârea Consiliului local C. nr. (...), prin care s-a aprobat completarea domeniului public al comunei;
- hotărârea Consiliului local C. nr. (...), prin care s-ar fi aprobat instrumentarea acestui proiect,
însă aceste înscrisuri sunt false, așa cum se va observa în continuare.
Prin hotărârea nr. (...) emisă de Consiliul Local C. (depusă la dosarul cererii de finanțare a proiectului pe măsura 125) s-a aprobat modificarea și completarea HCL nr. (...) (care a stat la baza emiterii HG 1362/2001 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei C.) cu pozițiile 119-122 conform anexei nr. 1 la hotărâre, după cum urmează:
- la poziția 119 ,,Drum agricol de exploatație ,,B.I.S.” în lungime totală de 5.206 m, L=7,0 m, Adresa comuna C., sate I., M., C.”
- la poziția 120 ,,Drum agricol de exploatație ,,Z.D.D.T.” în lungime totală de 4.740 m, L=7,0 m Adersa comuna C., sate I., M., S.”;
- la poziția 121 ,,Spații întâlnire de întoarcere drum de exploatație agricolă ,,B.I.S.” în suprafață de 42,70 mp (15,5 x 2,75), număr spații de întâlnire – 11, respectiv:
1 - de la km 0 + 015,00 m până la km 0 + 035,50 m;
2 - de la km 0 + 610,00 m până la km 0 + 625,50 m;
3 - de la km 1 + 059,50 m până la km 1 + 075,00 m;
4 - de la km 1 + 604,50 m până la km 1 + 620,00 m;
5 - de la km 2 + 134,50 m până la km 2 + 150,00 m;
6 - de la km 2 + 694,00 m până la km 2 + 709,50 m;
7 - de la km 3 + 152,50 m până la km 3 + 168,00 m;
8 - de la km 3 + 525,00 m până la km 4 + 540,50 m;
9 - de la km 3 + 730,00 m până la km 3 + 745,50 m;
10 - de la km 4 + 254,50 m până la km 4 + (...)0,00 m;
11 - de la km 5 + 015,00 m până la km 5 + 030,50 m.
- la poziția 122 ,,Spații întâlnire de întoarcere drum de exploatație agricolă ,,Z.D.D.T.” în suprafață de 42,70 mp (15,5 x 2,75), număr spații de întâlnire – 11, respectiv:
1 - de la km 0 + 128,00 m până la km 0 + 143,50 m;
2 - de la km 0 + 552,00 m până la km 0 + 567,50 m;
3 - de la km 0 + 962,00 m până la km 0 + 977,50 m;
4 - de la km 1 + 673,00 m până la km 1 + 688,50 m;
5 - de la km 2 + 219,00 m până la km 2 + 234,50 m;
6 - de la km 2 + 888,00 m până la km 2 + 903,50 m;
7 - de la km 3 + 413,00 m până la km 3 + 428,50 m;
8 - de la km 3 + 680,00 m până la km 3 + 695,50 m;
9 - de la km 3 + 890,50 m până la km 3 + 906,00 m;
10 - de la km 4 + 287,00 m până la km 4 + 302,50 m;
11 - de la km 4 + 700,00 m până la km 4 + 715,50 m.
Hotărârea nr. (...) ar fi fost semnată de numiții C.A., în calitate de președinte de ședință, precum și de numita C.G. (conform mențiunilor rezultate din conținutul înscrisului), în calitate de secretar, iar anexa la această hotărâre a fost semnată de primarul S.I..
În realitate, așa cum se va observa în continuare, acest înscris depus de inculpatul S.I. pentru demonstrarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a cererii de finanțare, este un înscris fals.
Astfel, din analiza datelor rezultate din înscrisurile aflate la dosar, registrul hotărârilor adoptate de Consiliul Local C. pe anul 2011, convocatoare, procese verbale de ședință și declarațiile martorilor și înscrisurile depuse de unii martori cu ocazia audierii acestora, rezultă în mod cert faptul că în data de 26.05.2011 nu s-a desfășurat vreo ședință de consiliu local, iar în registrul de evidență a hotărârilor emise de Consiliul Local C. nu figurează nicio hotărâre cu nr. (...) prin care să se dispună completarea domeniului public al localității.
Cu privire la acest aspect, martorul B.C.a declarat următoarele:
„....În legătură cu aspectele referitor la care sunt întrebat declar că eu nu cunosc nimic, însă aduc la cunoștința organelor de urmărire penală faptul că am fost chemat și am dat relații auditorilor Curții de Conturi, cu ocazia unui control pe care aceștia l-au efectuat.
Am asupra mea o agendă în care îmi notam diverse lucruri de-a lungul timpului, respectiv obiectul hotărârilor de Consiliu Local la care participam și consultând această agendă, declar că în data de 22.06.2012 mi s-au solicitat relații de către Curtea de Conturi cu privire la participarea mea la o ședință de Consiliu Local pentru adoptarea unei hotărâri cu nr. (...).
Arăt că această hotărâre de care am fost întrebat de auditorii Curții de Conturi se referea la un drum cu o lungime de 8235m. Am spus și auditorilor Curții de Conturi și răspund și în fața organelor de urmărire penală că eu nu cunosc nimic despre o astfel de hotărâre și nu am participat la vreo ședință în care să se discute acest aspect.
Mi se prezintă cu ocazia audierii de procuror Hotărârea Consiliului Local nr. (...) privind completarea inventarului domeniului public conform anexei, precum și anexa și declar că în data de 26.05.2011 nu a fost nicio ședință de Consiliu Local, a fost ședință pe data de 19.05.2011, ordinară și una extraordinară pe data de 30.05.2011.
Înscrisurile care îmi sunt prezentate de procuror sunt de fapt hotărârea de consiliu de care am fost întrebat de auditorii Curții de Conturi și în legătură cu care nu cunosc nimic.
Arăt că în data de 26.05.2011 nu a fost ședință. Eu am văzut la primărie un convocator pentru data de 30.05.2011 și este ședința extraordinară la care am făcut anterior referire.....”
Precizările martorului B.C.se coroborează pe deplin cu mențiunile din agenda prezentată organelor de urmărire penală cu ocazia audierii.
De asemenea, martorul C.C. a declarat următoarele:
„...Am avut calitatea de consilier local în perioada 2008 – 2012 și în legătură cu aspectele referitor la care sunt întrebat de organele de urmărire penală privind acest proiect, declar faptul că eu nu cunosc nimic.
În urma discuțiilor pe care le-am purtat înainte să mă prezint la sediul organelor de urmărire penală, am primit de la primărie prin secretar niște înscrisuri, respectiv un convocator pentru ședința extraordinară din 30.05.2011, procesul verbal al ședinței Consiliului Local din 30.05.2011 și Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/30.05.2011.
Arăt faptul că semnătura corespunzătoare numelui meu din convocator nu îmi aparține, eu nu am participat la această ședință a Consiliului Local și acest lucru se poate observa chiar din conținutul procesului verbal unde la primul paragraf este menționat că unii consilieri, printre care și eu, am lipsit de la ședința din data de 30.05.2011.
Prezint aceste înscrisuri cu ocazia audierii organelor de urmărire penală.
În perioada în care am fost consilier local eu aveam o agendă în care îmi notam pentru fiecare ședință hotărârile adoptate.
Am găsit această agendă și m-am prezentat cu ea în fața organelor de urmărire penală, iar din conținutul acesteia rezultă faptul că în cursul lunii mai 2011 eu am fost la o ședință, de fapt o singură ședință a și existat în cursul lunii mai 2011, fiind vorba de ședința din data de 19.05.2011.....
Următoarea ședință de Consiliu Local a fost în data de 30.06.2011 și apoi în 21.07.2011....”
Aspectele declarate de martor sunt susținute și prin înscrisurile puse la dispoziție de martor cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale.
Hotărârea (...) depusă de inculpatul S.I. la dosarul cererii de finanțare nu a fost semnată de C.A. (președinte de ședință) și G.S.C.G. (secretar), semnăturile acestora fiind contrafăcute.
Martora G.S.C.G. a declarat următoarele în cursul urmăririi penale:
„...Mi-am desfășurat activitatea în cadrul Primăriei C., județul V., în funcția de secretar, în perioada 2006-2014.
Mi se prezintă de către organul de urmărire penală hotărârea nr. (...) emisă de Consiliul Local C., prilej cu care declar următoarele:
În vara anului 2012 Camera de Conturi V. a efectuat un audit la Primăria comunei C., prilej cu care le-am pus la dispoziție reprezentanților acestei instituții pentru desfășurarea acțiunii de control documentele solicitate, printre care și procesele verbale de ședință și hotărârile emise de Consiliul Local C..
Ulterior am fost chemată în biroul în care reprezentanții Camerei de Conturi V. verificau documentele, prilej cu care mi-au prezentat două hotărâri ale Consiliului Local C. cu același număr, însă cu conținut diferit și dată de emitere diferită, respectiv hotărârile nr. (...) și nr. (...).
Astfel, am constatat că în dosarul meu cu hotărârile emise de Consiliul Local C. aveam numai Hotărârea nr. (...) privind rectificarea bugetului local, iar cealaltă hotărâre tot cu nr. (...), însă cu data emiterii 26.05.2011, a fost găsită de reprezentanții Camerei de Conturi V. atașată unui studiu de fezabilitate, într-un biblioraft.
Fac mențiunea că acel biblioraft provenea din biroul primarului S.I., cu mențiunea că toate proiectele se aflau în biroul acestuia.
Cu acel prilej am constatat că hotărârea nr. (...) se referea la completarea domeniului public al comunei C. cu niște drumuri de exploatație.
Personal, în calitatea mea de secretar aveam obligația să particip la toate ședințele Consiliului Local C., însă nu s-a discutat în cursul anului 2011 în vreo ședință și să se emită vreo hotărâre cu privire la completarea domeniului public al comunei.
Am verificat ulterior registrul de evidență a hotărârilor și procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local C. pe perioada 2011-2012, din câte îmi amintesc, însă nu am identificat nicio hotărâre cu conținut similar celei cu nr. (...).
Îmi amintesc că în cursul lunii mai 2011 au avut loc două ședințe, respectiv una ordinară și una extraordinară, iar din câte rețin una a fost în data de 19.05.2011, iar cealaltă la sfârșitul lunii, dar nu mai rețin cu exactitate data, acest lucru rezultând din procesul-verbal al ședinței consiliului local.
Din câte îmi amintesc, după ce am efectuat verificări asupra hotărârilor și procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local C. pe perioada 2011-2012 am constatat că în data de 26.05.2011 nu a avut loc vreo ședință a Consiliului Local C..
Sunt întrebată de organul de urmărire penală dacă semnătura de la rubrica ,,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR C.G.” aferentă hotărârii Consiliului Local C. cu nr. (...) îmi aparține și declar că aceasta nu a fost executată de mine, numele meu nu este trecut complet, întrucât eu redactam toate hotărârile consiliului local și îmi treceam întregul nume, respectiv G.S.C..
Nu cunosc în ce împrejurări a fost emisă această hotărâre, nu am discutat cu primarul S.I. în legătură cu acest aspect, cu mențiunea că aferent acestei hotărâri nu am identificat referatul întocmit de viceprimarul comunei, proiectul de hotărâre, referatul de legalitate al secretarului, raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și procesul verbal al ședinței consiliului local.
Aferent hotărârii nr. (...) se află o anexă care este semnată de primarul S.I. deoarece îi cunosc foarte bine semnătura, cu mențiunea că în cazul în care această hotărâre ar fi fost emisă de Consiliul Local C. această anexă trebuia semnată de președintele de ședință și contrasemnată de secretar, la fel ca în cazul hotărârii.
Mi se prezintă de către organul de urmărire penală, în original, Hotărârile nr. (...) înaintate în interesul cercetărilor efectuate în cauză de către Instituția Prefectului V. și Consiliul Local V. și sunt întrebată dacă semnătura de la rubrica ,,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR C.G.” îmi aparține și a fost executată de mine, sens în care declar că semnăturile aferente celor două hotărâri nu au fost executate mine, nu am cunoștință cine le-a semnat în locul meu și nu am avut cunoștință de existența acestei hotărâri până la controlul efectuat de Camera de Conturi V.. În legătură cu anexele aferente celor două hotărâri, declar că acestea au fost semnate de primarul S.I. deoarece îi recunosc foarte bine semnătura....”
Martorul C.A. a declarat cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale faptul că:
„...În perioada 2008-2012 am deținut funcția de consilier în cadrul Consiliului Local C..
Mi se prezintă de către organul de urmărire penală, în original, Hotărârile nr. (...) și anexele aferente, înaintate în interesul cercetărilor efectuate în cauză de către Instituția Prefectului V. și Consiliul Județean V. și sunt întrebat dacă semnătura de la rubrica ,,PREȘEDINTE C.A.” îmi aparține și a fost executată de mine, sens în care declar că semnăturile aferente celor două hotărâri nu au fost executate mine și nu am cunoștință cine le-a semnat în locul meu.
În legătură cu anexele aferente celor două hotărâri, declar că este posibil ca acestea să fi fost semnate de primarul S.I. întrucât seamănă foarte mult cu semnătura acestuia....”
În cursul urmăririi penale s-a dispus și efectuat un raport de constatare tehnico-științifică în legătură cu semnăturile corespunzătoare rubricilor „contrasemnează secretar C.G.”, „președinte C.A.” aferente Hotărârii de Consiliu local (...) (prezentată la dosarul cererii de finanțare), precum și de pe ultima filă a anexei la hotărârea de consiliu local ce însoțește ștampila Primăriei C..
Prin raportul de constatare tehnico-științifică întocmit la nivelul Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Argeș s-a concluzionat în sensul că nu se poate stabili dacă semnăturile aferente rubricilor „contrasemnează secretar C.G.”, „președinte C.A.” de pe Hotărârea de Consiliu local (...) (depusă la dosarul cererii de finanțare) aparțin sau nu numiților G.S.C.G. și C.A., însă analizând coroborat acest mijloc de probă cu declarațiile martorilor și celelalte înscrisuri aflate la dosarul cauzei concluzionăm în sensul că semnăturile acestora au fost contrafăcute.
Prin același raport de constatare tehnic-științifică s-a stabilit faptul că semnătura de pe anexa la hotărârea de Consiliu local (...) a fost realizată de inculpatul S.I..
În evidențele hotărârilor Consiliului local al comunei C. pe anul 2011 a fost identificată o hotărâre cu numărul (...), însă aceasta a fost adoptată în ședința consiliului local din data de 19.05.2011 și a vizat aprobarea rectificării bugetului local.
Aceeași concluzie rezultă și din analiza declarațiilor martorilor aflate la dosarul cauzei. Astfel, cu privire la acest aspect, martorul B.C.a declarat următoarele:
„....Fiind întrebat de organele de urmărire penală dacă la ședința ordinară din data de 19.05.2011 la care eu am participat, Consiliul Local a discutat despre introducerea în inventarul domeniului public a unor spații aferente drumurilor agricole, răspund prin aceea că nu s-a discutat așa ceva.
Din agenda mea, aduc la cunoștința organelor de urmărire penală faptul că în data de 19.05.2011 s-a discutat despre: colectarea selectivă a deșeurilor, alocarea sumei de bani din bugetul local pentru P.T., demolarea unui cântar basculă, stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 și rectificarea bugetului local.
Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea nr. (...), având ca obiect aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli și arăt că într-adevăr acest lucru s-a discutat în Consiliul Local și această hotărâre corespunde realității...”
Martorul C.C. a precizat următoarele:
„...Din agenda mea, pentru ședința din data de 19.05.2011, Consiliul Local a discutat și a adoptat hotărâri cu privire la: colectarea selectivă a deșeurilor, alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru P.T. (ziua comunei), demolare cântar basculă, stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2012 și rectificarea bugetului local...
Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea nr. (...) a Consiliului Local C., prin care s-a aprobat rectificarea bugetului local și, după ce am examinat înscrisul, declar că într-adevăr s-a discutat acest aspect, s-a adoptat această hotărâre și, așa cum am arătat, am menționat-o și eu în agendă la ultimul punct.
Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea de consiliu Local nr. (...) prin care se aprobă modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. (...) privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public, conform anexei, precum și anexa cuprinzând patru poziții, inclusiv spații de întoarcere și de întâlnire ale drumurilor de exploatație agricole, hotărâre din data de 26.05.2011 și după ce am examinat înscrisul pus la dispoziție de procuror, declar faptul că nu cunosc nimic despre modificarea inventarului domeniului public, nu s-a discutat așa ceva, nu a existat o ședință de consiliu în data de 26.05.2011, așa cum am arătat ședința lunară ordinară a Consiliului Local s-a desfășurat în data de 19.05.2011, iar următoarea ședință ordinară a fost în 30.06.2011....”
Aspectele declarate de martorii B.C.și C.C. se coroborează cu mențiunile rezultate din înscrisurile prezentate cu ocazia audierii și depuse la dosarul cauzei.
Așa cum am arătat, la dosarul cererii de finanțare, inculpatul S.I., în calitate de reprezenat legal al solicitantului, a depus și hotărârea nr. (...) emisă de Consiliul Local C. prin care s-ar fi aprobat instrumentarea proiectului de investiții ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.”, hotărârea fiind pretins semnată de numiții C.A., în calitate de președinte de ședință, precum și de numita C.G..
Înscrisurile aflate la dosarul cauzei și declarațiile martorilor la care am făcut referire anterior conduc la concluzia certă că în data de 26.05.2011 nu a avut loc o ședință de consiliu local.
Alături de elementele anteprecizate cu privire la data ședinței consiliului local ce rezultă din declarațiile martorilor, în cursul urmăririi penale au rezultat următoarele:
Martorul B.C. a declarat următoarele:
„...Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea nr. (...), având ca obiect aprobarea instrumentării proiectului de investiții Construire de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol L=8.235m și sunt întrebat ce cunosc referitor la adoptarea acestei hotărâri.
Răspund prin aceea că nu cunosc nimic, în data de 26.05.2011 nu a fost ședință de Consiliu Local, iar în agenda mea am mențiuni doar cu privire la ședința din data de 19.05.2011 și ședința din data de 30.06.2011....”
Martorul C.C. a precizat: „...Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea de Consiliu Local nr. (...) prin care s-ar fi aprobat instrumentarea proiectului de investiții Construire de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol L=8.235m din data de 26.05.2011 și, fiind întrebat ce cunosc legat de această hotărâre, răspund prin aceea că nu cunosc nimic legat de adoptarea acestei hotărâri, în data de 26.05.2011 nu a existat ședință de Consiliu Local, iar în ședința ordinară din 19.05.2011 nu s-a discutat așa ceva....”
Martora S.G.C.G. a declarat următoarele:
„...Mi se prezintă de către organul de urmărire penală, în copie, Hotărârea nr. (...) emisă de Consiliul Local C. și sunt întrebată dacă semnătura de la rubrica ,,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR C.G.” îmi aparține și a fost executată de mine, sens în care declar că semnătura nu îmi aparține și nu știu cine a semnat acest document în locul meu.
Fac mențiunea că în perioada în care mi-am desfășurat activitatea în cadrul Primăriei comunei C., din câte rețin am participat la toate ședințele Consiliului Local C., iar hotărârile erau tehnoredactate de mine, sens în care declar că nici această hotărâre nu a fost tehnoredactată de mine, deoarece numele meu nu este trecut complet, modul de exprimare diferit, iar în data de 26.05.2011 nu a avut loc nicio ședință a Consiliului Local C.....”
Martorul C.A. a precizat următoarele:
„...De asemenea, mi se prezintă de către organul de urmărire penală, în copie, Hotărârea nr. (...) emisă de Consiliul Local C. și sunt întrebat dacă semnătura de la rubrica ,,PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ C.A.” îmi aparține și a fost executată de mine, sens în care declar că semnătura nu îmi aparține și nu știu cine a semnat acest document în locul meu....”
Prin raportul de constatare tehnico-științifică dispus în cauză și efectuat de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Argeș s-a concluzionat în sensul că nu se poate stabili dacă semnăturile de la rubricile „contrasemnează secretar C.G.” și „președinte C.A.” de pe hotărârea (...)/(...).05.2011 au fost sau nu realizate de G.S.C.G. sau C.A., însă coroborând acest mijloc de probă cu declarațiile martorilor și celelalte înscrisuri concluzionăm în sensul că aceste semnături sunt contrafăcute.
Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, hotărâri de consiliu local și registrul hotărârilor de consiliu local pe anul 2011 rezultă faptul că s-a adoptat o hotărâre cu numărul (...), însă aceasta a fost adoptată în ședința consiliului local din data de 19.05.2011 și are cu totul alt obiect, respectiv, aprobarea planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor proprii la nivelul Primăriei Comunei C.
Cu privire la acest aspect, martorul B.C.a declarat faptul că: „ ... Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea nr. (...)/19.05.2011, având ca obiect aprobarea planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor proprii la nivelul Primăriei Comunei C. și declar faptul că această problemă s-a discutat în Consiliul Local, așa cum am declarat anterior și hotărârea este reală....”, iar martorul C.C.: „...Mi se prezintă cu ocazia audierii Hotărârea de Consiliu Local nr. (...)/19.05.2011, prin care s-a aprobat planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor proprii la nivelul Primăriei C. și, după ce am examinat înscrisul, arăt că s-a adoptat această hotărâre, problema a fost supusă dezbaterii și în agenda mea, chiar la prima poziție este menționat acest subiect....”
Din actele de urmărire penală aflate la dosarul cauzei rezultă faptul că în ședința extraordinară a Consiliului Local C. din data de 30.05.2011 a fost adoptată hotărârea (...)/30.05.2011 prin care Consiliul Local C. a aprobat instrumentarea proiectului de investiții ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.”, hotărâre care este înregistrată în registrul de evidență a consiliului local și care a fost comunicată Instituției Prefectului V. cu adresa nr. (...)/09.06.2011, însă, așa cum am arătat la dosarul cererii de finanțare a fost depusă de inculpatul S.I. hotărârea falsificată cu numărul (...).
Totodată, cu adresa nr. (...)/31.05.2011, Primăria comunei C. a înaintat Instituției Prefectului V., printre altele, hotărârile nr. (...) prin care s-a aprobat rectificărea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 19.05.2011, respectiv nr. (...)/19.05.2011 prin care s-au stabilit unele măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei comunei C., rezultând astfel că aceste hotărâri au fost adoptate, în fapt, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local C. din data de 19.05.2011, iar hotărârile cu nr. (...), respectiv (...) (care au fost depuse la dosarul cererii de finanțare) sunt înscrisuri false întocmite tocmai cu scopul de a fi folosite în cadrul Proiectului ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.” și folosite de către inculpatul S.I. pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate ale cererii de finanțare și obținerii finanțării nerambursabile solicitate de 4.113.302 lei.
Prin raportul de expertiză criminalistică grafică dispus în cauză și efectuat de expert autorizat din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Argeș s-au stabilit următoarele:
- semnătura de la rubrica „responsabil legal de proiect” de pe opisul aferent proiectului ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.” a fost executată de S.I.;
- semnăturile de pe cererea de finanțare aferentă proiectului ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.”, respectiv semnătura de rubrica „specimen de semnătură” din cadrul secțiunii B.I.3, pagina 3 a cererii de finanțare – „numele, prenumele reprezentantului legal al proiectului și semnătura”, semnătura de la rubrica „semnătura reprezentant legal” de pe pagina 12 a cererii de finanțare, precum și semnătura de la rubrica „semnătura reprezentant legal și ștampila” de pe pagina 14 a cererii – secțiunea F. „Declarație pe proprie răspundere a solicitantului ” au fost realizate de S.I..
În urma verificării cererii de finanțare nr. (...) și a documentelor anexă pentru proiectul ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M com. C., jud. V.”, aceasta a fost declarată conformă la data de 31.05.2011, aspect adus la cunoștința inculpatului S.I., în calitate de reprezentant al solicitantului în data de 31.05.2011, inculpatul semnând în mod corespunzător la rubrica „reprezentant legal primar S.I.” de la finalul fișei de verificare a conformității.
În acest sens sunt și concluziile raportului de expertiză criminalistică grafică efectuat în cauză, dar și declarația martorului P.D.I., expert OJPDRP V. care a realizat verificarea conformității cererii de finanțare și a documentelor anexă depuse de inculpatul S.I..
Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale martorul P.D.I. a declarat următoarele:
„...Mi se prezintă cu ocazia audierii de procuror formularele cuprinzând cererea, informații privind solicitantul, finanțări nerambursabile solicitate și/sau obținute, bugetul indicativ al proiectului, devizul obiectului, lista documentelor anexate proiectelor aferente măsurii 125, declarație pe proprie răspundere a solicitantului, indicatori de monitorizare, formular de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, certificatul de urbanism 23/26.05.2011, precum și fișa de verificare a conformității și sunt întrebat dacă mențiunile corespunzătoare numelui meu îmi aparțin.
Am vizualizat înscrisurile puse la dispoziție de procuror și arăt că mențiunile corespunzătoare numelui meu îmi aparțin.
Fiind întrebat de procuror să precizez dacă persoana în legătură cu care am făcut mențiunea ”am luat la cunoștință numele reprezentantului legal S.I., data 31.05.2011, semnătura” este persoana care a și semnat, arăt faptul că devreme ce am completat la rubrica reprezentant legal numele S.I. și din conținutul documentelor prezentate nu rezultă că ar fi fost o altă persoană împuternicită, pentru că aș fi menționat-o ca atare la rubrica observații, persoana care a semnat luând la cunoștință de rezultatul verificării conformității administrative este reprezentantul legal și arăt că formulez logic această concluzie. Din conținutul verificării administrative rezultă că la rubrica observații am realizat două mențiuni pe care le-am constatat în cadrul activității mele de verificare, respectiv cele legate de certificatul de urbanism și adeverința emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.
Mai precizez faptul că atât formularele, cât și documentația propriu-zisă se prezintă în integralitate la momentul depunerii și înregistrării cererii și nu pe bucățele. Cred că la momentul respectiv toată această documentație trebuia prezentată legată, șnuruită....”
Ulterior verificării conformității, cererea de finanțare și documentele anexă au fost analizate de experții OJPDRP Craiova din perspectiva eligibilității, ocazia cu care s-a solicitat reprezentantului legal al proiectului, inculpatului S.I., clarificări prin adresa (...)/16.08.2011 referitoare la bugetul estimativ al cererii de finanțare (în euro), studiul de fezabilitate – corectarea lungimilor proiectate și totalul din tabel (8235m) conform studiului de fezabilitate și hotărârii de consiliu local prezentate și demonstrarea faptului că se încadrează în domeniul public, solicitându-se depunerea unor documente, printre care, referitoare la domeniul public.
Urmare solicitării de clarificări, inculpatul S.I. a depus, la data de 23.08.2011 precizări și documente, printre care avizul favorabil al Instituției Prefectului Județului V. privind încadrarea în domeniul public al comunei C. a drumurilor agricole și spațiilor de întoarcere aferente proiectului. Din conținutul acestui aviz, în fapt adresa (...)/30.05.2011 a Instituției Prefectului județului V., rezultă că hotărârea (...) a Consiliului Local C. a fost comunicată Instituției Prefectului județului V. în vederea verificării legalității, suprafețele respective urmând a fi domeniul public după definitivarea procedurii prevăzute de Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Prin raportul de expertiză criminalistică grafică dispus în cauză s-a stabilit faptul că semnătura de la rubrica „reprezentant legal al proiectului” aferentă precizărilor și documentelor depuse în etapa verificării eligibilității cererii de finanțare urmare solicitării de clarificări, datată 23.08.2011, a fost realizată de inculpatul S.I..
La finalizarea activității de verificare a eligibilității cererii, aceasta a fost declarată eligibilă cu un punctaj de 28,66 puncte, dar nu a fost selectată pentru finanțare. În aceste condiții comuna C. a contestat rezultatul evaluării, însă Comisia de soluționare a contestațiilor a respins contestația, proiectul menținându-și scorul inițial de 28,66 puncte.
În data de 28.03.2012 pe pagina de internet aparținând A.P.D.R.P. a fost postat raportul de selecție final în urma căruia proiectul comunei C. a fost declarat eligibil fără finanțare, proiectul fiind inclus în lista proiectelor eligibile fără finanțare la poziția 259. Cu acel prilej A.P.D.R.P. a selectat pentru finanțare un număr de 133 proiecte, ultimul proiect selectat având un scor de 46 de puncte. ”
Din probele administrate în cauză, respectiv acte de sesizare, declarații martori, înscrisuri, raport de constatare, raport de expertiză, rezultă fără dubiu că Hotărârea Consiliului Local C. cu nr. (...) și anexa aferentă și Hotărârea Consiliului Local C. cu nr. (...) sunt false, acestea nefiind înscrise în registrul de evidență a hotărârilor emise de Consiliul Local C., din cuprinsul acestuia și al martorilor audiați reieșind că în data de 26.05.2011 nu a avut loc o Adunare a Consiliului Local, iar hotărârile cu nr.(...) și (...) au fost adoptate la alte date și prin acestea s-au adoptat alte măsuri decât cele înscrise în hotărârile arătate ca ar fi fost adoptate la data de 26.05.2011.
S-a dovedit de asemenea că inculpatul este cel care a depus cererea de finanțare care cuprindea înscrisurile false – cele două hotărâri de consiliu local și faptul că acesta cunoștea caracterul fals al acestora, anexa hotărârii de consiliu local false (...) fiind semnată chiar de el, astfel încât se constată că fapta sa de a folosi la Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit aferent cererii de finanțare nr. (...) din data de 31.05.2011, în cadrul Proiectului ,,Construirea de drumuri agricole de exploatație situate în fondul funciar agricol – L=8235 M comuna C., jud. V.” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legată de dezvoltarea agriculturii – infrastructura agricolă de acces” – măsura 125, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală, înscrisuri false, respectiv HCL nr. (...) cu anexa aferentă și HCL nr. (...), cu scopul de a crea aparența de legalitate în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în scopul obținerii finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare, respectiv ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională) în sumă de 4.113.302 lei (echivalent a sumei de 995.764 de euro) constituie tentativă la infracțiunea de ,,folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C.pen.
Potrivit art. 18 4 din Legea 78/2000, tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 18 1 – 18 3 din Legea 78/2000 se pedepsește și în consecință s-a dispus condamnarea inculpatului, la stabilirea pedepsei ținându-se cont de criteriile generale ce reglementează individualizarea pedepselor, respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.
Avînd în vedere aceste aspecte, cît și faptul că în cazul inculpatului sunt îndeplinite condițiile legale privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și în raport de criteriile de evaluare prevăzute de același text de lege, instanța de fond a apreciat că scopul pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, fiind suficientă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru a garanta îndreptarea conduitei acestuia.
Împotriva sentinței au declarat apel PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J. – D.N.A. – STP și inculpatul S.I., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pentru motivele expuse pe larg in incheierea de dezbateri.
In esentă, Parchetul de pe langa I.C.C.J.- D.N.A. a criticat nepronuntarea expresa asupra legii penale mai favorabile, atat cu privire la codul penal, cat si cu privire la Legea nr. 78/2000, care a condus la crearea unei lex tertia.
A mai sustinut apelantul ca pedeapsa de 3 ani aplicata inculpatului este nelegala. In aprecierea parchetului, pedeapsa ar fi legala doar daca s-ar fi apreciat ca lege penala mai favorabila Noul Cod Penal si Legea nr. 78/2000 in forma in vigoare după intrarea in vigoare a noului cod penal, însa in acest caz suspendarea sub supraveghere si pedepsele complementare si accesorii trebuiau dispuse tot in baza Noului Cod Penal.
S-a mai criticat neprecizarea exacta a drepturilor ce formează obiectul pedepsei complementare si omisiunea indicarii momentului de la care incepe executarea acestora, precum si nelegalitatea obligării inculpatului la plata a 1500 lei cheltuieli judiciare fata de stat, plata acestei sume urmând sa se fac diferențiat in conturile Ministerului Public, respectiv Ministerului Justiției.
Inculpatul a formulat aceleași critici de nelegalitate in ceea ce privește aplicarea legii penale mai favorabile si crearea unei lex tertia. In plus, a solicitat reindividualizarea pedepsei inchisorii si a modalitatii de executare, avand in vedere ca exista o infractiune sub forma tentativei si avand in vedere consecințele create, respectiv inexistenta prejudiciului. Fata de circumstanțele sale personale, a sustinut apelantul inculpat ca nu este necesara aplicarea masurilor complementare.
Curtea, examinând sentința apelată atât prin prisma motivelor invocate, cât și sub toate aspectele de fapt și de drept, în condițiile prevăzute de art. 417 C.p.p., constată că apelurile sunt fondate.
In ceea ce privește primul motiv de apel al Parchetului si inculpatului, instanța de control judiciar s-a pronunțat la data de 26.05.2021 constatând, pentru motivele expuse in încheierea de ședința din acea dată, că legea penala mai favorabilă inculpatului S.I. este Noul Cod Penal si Legea nr. 78/2000 in vigoare in perioada 2014-2020, încadrarea juridica a faptei fiind art. 32 C.pen rap.la art.181 al.1 și 3 si la art. 18 ind.4 din Legea nr.78/2000 (forma în vigoare la 01.02.2014), cu apl. art.5 c.pen.
Instanța de apel a reținut, în plus față de încadrarea faptei reținută prin rechizitoriu, că legiuitorul, în cuprinsul art.32 C.p., a definit noțiunea de tentativă ca și formă a infracțiunii. În continuare, prin dispozițiile art.33 alin.1 C.p. s-a stabilit ca tentativa să fie pedepsită numai atunci când legea prevede în mod expres acest lucru.
În prezenta cauză, potrivit dispozițiilor art.184 din Legea nr.78/2000 tentativa în cazul infracțiunii prevăzute de art.181 din Legea nr.78/2000 se pedepsește.
Ca atare, în momentul în care a dispus condamnarea inculpatului, prima instanță trebuia să se raporteze și la dispozițiile art.184 din Legea nr.78/2000, acest text special stabilind regula incriminării tentativei pentru infracțiunea prevăzută de art.181 din Legea nr.78/2000.
Pentru aceste considerente, instanța de apel a reținut în încadrarea juridică a faptei și aplicabilitatea prevederilor art.184 din Legea nr.78/2000, urmând a dispune condamnarea inculpatului pentru fapta prev. de art. 32 C.pen rap.la art.181 al.1 și 3 si la art. 18 ind.4 din Legea nr.78/2000 (forma în vigoare la 01.02.2014), cu apl. art.5 c.pen.
Instanța de fond a reținut în mod corect și complet situația de fapt și a realizat o justă interpretare și apreciere a mijloacelor de probă administrate, din care rezultă atât existența faptei pentru care apelantul-inculpat a fost trimis în judecată, cât și săvârșirea acesteia cu vinovăție, în forma cerută de lege. Deși apărătorul inculpatului a încercat să acrediteze ideea ca fapta imputată nu ar fi fost comisă cu rea-credință, susținând că inculpatul nu ar fi ajuns in situația aceasta daca ar fi fost mai atent, Curtea consideră că reaua-credință a inculpatului a fost dovedită prin chiar faptul derulării actelor de executare așa cum au fost reținute. Este evident că inculpatul S.I. a avut reprezentarea socială a faptei și a urmărit producerea unui rezultat socialmente periculos. În acest sens poate fi observată întreaga modalitate în care s-a desfășurat activitatea infracțională. Astfel, inculpatul S.I. a depus la APIA – Sucursala Județeană V. cererea de finanțare, conținând două hotărâri de consiliu local care nu erau înscrise in registrul de evidenta al hotărârilor emise de Consiliul Local C., în vederea producerii de consecințe juridice. Acționând în acest fel inculpatul a urmărit un scop precis – fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, scop care califică intenția ca modalitate a vinovăției ca fiind directă.
Analizând hotărârea atacată sub aspectul individualizării pedepsei, Curtea constată că instanța de fond, în principiu, a realizat o justă evaluare a criteriilor prevăzute de art.74 Cod penal, și anume: împrejurările și modalitatea săvârșirii faptei, limitele de pedeapsă prevăzute în textul incriminator conform noii legislații reținute ca fiind mai favorabile fiind de la 3 ani la 10 ani și 6 luni. Fapta au fost comisă în forma tentativei, ceea ce reprezintă o stare de atenuare a răspunderii penale, prin urmare limitele de pedeapsa. micșorate cu jumătate devin de la 1 an și 6 luni la 5 ani și 3 luni.
Avand in vedere pericolul social concret al infracțiunii dedus din modalitatea de accesare a subvențiilor și faptul ca nu există prejudiciu cauzat APIA, circumstanțele personale ale inculpatului, care nu este cunoscut în evidența cazierului judiciar cu antecedente penale și care este perceput în colectivitatea din care face parte ca având o conduită deosebită, are studii superioare și a desfășurat activități importante în comunitatea locală, în calitate de primar, avându-se în vedere motivația săvârșirii faptei și scopul urmărit, respectiv atragerea de fonduri comunitare și bugetare pentru satisfacerea unor nevoi ale comunității din care acesta făcea parte, Curtea apreciază că se impune condamnarea inculpatului la S.I. pedeapsa închisorii orientata la minimul special prevăzut de lege.
Pedeapsa și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa manieră încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii și să evite, în viitor, comiterea unor fapte antisociale, așa încât, Curtea considera ca pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare este proporțională cu gravitatea faptei comise, în împrejurările expuse în mod detaliat de către instanța de fond.
Prima instanță a individualizat în mod corect și modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, însă suspendarea sub supraveghere a executării urmează a fi dispusă conform Noului Cod Penal identificat ca lege penala mai favorabila. Luând în considerare conduita bună a inculpatului anterior săvârșirii faptei ce a format obiectul prezentului dosar și putându-se observa că și celelalte condiții prevăzute de art.91 C.p. sunt îndeplinite, în mod corect s-a apreciat că hotărârea de condamnare reprezintă un avertisment pentru inculpat și chiar fără executarea pedepsei în detenție acesta nu va mai săvârși fapte prevăzute de legea penală.
Curtea apreciază ca fapta inculpatului îl face nedemn sa fie ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice si de a ocupa o funcție ce implica exercițiul autorității de stat pe perioada minima prevăzută de art. 66 alin.1 C.pen., interzicerea unor drepturi fiind obligatorie conform art. 18 ind.1 din Legea nr. 78/2000, iar nu o facultate a instanței de judecată, exercitarea acelorași drepturi urmând a fi interzisa si cu titlu de pedeapsa accesorie.
Apelul parchetului este întemeiat si sub aspectul precizării bugetului Ministerului Public, respectiv al Ministerului Justiției in contul cărora urmează a fi virate, diferențiat, cheltuielile judiciare la care a fost obligat inculpatul, conform art. 272 alin.2 C.p.p.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C.p.p. apelurile vor fi admise ca fondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă ICCJ – D.N.A. STP și de inculpatul S.I. fiul lui (...), născut la data de (...), în (...), domiciliat în (...), CNP-(...), împotriva Sentinței penale nr. 19/2021 din 08.02.2021, pronunțată de Tribunalul V. în dosarul nr. 1487/90/2019.
Desființează în parte sentința penală apelată și, rejudecând:
Înlătură condamnarea inculpatului S.I. la pedeapsa închisorii, cu toate consecințele.
În baza art. 32 Cod penal rap. la art.181 al.1 și 3 si la art. 18 ind.4 din Legea nr.78/2000 (forma în vigoare la 01.02.2014), cu aplic. art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul S.I. la 1 an și 6 luni închisoare și interzicerea exercitării dreptului de a fi ales in autorități publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prev. de art. 66 alin.1 lit.a) și b) Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 Cod penal, interzice exercitarea acelorași drepturi, cu titlu de pedeapsa accesorie.
În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art.92 Cod penal, fixează termen de supraveghere de 2 ani.
Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul este obligat să respecte măsurile prev. de art.93 alin.1 lit.a) – e) Cod penal, respectiv:
- Să se prezinte la Serviciul de probațiune V., la datele fixate de acesta;
- Să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:
- Să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;
- Să comunice schimbarea locului de muncă;
- Să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art.93 alin.2 lit.b) Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune V..
În baza art.93 alin.3 Cod penal, obligă pe inculpat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria comunei C. sau la Consiliul Local C., jud. V..
Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal.
În baza art. (...)2 alin.2 Cod procedură penală, precizează că, din suma de 1500 lei la care a fost obligat inculpatul cu titlu de cheltuieli judiciare, 970 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale și suma de 530 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul judecății în primă instanță.
Menține restul dispozițiilor sentinței penale, care nu contravin prezentei.
Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân in sarcina statului.
Definitivă.
Pronunțată prin punerea hotărârii la dispoziția părților si procurorului prin mijlocirea grefei Curții de Apel Pitești – Secția penală pentru cauze cu minori și de familie, azi, 21.07.2021.


PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,
Judecător, E.P. T.G.S.GREFIER,
Z.G.U.
Red.E.P.
Tehnored.I.T.
5 ex./ 3 com./ 21.07.2021
Jud.fond: B.C.