increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Formular de înscriere


ANUNȚ


În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 86 din 18.05.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 476/06.07.2011, precum și ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,


DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier gradul IA (personal contractual) în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:
- 26 iulie 2022, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
- 1 august 2022, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:

Condițiile generale:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni;
- abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (în perioada 28 iunie 2022 – 12 iulie 2022, între orele 9,00-15,00), și vor fi însoțite de următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs, adresată procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (pusă la dispoziție de Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a prezenta cazierul judiciar, în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă ori copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior.
Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Calendarul concursului

- 28 iunie – 12 iulie 2022, ora 15.00 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
- 15 iulie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
- 18 iulie 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
- 19 iulie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
- 26 iulie 2022, ora 10,00 – proba scrisă;
- 27 iulie 2022 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
- 28 iulie 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
- 29 iulie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
- 1 august 2022, ora 10,00 – interviul;
- 2 august 2022 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
- 3 august 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
- 4 august 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
- 5 august 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2657; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și grefier Daniela Siko – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
pentru ocuparea postului vacant de consilier gradul IA din cadrul
Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ

Tematica
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Atribuții referitoare la activitatea de administrare, întreținere și deservire;
- Condiții privind angajarea gestionarilor;
- Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale;
- Obligațiile lucrătorilor privind securitatea si sănătatea în muncă
- Colectarea selectivă a deșeurilor;
- Obligațiile angajatorilor privind echipamentul de protecție;
- Reglementări privind Codul muncii;
- Principii aplicabile conduitei profesionale ale personalului contractual din administrația publică;
- Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție.

Bibliografie
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/C/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HCM nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sănătatea in munca – Cap IV- Obligațiile lucrătorilor;
- Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice – art. 3 și art. 9;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare – Dispoziții privind Răspunderea juridică;
- HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare – cap II Obligațiile angajatorilor;
- Ordonanța de urgență nr. 57 din iulie 2019 privind Codul administrativ - Art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică ;
- Ordin nr. 2861/2009 - Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

ATRIBUȚIILE
postului vacant de consilier gradul IA din cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ

1. Răspunde de administrarea de facto a patrimoniului sediului central al D.N.A. (spații comune, săli de conferință, birouri, etc.), precum și a sediilor suplimentare după caz, îngrijindu-se de întocmirea fișelor pe locuri de folosință;
2. Ține evidența tehnico-operativă a tuturor obiectelor de inventar și activelor fixe aflate în folosință conform normelor legale referitoare la evidența tehnico–operativă a bunurilor din patrimoniul D.N.A. și colaborează, după caz, cu referenții/consilierii desemnați pentru această activitate, atât la nivelul sediului central cât și la nivelul serviciilor teritoriale;
3. Ține evidența tuturor sigiliilor aflate în folosință;
4. Întocmește bonurile de transfer și bonurile de mișcare a activelor fixe, în format electronic utilizând programul informatic, pentru obiectele de inventar și activele fixe care își schimbă locurile de folosință. După obținerea tuturor aprobărilor și efectuarea transferului, predă bonurile, pe bază de borderou, la biroul contabilitate, conform procedurilor;
5. Întocmește și actualizează în permanență și operativ inventarele tuturor încăperilor instituției inclusiv la sediile secundare ale DNA, asigurându-se că acestea sunt semnate de către responsabilii încăperilor respective și confirmând cu semnătura proprie pe aceste inventare de cameră;
6. Pune la dispoziția comisiei de inventariere evidența tehnico-operativă actualizată la data începerii inventarierii;
7. Verifică ca toate obiectele de inventar și activele fixe, aflate pe locurile de folosință, să aibă bar-coduri iar în cazul în care acestea s-au dezlipit sau deteriorat, întreprinde toate măsurile în vederea înlocuirii și lipirii pe produse;
8. Periodic verifică existența în teren a obiectelor de inventar și activelor fixe precum și starea acestora;
9. Lunar face confruntarea evidenței tehnico-operative cu evidența contabilă;
10. Efectuează aprovizionarea cu produse de protocol conform solicitărilor aprobate de către conducerea instituției;
11. Colaborează și răspunde de colectarea selectivă a deșeurilor, conform dispozițiilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, precum și a Planului de măsuri aprobat de conducerea D.N.A;
12. Introduce facturile în programul informatic în vederea elaborării NIR-ului:
13. Colaborează cu structurile interne, precum și cu serviciile teritoriale din cadrul Direcției Naționale Anticorupție in urmărirea derulării contractelor de achiziție publică, precum și pentru soluționarea diverselor probleme;
14. Verifică facturile sosite la plată atât pentru Direcția Națională Anticorupție sediu central, cât și pentru serviciile teritoriale; urmărește derularea contractelor de achiziție publică. Certifică prin semnătură pe facturi conformitatea acesteia cu derularea contractului și consemnează numărul contractului pe factură;
15. Coordonează activitatea de pregătire a obiectelor de inventar și activelor fixe pentru casare în conformitate cu propunerile comisiei de inventariere și a comisiei de casare.