increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Formularul de înscriere în format .doc

ANUNȚ


În conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef al Biroului buget și contabilitate din cadrul Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare al Departamentului economico-financiar și administrativ din cadrul Direcției Naționale Anticorupție


Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
■ selecția dosarelor de înscriere la concurs;
■ proba scrisă, la data de 29 iulie 2022, ora 10,00,
■ interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții specifice de participare:
◦ Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice;
◦ să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
◦ să dețină certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi emis de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.b2) și b3) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
◦ cunoștințe/pregătire de specialitate în domeniul buget și contabilitate publică atestate prin diplome/certificate specifice;
◦ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 29 iunie 2022 – 18 iulie 2022, între orele 9,00-15,00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
◦ formularul de înscriere;
◦ curriculum vitae, modelul comun european;
◦ copia actului de identitate;
◦ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
◦ copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
◦ copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
◦ copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, precum și un aviz psihologic (evaluare psihologică) eliberat prin intermediul unei unități specializate acreditate în condițiile legii;
◦ cazierul judiciar;
◦ declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;
◦ declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de șef al Biroului buget și contabilitate din cadrul Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare al Departamentului economico-financiar și administrativ din cadrul Direcției Naționale Anticorupție:

1. Conduce nemijlocit activitatea Biroului buget și contabilitate din cadrul Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare al Departamentului economico-financiar și administrativ;
2. Coordonează întocmirea lucrărilor de planificare financiară potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și prevederile legale în vigoare;
3. Efectuează analize economice și elaborează propuneri în vederea fundamentării și elaborării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
4. Efectuează analize economice și elaborează propuneri în vederea fundamentării și elaborării rectificărilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
5. Asigură evidența financiar-contabilă distinctă a programelor cu finanțare nerambursabilă ale Direcției Naționale Anticorupție și asigură legătură directă cu U.I.P.;
6. Asigură în permanență, în condițiile prevederilor legale în vigoare, efectuarea modificărilor în alocațiile bugetare aprobate prin utilizarea virărilor de credite;
7. Verifică modul în care se efectuează înregistrările în evidența contabilă în partidă dublă analitică și sintetică a creditelor bugetare pentru acțiuni proprii, pe baza prevederilor actelor normative în vigoare și coordonează modul de întocmire a tuturor documentelor necesare îndeplinirii acestei activități;
8. Verifică și coordonează ținerea evidenței cheltuielilor de protocol;
9. Urmărește permanent și virează la bugetul statului sumele primite prin virament, reprezentând venituri bugetare;
10. Urmărește realizarea decontărilor cu debitorii și creditorii;
11. Verifică modul de întocmire a contului de execuție a cheltuielilor bugetare în profil economic, situația creditelor bugetare neutilizate conform clasificației funcționale și economice, utilizate și rămase de utilizat cumulat de la începutul anului;
12. Verifică situația lunară a execuției bugetului, cumulată de la începutul anului și balanțele de verificare analitice și sintetice;
13. Verifică și coordonează modul de ținere a evidenței contabile cantitativ valorică (în partidă dublă) a materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
14. Verifică întocmirea și raportarea tuturor formalităților în sistemul FOREXE și verificarea corelațiilor dintre angajamentele bugetare din evidența instituției și cele raportate prin sistemul național FOREXE;
15. Asigură întocmirea bilanțului contabil, pe baza balanței de verificare sintetică, contul de execuție și detalierea cheltuielilor în structura clasificației bugetare, întocmește explicațiile asupra soldurilor din bilanț, precum și toate situațiile anexe la darea de seamă contabilă trimestrială și anuală;
16. Elaborează puncte de vedere economice în domeniul buget și contabilitate;
17. Asigură întocmirea și verifică situațiile solicitate de către organele de control financiar;
18. Pentru bunul mers al activității, execută orice alte lucrări privind activitatea de evidență financiar-contabilă la solicitarea conducerii Direcției Naționale Anticorupție sau a Departamentului economico-financiar și administrativ;
19. Informează șeful Serviciului financiar, buget și contabilitate și salarizare, operativ și oportun asupra tuturor problemelor și greutăților întâmpinate în realizarea sarcinilor de serviciu.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef al Biroului buget și contabilitate din cadrul Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare al Departamentului economico-financiar și administrativ din cadrul Direcției Naționale Anticorupție


Tematica- Reglementări privind Constituția României;
- Reglementări în domeniul funcției publice;
- Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- Cadrul legal privind finanțele publice;
- Reglementări cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Legislație specifică privind contabilitatea instituțiilor publice;
- Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare ale acestuia;
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție: Organizare și atribuții ale Serviciului financiar, buget, contabilitate și salarizare – Titlul VII, capitolul X - Secțiunea a 2-a art.73;
- Legislație specifică privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
- Reglementări privind documentele financiar-contabile;
- Legislație specifică privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Legislație specifică privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Bibliografie- Constituția României, republicată;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați , cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului justiției nr. 1.643/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- OMFP nr.517/2016 - pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637; persoană de contact: consilier Ion Rusu – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .

Afișat astăzi 29 iunie 2022, ora 09,00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție, din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 și Piața Valter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1, București și pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție www.pna.ro.