increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚ


În conformitate cu dispozițiile art. 502 alin. 1 lit. c), art. 506 alin. 1 lit. b), alin. 2, 3, 5, 8 și 9 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, art. 54, art. 55 și art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul nr. 17/2021 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru ocuparea prin transfer, la cerere, a funcțiilor publice de execuție vacante (generale și specifice) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
declanșează procedura de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții de execuție vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Departamentul economico-financiar și adminstrativ, Serviciul financiar, buget, contabilitate și salarizare, Biroul buget și contabilitatePersoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului (în perioada 7 aprilie 2021 – 26 aprilie 2021), următoarele documente:
- cerere de transfer, conform model (se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia cărții de identitate și a certificatului de naștere;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, după caz;
- copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
- adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor (anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
- copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani;
- cazier administrativ;
- acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare).
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un reprezentant al DNA.
Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 506 alin. 1 lit. b), alin. 2, 5, 8 și 9 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, transferul la cerere se poate face pe o funcție publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public, sau într-o funcție publică vacantă de nivel inferior, iar funcționarul public trebuie să îndeplinească condițiile de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat.
Procedura de transfer la cerere a se va realiza în două etape succesive:
- Selecția dosarelor de înscriere;
- Interviul, în cadrul căruia se testează criteriile de evaluare prevăzute de art. 55 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Candidații admiși la etapa selecției dosarelor de înscriere, se vor prezenta la etapa interviului la data de 6 mai 2021, ora 10,00.

Condiții generale de participare:
- Să fie funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiții specifice de participare:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- pregătire de specialitate în domeniul buget și contabilitate publică (forexburg, ALOP, risc financiar bugetar etc.) atestate prin certificate/diplome/atestate specifice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
1. Întocmește lucrările de planificare financiară potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor și prevederile legale în vigoare;
2. Fundamentează și elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor pe baza datelor furnizate de Serviciul de studii, resurse umane și perfecționare profesională, Biroul salarizare și decontări, Serviciul de Cooperare Internațională, de Informare și Relații Publice, Serviciul Administrativ etc.;
3. Fundamentează și elaborează documentele necesare pentru efectuarea rectificărilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
4. Asigură în permanență, în condițiile prevederilor legale în vigoare, efectuarea modificărilor în alocațiile bugetare aprobate prin utilizarea virărilor de credite;
5. Asigură fundamentarea și întocmirea lunară a cererilor de deschidere de credite bugetare și a tuturor documentele justificative aferente;
6. Întocmește situații/documente specifice privind proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (întocmeșete fișa proiectului, întocmește documentele necesare în vederea includerii proiectului în bugetul D.N.A, solicită ordonatorului principal de credite deschiderea sumelor necesare implementării activităților, verifică încadrarea solicitărilor de plată în bugetul proiectului);
7. Asigură depunerea in FOREXE a bugetului de venituri si cheltuieli si actualizarea acestuia de cate ori apar modificari;
8. Asigură arhivarea bugetelor depuse in FOREXE in format electronic si letric;
9. Asigură schimbul permanent de date și informații cu direcțiile de resort din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;
10. Ține evidența misiunilor externe și întocmește deconturile de cheltuieli pentru misiunile externe;
11. Participă la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale și a anexelor la situațiile financiare;
12. Elaborează puncte de vedere economice;
13. Întocmește situațiile solicitate de către organele de control financiar și pune la dispoziția structuri de audit public intern documentele solicitate;
14. Pentru bunul mers al activității, execută orice alte lucrări privind activitatea de evidență contabilă la solicitarea șefilor ierarhic superiori sau a conducerii Direcției Naționale Anticorupție, după caz;
15. Informează Managerul Economic al Direcției Naționale Anticorupție, operativ și oportun asupra tuturor problemelor și greutăților întâmpinate în realizarea sarcinilor de serviciu.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
procedurii de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții de execuție vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Departamentul economico-financiar și adminstrativ, Serviciul financiar, buget, contabilitate și salarizare, Biroul buget și contabilitateTematica- Noțiuni generale de funcție publică și funcționar public, principiile care stau la baza exercitării funcției publice, clasificarea funcțiilor publice, categorii de funcționari publici, cariera funcționarilor publici, sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
- Legislație specifică privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Legislație specifică privind organizarea și conducerea contabilității financiare, bugetul instituțiilor publice;
- Întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli inclusiv depunerea în FOREXE, fundamentare și întocmire lunară a cererilor/virare a creditelor bugetare și analizare a modului de utilizare a bugetului DNA, al proiectelor cu fonduri europene de implementat la nivelul DNA;
- ALOP.

Bibliografia- Constituția României, republicată, titlul III;
- O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ - cu modificările și completările ulterioare; titlul I și II ale părții a VI-a;
- OG nr. 137/2000 republicată* privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/C/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2637; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.

Tipizat cerere pentru transfer la cerere în format Microsoft Word (DOCX)