Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚAvând în vedere prevederile art.45 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Hotărârea nr.182/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Hotărârea nr. 2 din 19 martie 2019 a Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție, privind aprobarea tematicii și a bibliografiei pentru concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor;
Direcția Națională Anticorupție organizează concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor, pentru următoarele posturi:
- grefier șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție din cadrul Secției de combatere a corupției a Direcției Naționale Anticorupție;
- grefier șef al Serviciului de combatere a corupției în instituțiile publice din cadrul Secției de combatere a corupției a Direcției Naționale Anticorupție;
- grefier șef al Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- grefier șef al Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- grefier șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 14 mai 2019, ora 10,00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1 - 3, sector 1, București. Data susținerii proiectului va fi anunțată după susținerea probei scrise.
Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia afișate alăturat;
2. Proba orală, constând în susținerea în fața comisiei de examinare a proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției de grefier șef serviciu.
Potrivit art.7 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, poate participa la concursul pentru promovarea în funcții de conducere persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier; în cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcția de grefier;
b) are o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
Potrivit dispozițiilor art. 2 alin.3 din Regulament, la concurs pot participa numai grefieri de la parchete.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare (la sediul în Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1 - 3, sector 1, București), până cel târziu la data de 25 aprilie 2019 și trebuie să cuprindă următoarele:
a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.7 din regulament (întocmit de conducătorul parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea);
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante.
Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției pentru care se organizează concursul se depune (la sediul în Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1 - 3, sector 1, București) până la data de 06 mai 2019, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic.
Informațiile menționate mai sus, tematica și bibliografia de concurs, sunt publicate pe pagina de internet a Direcției Naționale Anticorupție la adresa www.pna.ro, precum și la sediul Direcției Naționale Anticorupție.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021/312.14.97 int. 2660 sau 2663.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
în anul 2019

1.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 62 – art. 88; art. 116 – art. 120);
3.Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministrului justiției, cu modificările și completările ulterioare – dispoziții referitoare la structura direcției; organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor șefi; dispoziții referitoare la registre și condici;
4.Ordinul ministrului justiției privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a parchetelor nr. 2632/C/30.07.2014 publicat în M. Of. nr. 623 din 26.08.2014;
5.Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr.11 din 27.01.2014 privind registrele și condicile folosite în activitatea Ministerului Public;
6.Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
7.Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 182 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
8.Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 145 din 26 aprilie 2005;
9.Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 434 din 15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public;
10.Noțiuni generale de procedură penală:
Codul de procedură penală:
- competența organelor judiciare (art.35 – 42);
- incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent și a grefierului (art. 65 – 70);
- avocatul, asistența juridică și reprezentarea (art. 88 – 96);
- probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art.97 – 126; art.129 – 141; art.143 – 147; art.152 – 153; art.156 – 158; art.165 – 172; art.181 – 183; art.192 – 193; art.196 - 201);
- reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune (art. 209 – 217);
- citarea, comunicarea actelor de procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267);
- dispoziții generale privind urmărirea penală (art. 285 – 287);
- sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – 298);
- terminarea urmăririi penale, dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror, rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (art. 321 – 331);
- plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală (art. 336 – 340);
- camera preliminară (art.342 – 348);
- căi de atac – termene (declarare, mod de calcul și instanța competentă).

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii, etc.), actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.