increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚDirecția Națională Anticorupție organizează la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Vodă, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, după cum urmează:
- 6 posturi la nivel central;
- 14 posturi la nivel teritorial, câte unul în cadrul fiecărui serviciu teritorial (ST Alba Iulia, ST Bacău, ST Brasov, ST Cluj, ST Constanta, ST Craiova, ST Galati, ST Iași, ST Oradea, ST Pitești, ST Ploiești, ST Suceava, ST Târgu Mureș, ST Timișoara).

La concurs pot participa grefierii de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel, potrivit dispozițiilor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1499/22.11.2016.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia, anexate;
2. Proba practică, constând în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.

Potrivit art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcție, promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.181/2007, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiilor Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si nr.1499/22.11.2016, poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:
a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel, termenul de 3 ani calculându-se de la data deciziei de numire în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel;
b) are calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul Direcției Nationale Anticoruptie, de la sediul din str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, până cel târziu la data de 11 octombrie 2021, ora 16,00 și trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11 din regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea;
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante.

Informațiile mai sus-menționate, tematica și bibliografia de concurs sunt publicate pe pagina de internet a Direcției Naționale Anticorupție la adresa www.pna.ro, precum și la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2660, 2677 și 2657; informațiile privind modificarea orei și locației desfășurării concursului (dacă va fi cazul) se vor anunța în timp util.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare (DNA)
în anul 20211. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 80 – art. 86; art. 116 – art. 119);
3. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministrului justiției, cu modificările și completările ulterioare – dispoziții referitoare la structura direcției; organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor șefi; dispoziții referitoare la registre și condici;
4. Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947 din 14.11.2019, publicată în M. Of. nr. 1004bis din 13.12.2019: - dispoziții referitoare la organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor șefi; dispoziții referitoare la registre și condici;
5. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 11 din 27.01.2014 privind registrele și condicile folosite în activitatea Ministerului Public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 181 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
8. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 145 din 26 aprilie 2005;
9. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 434 din 15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public;
10. Noțiuni generale de procedură penală:
Codul de procedură penală:
- competența organelor judiciare (art. 35 – 42);
- incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent și a grefierului (art. 65 – 70);
- avocatul, asistența juridică și reprezentarea (art. 88 – 96);
- probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art. 97 – 126; art. 129 – 141; art. 143 – 147; art. 152 – 153; art. 156 – 158; art. 165 – 172; art. 181 – 183; art. 192 – 193; art. 196 - 201);
- reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune (art. 209 – 217);
- citarea, comunicarea actelor de procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267);
- dispoziții generale privind urmărirea penală (art. 285 – 287);
- sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – 298);
- terminarea urmăririi penale, dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror, rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (art. 321 – 331);
- plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală (art. 336 – 340);
- camera preliminară (art. 342 – 348);
- căi de atac – termene (declarare, mod de calcul și instanța competentă).

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.