increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:TBMHD:2020:031.000069
Dosar nr. 1417/101/2020
-sesizarea cu acordul de
recunoaștere a vinovăției-


R O M Â N I A
TRIBUNALUL MEHEDINȚI
SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 69/2020

Ședința publică de la 08 Iulie 2020
Completul compus din:
PREȘEDINTE (…)
Grefier (…)

D.N.A. - Serviciul Teritorial Craiova a fost reprezentat prin procuror
(…)


Pe rol, judecarea cauzei penale privind acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul nr. 105/P/2019 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova, între procuror și inculpatul S.M.E., cercetat, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
La apelul nominal în ședința publică a răspuns inculpatul S.M.E., persoanl și asistat de apărătorul ales, av. M.A.H. în baza împuternicirii avocațiale pe care o depune la dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care,
În temeiul disp. art. 91 alin. 4 C.p.p. instanța ia act că încetează delegația apărătorului din oficiu, av. P.C. – delegația nr. 831/2020 pentru desemnat din oficiu pentru petent, urmând ca onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu să se acorde prin hotărârea ce se va pronunța în cauză.
Conform prev. art. 372 din C.p.p., se procedează la legitimarea și audierea inculpatului, declarația acestuia fiind consemnată în scris și atașată la dosarul cauzei.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepții de invocat s-a acordat cuvântul în dezbaterea acordului de recunoaștere a vinovăției.
Reprezentantul D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova, având cuvântul, în temeiul dispozițiilor 485 alin. 1 lit.a C.p.p. solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul nr. 105/P/2019 între procuror și inculpat, condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, iar în baza art. 91 C.p. să se dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 C.p..
Avocat ales M.A.H. pentru inculpat, având cuvântul, învederează instanței că, în cauză sunt îndeplinite condițiile prev. art. 480-482 din C.p.p., după care, raportându-se la disp. art. 485 alin. 1 lit. a C.p.p., solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul nr. 105/P/2019 al DNA – ST Craiova.
Inculpatul S.M.E. personal, învederează instanței că este de acord cu concluziile apărătorului ales.

INSTANȚA

Asupra cauzei de față, constată următoarele:
La data de 25.06.2020, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinți, sub numărul 1417/101/2020, acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul nr. 105/P/2019 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova, între procuror și inculpatul S.M.E., cercetat, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în conformitate cu art. 478 și următoarele din C. proc. pen..
În acordul de recunoaștere a vinovăției, s-au reținut următoarele:
Prin ordonanța nr.105/P/2019 din 19.09.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 .
Prin ordonanța nr.105/P/2019 din 25.02.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul S.M.E. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Prin ordonanța nr. 105/P/2019 din 12.06.2019 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul S.M.E., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Ca stare de fapt s-a reținut că la data de 06 septembrie 2019 a fost înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, dosarul penal cu nr. 105/P/2019, ca urmare a adresei nr. 1722/2018 din 20.08.2018 a Departamentului pentru Luptă Antifraudă(denumit in continuare DLAF), prin care a fost înaintat procesul verbal de sesizare a organelor de urmărire penală nr. 1722/2018 din 20.08.2019 și Nota de control cu același număr, cu privire la proiectul „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți”, împreună cu documentația rezultată în urma verificărilor efectuate.
Conform actului de sesizare, Departamentul pentru lupta antifraudă (D.L.A.F.) a efectuat o acțiune de control cu privire la proiectul „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Simian, județul Mehedinți”, finanțat prin FEADR,al cărui beneficiar a fost S.M.E. PFA, reprezentat de inculpatul M.E.S., iar în urma derulării acțiunii de control, au rezultat indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii prevăzute și sancționate de dispozițiile art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, de către inculpatul S.M.E., reprezentant legal al beneficiarului PFA S.M.E., care, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor provenind din bugetul general al Uniunii Europene, mai exact suma de 222.411 lei, aferentă primei tranșe de plată acordată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în vederea implementării proiectului de referință.
Acțiunea de control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă a avut la bază o solicitare a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova (DNA - ST Craiova) pentru efectuarea unei verificări cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în ceea ce privește implementarea proiectului mai sus - menționat.
Prin ordonanța nr.105/P/2019 din 19.09.2019 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” cu privire la infracțiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. și ped de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a faptelor care aduc atingere intereselor financiare ale organismelor europene constituie o preocupare constantă a acestora, materializată în numeroase documente, precum: Convenția penală privind corupția, a Consiliului Europei, ratificată de România prin Legea nr.27/2002 sau Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene și Protocoalele sale adiționale, elaborate în baza articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene.
Această preocupare este determinată atât de necesitatea îmbunătățirii legislației penale privind prevenirea și combaterea corupției, cât și de proliferarea faptelor de corupție, fenomen care se manifestă și în România.
Modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție a urmărit, pe de o parte, completarea cadrului legal în domeniu cu noi incriminări, iar pe de altă parte, extinderea sferei subiectului activ al infracțiunilor de corupție la unele categorii de persoane prevăzute în Convenția penală privind corupția, precum și în Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene și Protocoalele sale adiționale Urmare a recomandărilor Comisiei Europene, România, ca stat candidat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, a fost obligată să dezvolte un cadru juridic adecvat în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunităților Europene, prin adoptarea unor reglementări legale vizând incriminarea fenomenului de fraudă financiară prin care se aduce atingere integrității bugetului comunitar.
De altfel, combaterea acestui fenomen infracțional a devenit, în ultimii ani, unul dintre obiectivele prioritare ale statelor membre, și o problemă de interes comun în cadrul cooperării judiciare interstatale, invocându-se necesitatea adoptării unei definiții comune a noțiunii de fraudă și plasarea acesteia în domeniul legii penale.
Astfel, prin Legea nr. 161 din 21 aprilie 2003 au fost preluate în legislația națională prevederile Convenției din 26 iulie 1995 privind Protecția Intereselor Financiare ale Comunităților Europene, și introduse apoi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, sub titulatura ”Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene”.
Conceptul de fraudă a fost definit prin O.G. nr. 79 din 28 august 2003, art. 2 lit. b) descriindu-l drept „orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în capitolul III, secțiunea 41 din Legea nr.78/2000 cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea, dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la bugetul de stat ori bugetele prevăzute în Legea nr. 500/2002". În sensul aceluiași articol, a fost asimilată fraudei și „necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice având același efect la care s-a făcut referire în teza anterioară, precum și deturnarea de fonduri de la scopurile inițiale pentru care au fost acordate".
Dacă același act normativ a definit prin art. 2 lit. a) și noțiunea de neregulă, la fel descriind-o drept „orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor Memorandumurilor de finanțare, Memorandumurilor de înțelegere, acordurilor de finanțare privind asistența financiară acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractelor încheiate în baza acestora rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a unui operator economic care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice,modificată și completată", conduita beneficiarilor fondurilor care îmbrăca forma ilicitului penal, și-a găsit sediul în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, mai exact, raportat la speța de față, în dispozițiile ale art. 18² alin. 1. Articolul 18² alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare sancționează actele cu caracter infracțional săvârșite de către un beneficiar, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor europene, sub următoarea definiție: „Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene (al Comunităților Europene, în forma actului normativ la data comiterii infracțiunilor) sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la cinci ani și interzicerea unor drepturi”.
Din analiza textului se observă că suntem în prezența unei infracțiuni speciale de deturnare de fonduri alocate din bugetul Uniunii Europene, cu un obiect juridic special reprezentând relațiile sociale referitoare la disciplina financiară impusă de Comisia Europeană în ceea ce privește utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României întocmai cu prevederile memorandumurilor de finanțare și acordurilor anuale de finanțare încheiate între Uniunea Europeană și Guvernul României.
Elementul material al infracțiunii constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute, fapt ce presupune utilizarea incorectă sau în alte scopuri a finanțărilor, mai exact în alte condiții decât cele prevăzute în contractele de finanțare încheiate între beneficiar și autoritatea contractantă.
Așa cum se observă, cerința esențială a laturii obiective este ca schimbarea destinației să se facă „fără respectarea prevederilor legale în materie".
Astfel, fiecare beneficiar de fonduri europene are obligația legală asumată prin contractele de finanțare de a respecta întocmai prevederile legale menționate pentru fiecare domeniu în parte, cu precizarea că majoritatea dispozițiilor legale se regăsesc în Ghidul solicitantului aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, contractele de finanțare și în anexele acestora sub forma unor condiții generale și administrative obligatorii pentru ambele părți.
Această infracțiune se săvârșește cu intenție directă sau indirectă, în condițiile în care autorul are reprezentarea faptului că schimbă destinația fondurilor alocate și urmărește acest rezultat sau acceptă producerea lui.
Totodată, consumarea infracțiunii are loc în momentul în care fondurile externe au fost utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanțare, fiind cert că ne aflăm în situația unei infracțiuni de pericol (infracțiune de atitudine), atâta timp cât norma de incriminare nu prevede explicit sau implicit existența vreunei urmări imediate, mai exact a condiției producerii unui anumit rezultat exprimat într-o vătămare materială precis determinată. Prin urmare, ne aflăm în cazul unei infracțiuni de pericol a cărei existență este legată de simpla producere a unei stări de pericol pentru valoarea socială ocrotită, menționată anterior.
OBȚINEREA FINANȚĂRII
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico - socială a spațiului rural din România, implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice locale au la dispoziție aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene, eficiente și rentabile.
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare financiară 2014-2020
• Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural;
• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
• Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
• Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
Proiectul „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți”, a fost derulat prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura 6 - „Dezvoltarea exploatațiilor șl întreprinderilor”, sub-măsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”.
Solicitanții eligibili pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil prin sub-măsura 6.2 erau fermierii sau membrii unei gospodării agricole (autorizați cu statut minim de PFA) care își diversificau activitatea prin înființarea unei activități neagricole în spațiul rural, micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propuneau activități neagricole pe care nu le mai efectuaseră până la data aplicării pentru sprijin, sau micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutiv, care nu desfășuraseră activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).
Planul de afaceri reprezintă o anexă a cererii de finanțare care are ca scop asigurarea fezabilității proiectului și continuarea activității de producție și după acordarea sprijinului financiar, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului; acesta cuprinde titlul proiectului, data întocmirii acestuia, prezentarea situației economice a solicitantului, prezentarea și detalierea obiectivului general și a celor specifice, care erau obligatoriu de îndeplinit de către solicitant.
Obiectivul general constă în desfășurarea activităților comerciale de producție în cadrul proiectului, respectiv fabricarea și comercializarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă; mai precis, solicitantul trebuia să estimeze, la momentul realizării planului de afaceri, că va comercializa producția obținută în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată, procent care trebuia realizat cel mai târziu până la depunerea celei de-a doua cereri de plată, respectiv în termen de maxim 57 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
Obiectul contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv în cererea de finanțare aprobată, pe care solicitantul are obligația de a le respecta (Ghidul Solicitantului, Capitol 3.2, pagina 23).
În situația în care, la verificarea celei de-a doua cereri de plată de către AFIR, se constata că producția comercializată de beneficiar nu atingea procentul obligatoriu de îndeplinit de minim de 30% din valoarea primei tranșe de plată, autoritatea contractantă proceda la recuperarea integrală a primei tranșe de plată și implicit nu mai acorda a doua tranșă de plată.
Pentru acordarea sprijinului financiar, un solicitant era obligat să îndeplinească următoarele condiții minime de eligibilitate:
- să se încadreze în categoria solicitanților eligibili în funcție de forma de organizare, respectiv: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, societate agricolă, cooperativă agricolă;
- activitatea/activitățile propusă prin proiect să se încadreze în cel puțin una dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsura 6.2, respectiv activități de producție, meșteșugărești sau turistice;
- sediul social și punctul de lucru/punctele de lucru al solicitantului să fie situate în mediul rural, iar activitatea propusă prin proiect să se desfășoare în același mediu;
- să prezinte un plan de afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole, care trebuia să cuprindă obiectivele obligatorii de îndeplinit pentru implementarea proiectului;
- implementarea proiectului (planului de afaceri) trebuia să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului (conform Ghidului solicitantului, Capitol 2.2, pagina 8).
Potrivit Ghidului Solicitantului pentru accesarea Sub măsurii 6.2 – „ Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”-Sesiunea a doua 2016, aplicabil proiectului de referință, valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat de AFIR era de 70.000 EUR/proiect; acesta se acorda sub formă de primă, în două tranșe de plată, astfel:
-prima tranșă - 70% din cuantumul sprijinului (49.000 EUR), în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, și
-a doua tranșă - 30% din cuantumul sprijinului (21.000 EUR), după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planul de afaceri, în cel mult 57 luni de la încheierea contractului de finanțare.
Mai mult, Ghidul Solicitantului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 794/2016, modificat prin Ordinul 860/20.07.2016 în Capitolul 3.3, pagina 25 prevedea în mod expres faptul că sprijinul financiar nerambursabil acordat de AFIR va fi utilizat de către beneficiari doar în scopul derulării activității propuse prin proiect (planul de afaceri) și nu în interes personal.
A. Înființarea PFA S.M.E., întocmirea planului de afaceri, depunerea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare cu agenția pentru finanțarea investițiilor rurale
• ÎNFIINȚAREA PFA S.M.E.
Inculpatul S.M.E., în anul 2015, a luat hotărârea înființării unui atelier de prelucrare a argilei, în comuna Șimian, județul Mehedinți, iar pentru obținerea unei finanțări nerambursabile necesară proiectului, în scopul îndeplinirii condițiilor obligatorii de eligibilitate, a înființat PFA S.M.E..
Din adresa nr. 465/15.01.2020 a Oficiului Național al Registrului Comerțului rezultă că S.M.E. Persoană Fizică Autorizată a fost înregistrată la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu certificatul de înregistrare nr. B3018382 emis la data de 09.09.2015, având atribuit Codul Unic de Înregistrare 34981729 și numărul de ordine în Registrul Comerțului F25/619/2015.
La capitolul „Asociați persoane fizice” figurează înregistrată o singură persoană, respectiv inculpatul S.M.E.,iar la capitolul „Persoane împuternicite” nu figurează alte persoane, ceea ce denotă faptul că sus-numitul a fost singura persoană care s-a ocupat în fapt și în drept de administrarea PFA S.M.E..
Tot conform datelor obținute de la Registrul Comerțului rezultă că activitățile autorizate, conform art. 15 din Legea 359/2004, a se desfășura de către PFA S.M.E. vizau ” Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă”, „Intermedieri în comerțul cu produse diverse” și „Creșterea altor animale”.
Sediul social principal figurează înregistrat în Comuna (…), sat (…), nr. (…), județul Mehedinți, actul doveditor fiind un contract de comodat cu nr. FN din 07.09.2015, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 12842/08.09.2015, încheiat între N.M., în calitate de comodant și PFA S.M.E., reprezentată de inculpatul S.M.E. în calitate de comodatar.
Conform contractului respectiv, N.M. dădea în folosință firmei PFA S.M.E. spațiul de 13 m.p. situat în Comuna (…), sat (…), nr. (…), județul Mehedinți, contractul având termen nelimitat.
Cu aceeași ocazie s-a constatat că la adresa declarată de inculpatul S.M.E. a sediului social, respectiv sat (…) nr. (…), comuna Vânjuleț, jud. Mehedinți, figurează ca proprietar numitul Ș.C..
Acesta din urmă, fiind audiat de către organele de urmărire penală la data de 28.02.2020 în calitate de martor, a declarat că dintotdeauna a locuit în comuna V (…), sat (…), nr. (…), jud. Mehedinți și că la această adresă nu a locuit niciodată inculpatul S.M.E. și că el nu a încheiat vreun contract de închiriere, comodat sau de altă natură, pentru vreo suprafață de teren sau vreun imobil situat la adresa mai sus menționată.
Martorul a precizat, totodată, că nu îl cunoaște pe inculpatul S.M.E. și de asemenea, nu știe cum și în ce împrejurări a fost declarată adresa sa de domiciliu ca sediu social al PFA S.M.E..
Martorului Ș.C. i s-a prezentat de către organul de urmărire penală contractul de comodat încheiat între numita N.M. și PFA S.M.E., prin care aceasta îi dădea în folosință inculpatului un spațiu de 13 m.p. la adresa Comuna (…), sat (…), nr. (…), județul Mehedinți, ocazie cu care martorul a precizat că nu are cunoștință de împrejurările în care a fost întocmit acest contract și că nu cunoaște persoanele care sunt menționate în cuprinsul acestuia.

Pe parcursul urmăririi penale s-a încercat identificarea numitei N. M. pentru a da relații în legătură cu încheierea și semnarea contractului de comodat mai sus amintit, iar în lipsa unor date clare de identificare ale acestei persoane (CNP, serie și număr act de identitate, etc), nu s-a reușit acest lucru.
Cu privire la această persoană, nici inculpatul S.M.E. nu a putut oferi organelor de urmărire penală detalii suplimentare care să conducă la identificarea numitei N.M..
Referitor la acest contract de comodat încheiat între numita N.M. și PFA S.M.E. reprezentată de inculpatul S.M.E. și la faptul că a fost depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea sediului social, având în vedere materialul probator administrat în cauză, există suspiciunea rezonabilă cu privire săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p, uz de fals, prev. de art. 323 C.p. și fals în declarații, prev. de art. 326 C.p. în legătură cu datele menționate în contractul de comodat, declararea necorespunzătoare adevărului privind funcționarea PFA S.M.E. la adresa mai sus indicată și identitatea reală a numitei N.M..
Cu privire la aceste fapte, în cauză , prin ordonanța din data de 17.06.2020 s-a dispus disjungerea cauzei .
• ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AFACERI – condiție obligatorie pentru obținerea finanțării.
Planul de afaceri, atașat Cererii de Finanțare, a fost întocmit de către SC I. M. C. SRL, în data de 29.07.2016, respectiv de către martora T.C.L., asociat unic și administrator al societății de mai sus, având ca obiect de activitate – Consultanță și management în afaceri.
La data de 27 ianuarie 2020, numita Tabacu Claudia Lavinia a fost audiată de organele de urmărire penală în calitate de martor, ocazie cu care aceasta a precizat că : „…în luna iulie 2016 la punctul de lucru al SC I.M.C. SRL din str. Smârdan, s-a prezentat un bărbat care s-a recomandat S.M.E., a prezentat documentele de înregistrare ale PFA S.M.E. și a precizat că este interesat de accesarea unui proiect cu finanțare europeană, precizând că ar dori să realizeze un proiect prin intermediul căruia să poată produce cărămidă de construcție.
Am discutat cu acesta și i-am prezentat posibilitățile de accesare a fondurilor europene, în funcție de domeniul pe care acesta îl dorea și acesta s-a hotărât să acceseze un proiect în domeniul prelucrării argilei, domeniu care era prezentat pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în categoria de activități eligibile.
… S.M.E. mi –a prezentat documentele de înregistrare ale PFA – ului și documentele de funcționare ale acesteia și am convenit să îi întocmesc un proiect cu titlul „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți…”.
Martora a relatat totodată că ea a fost cea care i-a redactat inculpatului S.M.E. Planul de Afaceri, Cererea de Finanțare și i-a înmânat acestuia toată documentația scrisă, pentru a fi depusă la OJFIR Mehedinți, după ce în prealabil, fusese transmisă, prin internet, către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Totodată, sus numita a precizat că inculpatul S.M.E. , după aprobarea proiectului, a revenit la sediul societății sale, unde, personal, martora i-a întocmit Cererea de plată –Tranșa I, cerere pe care inculpatul ar fi depus-o la sediul OJFIR Mehedinți.
Martora a menționat că pentru activitatea prestată nu a încheiat vreun document scris (contract de consultanță) cu PFA S.M.E. prin inculpatul S.M.E., ci doar a emis o factură , care însă nu i-a fost achitată.
• Depunerea cererii de finanțare, a planului de afaceri și semnarea contractului de finanțare cu agenția pentru finanțarea investițiilor rurale .
La data de 31.07.2016, s-a depus on-line, pe site-ul AFIR, Cererea de finanțare nr. F06200000011642701056, având ca solicitant PFA S.M.E., pentru proiectul intitulat „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți” ce viza acordarea de finanțare nerambursabilă.

La dosarul cererii de finanțare, a fost atașat și Planul de afaceri, întocmit de S.C I.M.C. S.R.L în data de 29.07.2016, potrivit căruia solicitantul își asuma că, până la momentul depunerii celei de-a doua cereri de plată, va comercializa un procent de producție de 43% din valoarea primei tranșe de plată acordate de AFIR , respectiv echivalentul în lei a sumei de 21.070 EUR.
Pentru a realiza acest procent, inculpatul M.E.S. trebuia sa îndeplinească mai multe obiective specifice, respectiv:
- achiziția unei suprafețe de teren în comuna Șimian jud. Mehedinți;
- întocmirea proiectului tehnic, obținerea avizelor și autorizărilor necesare;
- realizarea clădirii în care va fi amplasat atelierul;
- achiziția de materiale necesare amenajării și punerii în funcțiune a atelierului și achiziția de active tangibile, echipamente și utilaje pentru fluxul de producție;
- realizarea unui site de promovare a proiectului;
- participarea la cursuri meșteșugărești specifice.
Dosarul Cererii de Finanțare depus on-line de solicitantul PFA S.M.E. la OJFR Mehedinți a fost repartizat pentru instrumentare și verificare, de către structura centrală a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale , către OJFIR Olt.
Desemnată pentru evaluarea proiectului a fost martora G.M.D., care a precizat în declarația dată organelor de urmărire penală, la data de 05.03.2020, că a evaluat proiectul „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți” și documentația aferentă, acestea având ca beneficiar PFA S.M.E., în baza procedurii de selectare și contractare – versiunea 2, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 861/20.07.2016.
Martora a declarat că s-a întocmit formularul E1.2 – Fișa de evaluare generală a proiectului, prin care se verifica eligibilitatea solicitantului, criteriile de eligibilitate, eventuale condiții artificiale și verificarea criteriilor de selecție și întrucât s-au constatat anumite neclarități în documentația depusă, a fost întocmită o altă fișă de informații suplimentare cu indicativul E 3.4. , la care s-a răspuns.
În urma verificării a rezultat eligibilitatea solicitantului pentru obținerea finanțării.
La data depunerii documentației pentru obținerea finanțării, conform declarației aceleiași martore, nu a fost necesară vizita în teren, întrucât prin Planul de afaceri solicitantul nu achiziționase încă un teren, ci își propunea achiziția, astfel încât nu se putea cunoaște locul unde urma să fie amplasată investiția.
După întocmirea fișei de mai sus de către martora G.M.D., aceasta a fost verificată de către martora R.C.M., din cadrul OJFIR Olt, audiată la data de 05.03.2020 de către organele de urmărire penală, rezultând din declarația acesteia, îndeplinirea de către solicitant a condițiilor în vederea obținerii finanțării nerambursabile.
La data de 30.01.2017 a fost încheiat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C06200000011642701056 între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și S.M.E. PFA, prin inculpatul M. E. S., în calitate de beneficiar.
Perioada de implementare a contractului de finanțare a fost de 60 luni, începând cu ziua intrării în vigoare a contractului de finanțare, respectiv 30.01.2017, iar perioada de monitorizare a proiectului a fost de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de autoritatea contractantă.
Valoarea totală eligibilă a proiectului autorizată de AFIR a fost de 70.000 EUR, echivalentul a 317.730 RON, reprezentând 100% din valoarea totală a contractului de finanțare, care se acorda în urma depunerii a două dosare de plată de către beneficiar, astfel:
- dosarul primei tranșe de plată urma a fi depus în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare și reprezenta 70% din valoarea totală a proiectului, respectiv 49.000 EUR, echivalentul a 222.411 RON;
- dosarul celei de-a doua tranșe de plată urma a fi depus în termen de cel mult 57 de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv octombrie 2021, și reprezenta diferența de 30% din valoarea totală a proiectului, respectiv 21.000 EUR, echivalentul a 95.319 RON.
Atât contractul de finanțare, cât și Ghidul solicitantului, prevedeau obligația beneficiarului de a demara implementarea planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, sub sancțiunea încetării contractului de finanțare cu recuperarea plăților aferente primei tranșe acordate, împreună cu dobânzile aferente.
Potrivit anexei III la contractul de finanțare - instrucțiuni de plată pentru beneficiarii sub-măsurii 6.2, la depunerea dosarului aferent celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul se obliga să prezinte un raport însoțit de documente justificative, prin care să facă dovada îndeplinirii obiectivelor asumate în planul de afaceri, din care trebuie să reiasă:
- data începerii implementării Planului de afaceri;
- dovada îndeplinirii fiecărui obiectiv și a fiecărei activități propuse prin Planul de afaceri ori motivele neîndeplinirii acestora, după caz;
- dovada desfășurării activităților prin comercializarea producției în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe.
Potrivit art. 3 din contractul de finanțare, neîndeplinirea obiectivului obligatoriu asumat în Planul de afaceri (comercializarea producției obținute în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată), constatat la momentul depunerii celei de-a doua tranșe de plată, constituia neregulă și atrăgea după sine recuperarea integrală a sprijinului acordat până la acel moment.
B. Implementarea proiectului și utilizarea sumelor de bani aferente primei tranșe de plată
Ghidul solicitantului și Contractul de finanțare stipulau în sarcina beneficiarului - inculpatul S.M.E. - obligația de a demara implementarea proiectului în termen de maxim 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data de 30.01.2017.
Acordarea primei tranșe către beneficiar era prevăzută a se realiza ca urmare a depunerii de către acesta a unei cereri de plată, cerere care trebuia depusă într-un termen de 30 de zile de la data semnării contractului de finanțare.
Conform contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute de Ghidul Solicitantului, suma acordată beneficiarul în prima tranșă era condiționată doar de semnarea contractului de finanțare și de depunerea cererii de plată pentru tranșa I, rolul finanțării respective fiind acela de a constitui un ajutor forfetar de care beneficiarul să se poată folosi, exclusiv pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.
Acest aspect a fost confirmat și susținut și de corespondența dintre Autoritatea Contractantă și Departamentul pentru Luptă Antifraudă. Astfel, prin adresa nr. 2/15231/25.06.2019, AFIR a precizat că: „plata primei tranșe este condiționată strict de semnarea contractului de finanțare; acordarea acestei prime tranșe de plată are rolul unui ajutor forfetar cu care beneficiarul să poată implementa obiectivele menționate în planul de afaceri...”.
Raportat la aceste condiții preliminare, beneficiarul S.M.E. PFA a depus la OJFIR Mehedinți, Cererea de plată tranșa I nr. R3/63/01.02.2017, prin care a solicitat acordarea primei tranșe de plată, în valoare de 222.411 RON, echivalentul a 49.000 EUR;
Fiind îndeplinite condițiile impuse pentru acordarea primei tranșe, plata acesteia a fost efectuată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în data de 28.02.2017, în contul dedicat RO 44 BRDE 260S V507 5494 2600 deschis la BRD- Groupe Societe Generale-Agenția Calomfirescu mun. Drobeta Turnu Severin, conform Certificatului de Plată nr. 04/27/02/78.
Conform adresei nr. 3898/AS/29.01.2019 a BRD-Groupe Societe Generale, titularul contului IBAN cu nr: RO44BRDE260SV50754942600 deschis la respectiva instituție bancară este PFA S.M.E., având CUI: 34981729, iar singura persoană fizică autorizată să efectueze operațiuni prin contul bancar mai sus amintit este inculpatul S.M.E. cu CNP: (…).
Acest aspect a fost comunicat și în documentația depusă de beneficiarul PFA S.M.E. premergător semnării contractului de finanțare, existând atașată în cadrul respectivei documentații, adresa BRD –GSG din 09.01.2017 prin care se certifică către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale faptul că beneficiarul mai sus indicat are deschis la respectiva instituție bancară contul IBAN nr: RO44BRDE260SV50754942600, cu destinație „derularea operațiunilor financiare pentru proiect FEADR”.
De asemenea, din extrasul bancar al contului IBAN nr. RO44BRDE260SV50754942600 , document ce conține toate operațiunile financiare derulate de către titularul de cont în intervalul 29.09.2015 – 31.12.2017, transmis de către BRD- Groupe Societe Generale prin adresa 3898/AD/29.01.2019, a rezultat că suma totală de 222.411 lei, reprezentând contravaloarea Tranșei I din proiectul cu finanțare europeană derulat de către beneficiar, figurează încasată în respectivul cont la data de 01.03.2017,prin intermediul a 2 viramente bancare, unul în sumă de 211.290,45 lei, iar celălalt în sumă de 11.120,55 lei.
Din această sumă, inculpatul M.E.S. a efectuat următoarele operațiuni:
-retragere numerar 10.000 lei la 01.03.2017;
-transfer bancar 50.000 lei in contul IBAN RO09INGB0000999906682109 aparținând PFA S.M.E. deschis la ING Bank la 01.03.2017;
-transfer bancar 50.500 lei in contul IBAN RO31RNCB0673121152970004 aparținând lui P.D.O. la 01.03.2017;
-retragere numerar 10.000 lei la 02.03.2017;
-retragere numerar 10.000 lei la 07.03.2017;
-transfer bancar 91.000 lei în contul IBAN RO09INGB0000999906682109 aparținând PFA S.M.E. deschis la ING Bank la 07.03.2017.
Potrivit art. 1 din contractul de finanțare, obiectul contractului îl reprezenta acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare depuse de beneficiar, inclusiv a Planului de afaceri, care face parte integrantă din contract și are caracter obligatoriu pentru acesta.
De asemenea, conform prevederii expres stipulate în Ghidul Solicitantului, document aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 860/20.07.2016, „ sprijinul financiar acordat de AFIR va fi utilizat de către beneficiar doar în scopul derulării activității propuse prin proiect (planul de afaceri) și nu în interes personal”.
Primul obiectiv specific asumat de către beneficiar prin planul de afaceri era acela de a achiziționa o suprafață de teren în comuna Simian, jud. Mehedinți, locație în care inculpatul S.M.E. urma să înființeze atelierul de prelucrare a argilei.
În conformitate cu dispozițiile prevăzute în Anexa III la Contractul de finanțare - Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 6.2, „în cazul achiziției de teren, documentele doveditoare ale dreptului de proprietate trebuie să fie emise pe numele beneficiarului”.
Din Nota de Control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă nr. 1722/2018 cât și din materialul probator administrat nemijlocit de către organele de urmărire penală, respectiv adresa nr. 347 din 22.01.2020 a Primăriei comunei Vînjuleț, nr. 7573 din 06.03.2020 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, nr. 1568 din 10.03.2020 a Primăriei Drobeta Turnu Severin și nr. 691 din 16.01.2020 a Primăriei Comunei Șimian rezultă faptul că nici inculpatul S.M.E. și nici PFA S.M.E. nu figurează înregistrați în evidențele unităților administrative menționate, ca deținători sau proprietari de bunuri imobile.
Acest aspect este confirmat și de Raportul nr. 619 din 16.04.2019,întocmit de către experții OJFIR Mehedinți, care la data de 15.04.2019,s-au deplasat la locația sediului social al beneficiarului PFA S.M.E., respectiv sat (…), comuna (…), nr. (…), jud. Mehedinți, ocazie cu care au constatat că inculpatul M.E.S. nu figurează înscris în evidențele Primăriei Vânjuleț cu bunuri mobile sau imobile.
Este de menționat că plata sumei respective de 45.550 lei, a fost efectuată de către inculpatul S.M.E. în contul aparținând numitei N.C.L., din contul bancar deschis la ING Bank, cu IBAN:RO09INGB0000999906682109 RON.
Acest cont bancar având ca reprezentant legal pe inculpatul S.M.E., conform adresei nr. CM/CI/365 din 18.02.2019 a ING Bank, aparține tot PFA S.M.E., și a fost deschis la data de 23.02.2017, închis la data de 30.07.2018, fără a exista alte persoane mandatate pentru a putea efectua operațiuni bancare sau retrageri de numerar prin intermediul acestui cont, în afara inculpatului.
Conform extrasului bancar cuprinzând operațiunile financiare derulate prin contul bancar aparținând PFA S.M.E. și deschis la ING Bank, anterior datei de 13.03.2017, dată la care se efectuează plata sumei de 45.550 lei cu justificarea „contravaloare teren Șimian”, acest cont a fost creditat prin mai multe viramente, cu diverse sume, de către inculpatul S.M.E., din contul aparținând PFA S.M.E. deschis la BRD- Groupe Societe Generale cu sumele reprezentând Tranșa I de finanțare în cadrul proiectului intitulat „Înființare atelier de prelucrare a argilei în comuna Șimian, județul Mehedinți”, după cum urmează:
- în data de 01.03.2017 s-a încasat suma de 50.000 lei – „transfer bancar” ;
- în data de 07.03.2017 s-a încasat suma de 91.000 lei – „transfer bancar”.
Din materialul probator administrat, a rezultat că suma de 45.500 lei, plătită de către inculpatul S.M.E., la data de 13.03.2017, către numita N.C.L., ar fi reprezentat plata contravalorii unei suprafețe de teren achiziționat de martorul D.C.A. și care a format obiectul unui contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 194 din 13 martie 2017 la Biroul Individual Notarial C.D.M..
Conform acestui contract de vânzare cumpărare atașat la dosarul cauzei, numitul N.D., în calitate de proprietar – vânzător, a vândut suprafața de 2.205 m.p. teren arabil situat în intravilanul comunei Șimian, Tarlaua 5, Parcela 189/4, înscris în Cartea Funciară nr. 52649 a comunei Șimian, numitului D.C.A, prețul vânzării fiind stabilit conform mențiunilor contractuale la valoarea de 36.000 lei.
Ulterior încheierii acestui contract de vânzare cumpărare, conform extrasului de carte funciară nr. 52649 Șimian, eliberat în baza cererii nr. 27745 din 29.08.2017, suprafața de teren de 2.205 m.p. figurează intabulată în evidența în proprietatea exclusivă a numitului D.C.A., fără a exista astfel mențiuni referitoare la calitatea de proprietar sau coproprietar asupra acestei suprafețe de teren pentru inculpatul S.M.E. sau PFA S.M.E..
Conform celor precizate de martorul N.D., în declarația dată , la data de 28.01.2020, a rezultat faptul că acesta, în calitate de proprietar al respectivei suprafețe de teren, a publicat un anunț privind vânzarea imobilului respectiv prin intermediul site-ului Olx.ro, fiind ulterior contactat telefonic ,în luna martie 2017, de un bărbat ce s-a arătat interesat de achiziționarea terenului în cauză. Martorul a precizat printre alte aspecte că :,, ….știu că s-a virat în cont din contul lui S.M.E., circa 45.000 lei, echivalentul a 10.000 euro. Restul de bani, adică 8000 euro, i-am primit în aceeași zi, până să mergem la notar, de la D.C. și bărbatul al cărui nume nu îl cunosc…....”.
Probele administrate relevă folosirea sumei de 50.500 lei în alte scopuri decât cele pentru care fusese acordată.
Totodată, conform datelor și verificărilor efectuate de organele de urmărire penală la data de 01.03.2017, inculpatul S.M.E. a transferat suma de 50.500 RON în contul RO31RNCB 0673 1211 5297 0004 aparținând numitului D.O.P., deschis la BCR Bank, la detaliile plății fiind trecută mențiunea „transfer cf. borderou de achiziție nr. 2/01.03.2017’'.
Probatoriul administrat a stabilit că suma de 50.500 RON a reprezentat, în fapt, contravaloarea unui autoturism marca AUDI Q7, având nr. de înmatriculare HD - 92 - SUV, achiziționat de către inculpatul M.E.S..
Cu ocazia audierii de către organele de urmărire penală, la data de 19.02.2020, martorul P.D.O. a declarat că a vândut un autoturism marca AUDI Q7, cu nr. de înmatriculare HD - 92 – SUV cu suma de 50.500 lei, însă nu a putut preciza persoana cumpărătoare a bunului întrucât la negociere s-au prezentat două persoane respectiv inculpatul S.M.E. și un anume ,,Alin,, rămas neidentificat. Inculpatul S.M.E. a declarat că autoturismul a fost achiziționat de el personal cu suma menționată și de martor, plata fiind efectuată din contul PFA S.M.E. deschis la BRD- Groupe Societe Generale, respectiv din prima tranșă de bani primită de inculpat pentru implementarea proiectului, în contul martorului P.D.O. deschis la BCR Bank. Atât martorul cât și inculpatul au precizat faptul că nu au încheiat nici un fel de document care să ateste operațiunea de vânzare-cumpărare, iar inculpatul nu a înmatriculat autoturismul pe numele său, și ulterior a valorificat acest autoturism către o persoană necunoscută în aceeași modalitate, adică fără a încheia vreun act doveditor al operațiunii.
Probele administrate relevă folosirea sumei de 50.500 lei în alte scopuri decât cele pentru care fusese acordată.
Din analiza datelor transmise de ING BANK, prin adresa nr. CM/CI/398.20.02.2019,cu privire la contul de mai sus,a reieșit faptul că din acest cont, inculpatul M.E.S. a efectuat plăți cu cardul bancar către alte persoane juridice care nu aveau nici o legătură cu implementarea proiectului, respectiv suma de 22.179 RON către DEDEMAN DROBETA TURNU SEVERIN, astfel: 19.512,3 RON în data de 02.03.2017, 2.453,59 RON în data de 11.03.2017, respectiv 214,86 RON în data de 12.03.2017.
Inculpatul a precizat că a achiziționat din sumele primite de la AFIR, materiale de construcție de la Dedeman DROBETA TURNU SEVERIN pe care le-a folosit în interes personal, organele de urmărire penală neidentificând alte documente care să ateste că respectivele materiale ar fi fost utilizate în scopul implementării proiectului.
Cu privire la operațiunile de retragere de numerar efectuate de inculpatul M.E.S., din suma acordată de AFIR, nu au fost identificate documente sau alte mijloace de probă, care să dovedească destinația dată de către inculpat sumelor retrase din contul PFA S.M.E., însă inculpatul a recunoscut că și aceste sume au fost folosite în interes personal și nu în scopul implementării proiectului.
Cu ocazia audierii inculpatul M.E.S. a recunoscut că, până în prezent, nu a început implementarea acestuia, declarând că: „până în prezent nu am derulat nicio activitate legată de proiect…. “.
Cu privire la termenul de doi ani pentru implementarea proiectului, potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și ale contractului de finanțare, beneficiarul era obligat să prezinte la autoritatea contractantă, odată cu depunerea celei de-a doua tranșe de plată, documente justificative privind îndeplinirea obiectivelor proiectului (general și specifice) abia în termen de 57 de luni de la data semnării contractului de finanțare, în acest caz, până în octombrie 2021.
Această prevedere trebuie interpretată în coroborare cu prevederile art. 3 din contractul de finanțare și cele din Ghidul solicitantului, care instituiau în sarcina beneficiarului obligația de a demara implementarea proiectului în termen de maxim 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv achiziția suprafeței de teren în comuna Șimian, jud. Mehedinți.
Având în vedere cele descrise anterior, coroborat cu faptul că până, în prezent, după aproximativ 3 ani si jumătate de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarul S. M.E. PFA nu a derulat nicio activitate legată de implementarea proiectului, nici măcar achiziția de teren în nume propriu , în comuna Șimian, apreciem că acesta a încălcat prevederile art. 3 din contractul de finanțare precum și cele din Ghidul solicitantului care prevedeau obligația demarării proiectului în termen de maxim 9 luni de la data semnării contractului de finanțare.
Încălcarea prevederilor anterior menționate poate avea caracterul unei nereguli, iar atribuția constatării existenței sau inexistenței acesteia revine autorității cu competente de gestionare a fondurilor europene, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
S-a solicitat AFIR să precizeze ce reprezintă prima tranșă de plată în valoare de 49.000 EUR acordată în cadrul proiectului și care este mecanismul de decontare și verificare a cheltuirii acesteia. Prin adresa nr. 2/15231/25.06.2019, AFIR a comunicat următoarele: „plata primei tranșe este condiționată strict de semnarea contractului de finanțare; acordarea acestei prime tranșe de plată are rolul unui ajutor forfetar cu care beneficiarul să poată implementa obiectivele menționate în planul de afaceri.”
De asemenea, amintim prevederea expresă stipulată în Ghidul Solicitantului, document aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 860/20.07.2016, potrivit căruia sprijinul financiar acordat de AFIR va fi utilizat de către beneficiar doar în scopul derulării activității propuse prin proiect (Planul de afaceri) și nu în interes personal.
Având în vedere cele menționate anterior, este evident că beneficiarul S.M.E. PFA era obligat să utilizeze suma de 222.411 RON aferentă primei tranșe de plată, exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor (general și specifice) asumate în planul de afaceri și nu în alte scopuri.
Apreciem ca fiind evident faptul că folosirea de către beneficiar a sumelor aferente primei tranșe de plată în alte scopuri personale decât cele legate de implementarea proiectului de referință, contravenea atât prevederilor contractuale, cât și prevederilor legale în materie.
Referitor la modalitatea de utilizare a sumelor de bani primite în baza contractului de finanțare, inculpatul a indicat atât în declarațiile date ca suspect cât și în cele de inculpat, că a folosit banii în interes personal și nu conform destinației asumate prin Contractul de finanțare, respectiv pentru realizarea obiectivului declarat.
Infracțiunea prevăzută de art. 182 din Legea nr. 78/2000 s-a consumat în momentul în care, prin activitatea inculpatului, s-a schimbat fără drept destinația fondurilor primite de la AFIR-AJOFM, respectiv prin trecerea acestora din contul S.M.E. PFA în care fuseseră virate din bugetul general al Uniunii Europene, în contul mai multor persoane fizice si juridice pentru achitarea unor bunuri mobile-exemplu autoturism și efectuarea de cheltuieli cu bunuri de consum în scop personal, deci alte destinații, contrare scopului pentru care sumele de bani fuseseră acordate, respectiv realizarea obiectivului declarat în Planul de afaceri.
IV. LATURA CIVILĂ
Prin adresa nr.10369/11.06.2020, ca urmare a solicitării formulate de către organul de urmărire penală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 222.411 lei plus penalități și dobânzi calculate de la data decontării și până la data achitării efective a prejudiciului, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului S.M.E..
S-a apreciat că în cauză este vorba despre o infracțiune de pericol nesusceptibilă de producerea unui prejudiciu material, eventualul prejudiciu suferit putând fi recuperat printr-o acțiune la instanța civilă,.ca urmare a nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractuale.
Pe parcursul urmăririi penale între inculpat și partea civilă nu s-a încheiat o tranzacție sau acord de mediere cu privire la latura civilă.
În prezenta cauză nu s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, întrucât nu au fost identificate de organul de urmărire penală bunuri mobile sau imobile care să aparțină inculpatului.
În drept, fapta inculpatului S.M.E., care în calitate de reprezentant al S.M.E. PFA a schimbat fără respectarea dispozițiilor legale, destinația sumei de 49.000 euro obținută în baza contractului de finanțare nr. C112021031600113/27.04.2011, pentru implementarea proiectului conform planului de afaceri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de schimbare, fără respectarea dispozițiilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general consolidat al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Sub aspectul laturii obiective, în prezenta cauză, inculpatul S.M.E. a încasat e suma de 222.411 RON (49.000 euro ) aferentă primei tranșe și fără a respecta condițiile obligatorii pentru acordarea sprijinului, conform Ghidului solicitantului a schimbat destinația sumei primite din bugetul general consolidat al Uniunii Europene utilizând-o în alt scop decât cel prevăzut în planul de afaceri.
Sub aspectul laturii subiective inculpatul S.M.E. a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, prev. de art. 16 alin. 3 lit. a) C.pen., prevăzând rezultatul faptei sale și urmărind producerea lui , prin săvârșirea faptei. Astfel, acesta a debitat contul în care a fost virată prima tranșă știind că banii nu vor fi folosiți pentru înființarea atelierului .
Fapta reținută în sarcina inculpatului se probează cu următoarele probe și mijloace de probă:
1. Nota de control DLAF nr.1722/2018 din 20.08.2019;
2. Contract de finanțare nr.C06200000011642701056/30.01.2017;
3. Plan de afaceri al PFA S.M.E. întocmit de SC. I.M.C.;
4. Cererea de finanțare F06200000011642701056;
5.Cererea de plată tranșa I nr.RO3/63/01.02.2017 – COD DOSAR P06200000011642701056;
6. Certificat de plată 04/27/02/78d in 01.02.2017;
7. Ordonanțare la plată 04/27/02/78 din 01.02.2017;
8. Adresa BRD nr.2/09.01.2017;
9.Adresa BRD nr.3898 /AD /29.01.2019-extras cont PFA S.M.E.;
10. Adresa ING Bank nr.365/18.02.2019 - extras cont PFA S.M.E.;
11.Adresa OJFIR Mehedinti si Raport control nr.619/16.04.2019;
12.Adresa nr.465/15.01.2020 a ONRC Mehedinți
13. Adresa nr. 691/16.01.2020 a Primăriei Șimian
14. Adresa nr. 347/22.01.2020 a Primăriei Vânjuleț
15. Adresa nr. 1568/10.03.2020 a Primăriei Drobeta Turnu Severin
16.Adresa nr. 7573/06.03.2020 a OCPI Mehedinți
17.Adresa nr.10369/11.06.2020 AFIR privind constituire de parte civilă
18.Declarații martori
19.Declarații suspect
20. Declarații inculpat
21.Cazier judiciar
Prin procesul verbal din 12.06.2020 și declarația de inculpat din aceeași dată i-au fost aduse la cunoștință inculpatului S.M.E. toate drepturile și obligațiile pe care le are în calitate de inculpat, inclusiv acela de a încheia în cursul urmăririi penale un acord ca urmare a recunoașterii vinovăției.
Cu ocazia audierii în calitate de suspect dar și de inculpat, S.M.E. a recunoscut comiterea faptei și a regretat-o.
La data de 19.06.2020 cu ocazia declarației de inculpat dată în fața organelor de urmărire penală, inculpatul a solicitat și totodată a menționat că dorește și este de acord cu încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile prevăzute de lege.
Având în vedere că, din probele administrate în cauză, rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală fiind stabilită vinovăția inculpatului S.M.E., precum și faptul că, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunile reținute în sarcina acesteia nu depășește limita de 15 ani, în cauză sunt aplicabile prev. art. 480 din C. proc. pen.
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.1 din Legea nr. 78/2000 ,, Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi”
Astfel, sunt îndeplinite prevederile art. 480 alin. (1) C.p.p., întrucât pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat,după reducere cu o treime a limitelor pedepsei în condițiile art. 480 alin. 4 C.p.p este în limitele legale.
Inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor pe tot parcursul urmăririi penale, iar declarațiile acestuia se coroborează cu celelalte probe administrate de organele de urmărire penală și aflate la dosar.
De asemenea, sunt îndeplinite prevederile art. 480 alin. (2) C.p.p., după administrarea probatoriului, pe parcursul urmăririi penale s-a dovedit, că prezumția de nevinovăție de care un inculpat beneficiază, conform art.4 Cod procedură penală, art. 23 alin. 11 din Constituție și art. 6 par. 2 din CEDO a fost răsturnată de probe certe, decisive și sigure de vinovăție, acuzațiile au fost dovedite „dincolo de orice îndoială rezonabilă’’,fapta constituie infracțiune și a fost comisă cu vinovăția cerută de lege de către inculpatul S.M.E., care a recunoscut săvârșirea faptei.
Cât privește individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatului aceasta s-a făcut atât sub aspectul cuantumului, cât și sub aspectul modalității de executare.
S-au avut în vedere la stabilirea cuantumului pedepsei criteriile prevăzute de art.72 Cod penal ( gradul concret de pericol social al faptei deduse judecății, modalitățile și împrejurările săvârșirii acesteia, urmarea produsă, atingerea adusă relațiilor sociale ocrotite de lege,precum și persoana, ar și atitudinea inculpatului manifestată pe parcursul procesului penal).
S-a reținut că inculpatul nu are antecedente penale, a avut anterior comiterii faptei o conduită bună, a recunoscut și regretat sincer fapta comisă .
S-a mai constatat de asemenea că pedeapsa aplicată este de natură a asigura, conform art.52 Cod penal prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și reintegrarea în comunitate a inculpatului, îndreptarea și reeducarea inculpatului putându-se realiza în bune condiții și prin suspendarea condiționată a executării pedepsei sub supraveghere conform art.91 Cod penal.
Inculpatul S.M.E., asistat de apărătorul ales, a declarat expres că recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.
Felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului S.M.E.:
„În baza art. 182 alin.1 din Legea nr. 78/2000 ,cu aplicarea art.480 alin.1 ind.1 c..p.p ,
Condamnă pe inculpatul S.M.E., fiul (…) la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. de art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.
În baza. art. 65 alin. 1 și art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 Cod penal ,
Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei,și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani,conform dispozițiilor art. 92 Cod penal .


În baza art. 93 alin. (1) Cod penal ,
Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Mehedinți , la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza dispozitiilor art.93 alin.2 Cod penal,
Impune inculpatului S.M.E. să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.
În baza dispozitiilor art. 93 alin. (3) C.pen.,
Inculpatul va presta pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin sau în cadrul RADPFL Drobeta Turnu Severin pe o perioadă de 80 zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) C. pen. ,
Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.
În baza art.486 alin.2 c.p.p rap la art.25 alin.5 c.p.p cu aplicarea dispozițiilor art. 397 alin.5 c.p.p , lasă nesoluționată acțiunea civilă.
În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. ,
Obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.„
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova, cu inculpatul S.M.E., instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 din C.p.p., referitoare la condiții, formă și conținut.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 479 C.p.p. acordul de recunoaștere a vinovăției are ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia.
De asemenea, conform art. 480 alin. 2 C.p.p. acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.
Analizând acordul încheiat, Tribunalul reține că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de art. 480 - 482 C.p.p., inculpatul a beneficiat de asistență juridică, în declarația dată a recunoscut comiterea faptelor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, a acceptat încadrarea juridică reținută de Parchet și a fost de acord cu pedepsa ce urmează a-i fi aplicată, precum și forma de executare a acesteia.
De asemenea, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, a fost avizat în prealabil, la data de 17.06.2020 sub aspectul limitelor, de către procurorul ierarhic superior și cuprinde toate mențiunile obligatorii prevăzute de art. 482 C.p.p.
Astfel, din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, Tribunalul reține următoarea situație de fapt:
Inculpatul S.M.E., reprezentant legal al PFA S.M.E., a solicitat beneficiat de fonduri europene nerambursabile în suma de aproximativ 70.000 de euro, pentru implementarea unui proiect intitulat „Înființarea unui atelier de prelucrare a argilei În comuna Șimian, județul Mehedinți, însă acesta nu a utilizat sumele încasate în scopul prevăzut de respectivul proiect, ci a folosit banii în interes personal.
Din cercetări s-a stabilit că, proiectul intitulat „Înființarea unui atelier de lucrare a argilei în comuna Simian, județul Mehedinți" a fost derulat prin programul național de dezvoltare rurală 2014-2020 — măsura 6 „ Dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor submăsura 6.2 „ Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"
Potrivit Ghidului solicitantului, aplicabil proiectului de referință, valoarea spriținului financiar nerambursabil acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale era de 70.000 euro/proiect, sub formă de primă, în două tranșe astfel:
Prima tranșă -70 % din cuantumul sprijinului (49.000 euro), în 30 zile de la semnarea contractului de finanțare;
A doua tranșă — 30 % din cuantumul sprijinului (21.000 euro), după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planul de afaceri în cel mult 57 luni de la încheierea contractului de finanțare.
Ghidul solicitantului mai prevedea în mod expres faptul că sprijinul financiar nerambursabil acordat de Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va fi utilizat de către beneficiari doar în scopul derulării propuse prin proiect (planul de afaceri) si nu în interes personal.
La data de 31.07.2016, suspectul S.M.E. a depus online pe site-ul Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cererea de finanțare nr. F06200000011642701056 prin care a solicitat acordarea de finanțare nerambursabilă pentru înființarea unui atelier de prelucrare a argilei în comuna Simian, județul Mehedinți.
La dosarul cererii de finanțare a fost atașat planul de afaceri întocmit de SC I. M.C. SRL care prevedea, printre altele, obligativitatea solicitantului de a comercializa un procent de producție de 43 % din valoarea primei acordate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale până la momentul depunerii celei de a doua cereri de plată.
În scopul realizării acestui procent, beneficiarul avea obligația de a îndeplini mai multe obiective specifice, după cum urmează: achiziția unei suprafețe de teren În comuna Simian, întocmirea unui proiect tehnic, obținerea avizelor si autorizațiilor necesare, realizarea clădirii în care va fi amplasat atelierul; achiziția de materiale necesare amenajării punerii în funcțiune a atelierului, achiziția de echipamente și utilaje pentru fluxul de producție; realizarea unui site de promovarea a proiectului; participarea la cursuri meșteșugărești specifice.
La 30.01.2017 a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. C06200000011642701056 între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin CRFIR 4 Sud Vest Oltenia, în calitate de Autoritate contractantă și S.M.E. PFA, în calitate de Beneficiar prin reprezentant S.M.E., contract cu o perioadă de implementare de 60 luni, cu o valoare eligibilă de 70.000 euro (echivalentul a 317.330 Ron), care prevedea că dosarul primei tranșe de plată urma a fi depus în maxim 30 zile de la semnarea contractului, iar dosarul cele de a doua tranșă de plată urma a fi depus în 57 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Contractul de finanțare prevedea obligativitatea beneficiarului de a demara implementarea planului de afaceri în cel mult 9 luni de la semnarea contractului și utilizarea exclusivă a fondurilor din prima tranșă în scopul îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri.
Prin cererea de plată 1 nr. R3/63/01.02.2017 S.M.E. PFA a solicitat la OJFIR Mehedinți acordarea primei tranșe în valoare de 222.411 Ron echivalentul a 49.000 euro, sumă ce a fost virată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în data de 28.02.2017 în contul dedicat aparținând beneficiarului având IBAN R044BRDE260SV50754942600 deschis la BRD Agenția Calomfirescu din Dr. Tr. Severin, plată efectuată în baza certificatului de plată nr. 04/27/02/78/01.02.2017.
La data de 28.03.2019 s-a dispus efectuarea unei vizite în teren de către OJFIR Mehedinți pentru verificarea stadiului actual de implementare a proiectului respectiv gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate de beneficiarul PFA S.M.E., prin cererea de finanțare și planul de afaceri.
Experții OJFIR deplasați la sediul social al beneficiarului din (…), sat (…) nr. (…), județul Mehedinți, au constatat că la adresa respectivă nu funcționa PFA S.M.E., aceasta nu figurează în evidențele primăriei cu bunuri imobile aflate în folosință, iar locatarul imobilului de la nr. (…) nu are cunoștință despre semnarea vreunui contract de comodat cu S.M.E..
Materialul probator administrat a stabilit modalitatea în care Beneficiarul PFA S.M.E. a utilizat în interes personal sumele de bani încasate în prima tranșă constatându-se că la data de 01.0.3.2017 a transferat suma de 50.500 Ron în contul R031RNCB0673121152970004 aparținând numitului P.D.O. deschis la BCR Bank, transfer bancar care are menționat ca detalii de plată „transfer conform borderoului de achiziție nr. 2/01.03.2017" În realitate, acest transfer a reprezentat plata prin bancă a unui autoturism marca Audi Q7 cu număr de înmatriculare HD-22-SUV, pe care S.M.E. 1-a achiziționat, din fondurile europene de care a beneficiat prin proiect, de la persoana respectivă, în interes personal fără a avea legătură cu obiectivele din planul de afaceri, inculpatul schimbând astfel destinația fondurilor europene primite.
Analizând tranzacțiile financiare derulate de beneficiarul S.M.E. din fondurile europene de care a beneficiat, a rezultat că acesta a retras în numerar suma totală de 30.000 Ron, câte 10.000 ron/zi, la datele de 01 martie, 02 martie si 07 martie 2017, fără a exista documente care să justifice utilizarea respectivelor sume în scopul proiectului.
Acesta a mai transferat suma de 50.000 Ron la data de 01.03.2017, din contul PFA S.M.E. deschis la BRD din sumele provenind din fonduri europene, în contul său personal deschis la ING Bank, respectiv suma de 91.000 Ron la 07.03.2017 din aceleași fonduri, în același cont personal.
Cu privire la aceste sume transferate în contul personal al suspectului S.M.E. s-a constatat că au fost efectuate plăți în valoare totală de 22.179 Ron către Dedeman Dr. Tr. Severin în zilele de 02 martie, 11 martie 12 martie 2017; totodată, la 13 martie 2017 acesta a transferat suma de 45.550 Ron în contul având IBAN R0351NGB0000999902705417 aparținând numitei N.L.C., justificarea plății contravaloare teren Simian.
Materialul probator administrat a stabilit că suma respectivă a reprezentat o plată pentru achiziția unui teren, achiziție ce s-a materializat prin încheierea unui contract de Vânzare-cumpărare între D.N. și numitul D.C.A., contract în baza căruia cel din urmă a achiziționat o suprafață de teren de circa 2.000 mp pe raza comunei Simian, teren ce a fost achitat parțial de suspectul S.M.E. din banii proveniți din fonduri europene.
De asemenea, suspectul S.M.E. a mai retras și utilizat în interes personal și nu în legătură cu obiectivele planului de afaceri suma de 70.400 Ron, provenind din finanțare europeană prin operațiuni de retragere numerar după cum urmează: 10.000 Ron la 02.03.2017; 9.900 Ron/zi la 03, 05, 10 și 13 martie 2017; 500 Ron la 08.03.2017, 1.000 Ron la 09.03.2017; 10.000 Ron la 13.03.2017; 6990 Ron la 14.03.2017 și 4.900 Ron la 16.03.2017.
Starea de fapt anterior expusă rezultă din probele administrate în cursul urmăririi penale: declarații martori; declarații de suspect; înscrisuri comunicate de OJFIR Mehedinți; înscrisuri comunicate de Primăriile Vânjuleț, Simian, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți; înscrisuri comunicate de ONRC; înscrisuri comunicate de OCPI Mehedinți înscrisuri comunicate ING Bank, BRD GSG, înscrisuri care dovedesc folosirea sumelor de bani obținuți de către suspect, declarații suspect/inculpat.
Aceste probe se coroborează cu declarațiile suspectului/inculpatului care a recunoscut comiterea faptelor.
În drept, fapta inculpatului S.M.E. care în calitate de reprezentant al S.M.E.PFA a schimbat fără respectarea dispozițiilor legale, destinația sumei de 49.000 euro obținută în baza contractului de finanțare nr. C112021031600113/27.04.2011, pentru implementarea proiectului conform planului de afaceri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de schimbare, fără respectarea dispozițiilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general consolidat al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
De altfel, încă din cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei pentru care este cercetat și a încheiat în acest sens un acord de recunoaștere a vinovăției.
În consecință, se constată faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina acestuia este mai mic de 7 ani închisoare, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conține mențiunile prev. de art. 482 C. proc. pen., iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales.
Pentru aceste considerente, instanța va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 19.06.2020 în dosarul nr. 105/P/2019 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, între procuror și inculpatul S.M.E..
În baza art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 480 alin. 1 ind. 1 C.p.p., rap. la art. 396 alin. 2 din C.p.p. va dispune condamnarea inculpatului S.M.E., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen. i se vor interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.
În baza. art. 65 alin. 1 și art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. i se vor interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 C.p., se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. 1 C.p., va fi obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mehedinți, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 din C.p., i se va impune inculpatului S.M.E. să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.
În baza art. 93 alin. 3 C.p., inculpatul va presta pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin sau în cadrul RADPFL Drobeta Turnu Severin pe o perioadă de 80 zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.
În baza art. 486 alin. 2 C.p.p rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p cu aplicarea dispozițiilor art. 397 alin. 5 C.p.p. va lăsa nesoluționată acțiunea civilă.
Văzând dispozițiile art. 274 alin. 1 C.p.p. și art. 274 alin. 6 C.p.p.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

În temeiul art. 485 alin. 1 lit. a C.p.p.,
Admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 19.06.2020 în dosarul nr. 105/P/2019 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, între procuror și inculpatul S.M.E., (…).
În baza art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 480 alin. 1 ind. 1 C.p.p., rap. la art. 396 alin. 2 din C.p.p.
Condamnă pe inculpatul S.M.E., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen.
Interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.
În baza. art. 65 alin. 1 și art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.
Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 C.p.,
Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. 1 C.p.,
Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mehedinți, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 din C.p.,
Impune inculpatului S.M.E. să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.
În baza art. 93 alin. 3 C.p.,
Inculpatul va presta pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin sau în cadrul RADPFL Drobeta Turnu Severin pe o perioadă de 80 zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) C. pen.,
Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.
În baza art. 486 alin. 2 C.p.p rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p cu aplicarea dispozițiilor art. 397 alin. 5 C.p.p.
Lasă nesoluționată acțiunea civilă.
În baza art. 274 alin. 1 C.p.p.
Obligă pe inculpatul S.M.E. la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli judiciare stabilite prin actul de sesizare a instanței pentru faza de urmărire penală.
În baza art. 274 alin. 6 C.p.p.
Suma de 280 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu P.C. potrivit delegației nr. 831/26.06.2020 eliberată de Baroul Mehedinți rămâne în sarcina statului și va fi avansată din Fondurile Ministerului Justiției.
Cu apel în 10 zile de comunicare.
Pronunțată în ședința publică, azi 08.07.2020, la sediul Tribunalului Mehedinți.


Președinte,
(…) Grefier,
(…)

Red. (…)./Tehn. (…)
4ex./2. Ex. com./22.07.2020
Poz. reg. 92/2020