Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂDOSAR NR.333/88/2019
ROMÂNIA
TRIBUNALUL TULCEA
SECȚIA PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR.72
Ședința publică din 16 aprilie 2019
Completul compus din:
Președinte: VM
Grefier : MȘ
Cu participarea Ministerului Public, prin procuror NZ
S-a luat în examinare sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției nr.39/P/2019 formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial Constanța în ceea ce îl privește pe inculpatul LP, fiul lui -, născut -, CNP: -, domiciliat în -.
La apelul nominal a răspuns inculpatul LP asistat de avocat ales ME în baza împuternicirii avocațiale depuse la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul ora! al cauzei de către grefier, după care :
întrebat fiind, inculpatul LP arată că este de acord cu aplicarea pedepsei așa cum se arată tn acord și este de acord să presteze muncă nerenumeratâ în folosul comunității.
Față de declarațiile părților că nu mai au cereri de formulat sau excepții de ridicat, instanța acordă cuvântul pe acordul de recunoaștere.
Procurorul solicită admiterea acordului de vinovăție în forma înaintată instanței și obligarea inculpatului la plata chelluieliloi de judecată.
Avocat ME formulează aceleași concluzii.
Inculpatul LP arată că este de acord cu cele stabilite prin acordul de recunoaștere a vinovăției.
TRIBUNALUL:
La data de 13 martie 2019 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial Constanța cu inculpatul LP sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.181 alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.l C.pen. (douăacte materiale) și art. 322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial Constanța, instanța constată că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.480-482 c.pr.pen.
Din analiza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarea situație de fapt:
în cursul anului 2014, MV, administrator al SC MTS SRL, a decis să edifice un ansamblu de construcții în Delta Dunării, respectiv în com.Nufaru, jud.Tulcea, având ca destinație practicarea turismului, urmând ca o parte din costurile aferente să fie suportate din fonduri provenite de la bugetul de stat, pe care societatea urma să le obțină în urma încheierii unui contract de finanțare nerambursabilă.
La data de 14.05.2014, la cererea SC MTS SRL, Primăria com.Nufăru, jud.Tulcea a emis certificatul de urbanism nr.26 pentru un teren intravilan, situat în parcela nr.432, cu destinația propusă construire complex turistic conform PUZ avizat de Consiliul Județean Tulcea, cu avizul nr. 16/16.03.2012,
La data de 18.12.2014, Primăria com.Nufaru a emis autorizația de construire nr.6163, prin care s-a autorizat, pe o durată de 12 luni, executarea lucrărilor de construire pentru Amenajare Ioduri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
La data de 19.01.2015 între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP și SC MTS SRL, reprezentată de MV, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit 2007 - 2013, cu numărul de înregistrare 412.
Obiectul contractului l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea contractantă pentru implementarea proiectului intitulat Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
în vederea atribuirii contractului de lucrări de construcții pentru executarea obiectivului Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, SC MTS SRL a desfășurat o procedură de achiziție.
Conform documentației întocmite în acest sens, ofertele depuse de societățile care doreau să încheie contractul pentru executarea lucrărilor aveau caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate a ofertei, iar prețul contractului era ferm și nu putea fi modificat.
SC MTS SRL a pus la dispoziție și specificațiile tehnice complete (în cuprinsul caietului de sarcini) ale obiectivului, iar în documentația publicată au fost prezentate și mai multe detalii tehnice și de rezistență ale acestuia.
La data de 23.03.2015, SC L SRL a înaintat oferta financiară pentru atribuirea contractului având ca obiect Amenajare locuri de campare, colturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
Oferta financiară a SC L SRL, semnată de către inculpatul LP și purtând antetul și ștampila firmei, a fost formulată pentru suma de 476.814 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 114.435,36 lei. Prin același înscris, SC L SRL a precizat că nu depune o ofertă alternativă.
împreună cu oferta financiară, SC L SRL a înaintat și toate celelalte documente necesare în vederea atribuirii contractului, inclusiv graficul de eșalonare a lucrărilor, centralizatoarele cheltuielilor pe obiectiv și pe categorii de lucrări și pc obiecte.
La data de 30.03.2015, între SC MTS SRL, în calitate de beneficiar, și SC L SRL, în calitate de furnizor, reprezentată de inculpatul LP, a fost încheiat contractul de lucrări nr.28, având ca obiect obligația furnizorului de a executa tot setul de lucrări și să pună în funcțiune obiectivul investițional, în configurația din proiectul tehnic, care constituia anexă la contract.
La punctul 3.4 din contract s-a arătat că toate lucrările se vor realiza conform proiectului tehnic, dispozițiilor de șantier ulterioare, indicațiilor ISC, Autorității de Management, CRPOP Tulcea sau ale oricărei instituții abilitate și că Responsabilitatea asiguiăui nivelului de calitate corespun/ătoi cerințelor proiectului revine furnizorului.
De asemenea, la capitolul 7 - ’’Obligațiile furnizorului”, s-a arătat că furnizorul se obligă să execute obiectul investițional ce face obiectul contractului, conform specificațiilor menționate în piopuneiea tehnică, în termenul prevăzut în prezentul contract și să asigure garanția acesteia conform obligațiilor legale.
Memoriul tehnic pentru obiectivul Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement prevedea executarea unei platforme de grosimi variabile din pământ compactat care se execută pe terenul natural. După executarea acestei platforme, urma să se execute săpături în spații limitate corespunzătoare lățimii fundațiilor, plus evazările de 50 cm corespunzătoare pernei din piatră spartă parțială.
Obiectivul urma să cuprindă patru corpuri de construcții: corpul l - administrativ, corpul 2 - terasă de alimentație publică, corpul 3 - de cazare, corpul 4 - grupuri sanitare.
Fundațiile acestora urmau să fie tip grinzi de fundare din beton armat monolit, așezate într-o rețea rectangulară.
Conform memoriului tehnic - rezistență, nu erau admise modificări aduse proiectului fără avizul proiectantului și verificatorului proiectului de structură.
Tot la data de 31.03.2015, între SC MTS SRL, în calitate de achizitor, și PFA SA, în calitate de diriginte de șantier, reprezentată de inculpatul SA, a fost încheiat contractul de servicii dirigenție de șantier nr.32.
Conform art.25 lit.f din Legea nr.10/1995, executantul avea obligația de a ’’utiliza în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate saupentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor” iar potrivit art,25 lit.g din același act normativ, executantul era obligat să ’’respecte proiectele și a detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor”.
în același timp, conform art.22 iit.d din Legea nr.10/1995, dirigintele de șantier avea obligația ea, în numele beneficiarului, să ’’asigure verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții”.
La data de 06.04.2015, SC MTS SRL a emis ordinul de începere a lucrărilor, în cuprinsul căruia s-a menționat că valoarea contractului era de 476.814 lei, executantul era SC L SRL, responsabilul tehnic cu execuția era martorul MD și diriginte de șantier era inculpatul SA.
La data de 20.04.2015, constructorul, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 1 și corpul 2 al obiectivului.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că se poate trece la executarea pernei de piatră din material granulai’, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,5, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
La 22.04.2015 a fost întocmit un proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse semnat de către executant, reprezentat de inculpatul LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția.
în cuprinsul acestuia s-a consemnat că s-a efectuat proba de presiune la conductă, putându-se trece la acoperirea acesteia.
La 23.04.2015 a fost întocmit un alt proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, semnat de către executant, reprezentat de inculpatul LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că săpătura fundației și compactarea fuseseră realizate conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
La aceeași dată a fost încheiat procesul verbal de recepție a pernei de piatră, semnat și ștampilat de către constructor, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectant.
în cuprinsul său s-a consemnat că s-a realizat o pernă de piatră din material granular de piatră compactată pe straturi în conformitate cu recomandările din studiul geotehnic asupra terenului de fundare, în conformitate cu proiectul tehnic, stabilindu-se continuarea lucrărilor.
Tot la data de 23.04.2015 au fost întocmite procesele verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, având ca obiect racordurile la canalizare șt conducta de alimentare cu apă.
La data de 25.04.2015 a fost întocmit procesul verbalpentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, având ca obiect verificarea cotei săpăturii și compactarea fund săpătură, semnat de către executant, reprezentat de inculpatul LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția, în cuprinsul căruia s-a consemnat că aceste lucrări corespund proiectului și normativelor.
La data de 20.04.2015, constructorul, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 1 și corpul 2 al obiectivului.
In cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că $e poate trece la executarea pernei de piatră din material granular, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,5, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
La data de29.05.2015, beneficiarul SC MTS SRL a formulat cererea de rambursare nr.l, pentru perioada de referință 19,01.2015 - 29.05.2015, cu o valoare de 61.438,63 lei, din care 34.559,23 lei de la bugetul UE și 11.519,73 lei de la bugetul național, cu o contribuție proprie a beneficiarului de 15.359,66 lei, solicitându-se spre rambursare suma de 46078,97 lei.
Atașate cererii de rambursare, ca documente justificative, au fost factura nr. 416/05.05.2015 emisă de SC L SRL către SC MTS SRL, în valoare de 3374J,41 lei cu TVA inclus, reprezentând lucrări de construcții montaj la Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, conform contract nr.28/30.03.2015 și situațiilor de lucrări pe luna aprilie 2015, raportul de execuție pe luna aprilie, borderoui situațiilor de lucrări nr.l, aferent lunii aprilie 2015 și situații de lucrări, acestea din urmă întocmite de constructorul SC L SRL și verificate de dirigintele de șantier.
în cuprinsul raportului de execuție pe luna aprilie s-a arătat se efectuaseră următoarele lucrări: trasarea terenului conform bornelor, trasarea lucrărilor, săpătura fundațiilor pentru corpurile 1 și 2 ale obiectivului și confecționarea cofrajelor pentru fundații și elevații corp 1 și corp 2, rcalizându-se totodată racordul de apă potabilă și racordul la canalizare, în timp ce următoarele rezultate preconizate erau turnarea fundațiilor, elevațiilor și a plăcii de beton.
Raportul de execuție pe luna aprilie a fost semnat și ștampilat de constructor, diriginte de șantier și beneficiar.
In cuprinsul borderoului situațiilor de lucrări nr.l au fost consemnate lucrările executate în luna aprilie și valoarea acestora, după cum urmează:- racorduri utilități, în cuantum de 1270,020 lei;- construcții rezistență la corp 1, în cuantum de 11.120,13 lei;- construcții rezistență la corp 1, în cuantum de 14.392,24 lei;- organizare de șantier, în cuantum de 430,04 lei, în total 33.743,411 lei (cu TVA inclus).
Borderoui situațiilor de lucrări nr.î a fost semnat și ștampilat de constructor, diriginte de șantier și beneficiar.
Factura m.416/05.05.2015 a fost achitată dc SC MTS SRL prin ordinul de plată nr. 15/05.05.2015, de asemenea atașat cererii de rambursare.
în cuprinsul situației de plată nr.l - deviz 461618, Corp 1, întocmită și semnată de inculpații LP și SA, s-a consemnat că au fost excavați 170 mc pământ, a fost așternut un strat de piatră spartă de 70 mc, s-au împrăștiat și compactat 84,5 mc pământ, au fost transportate cu roaba 135,20 tone materiale și eu autobaseulanta 112.00 tone materiale.
în cuprinsul situației de lucrări nr.l - deviz 461728, Corp 2, întocmită și semnată de inculpații LP și SA, s-a consemnat că au fost excavați 235,00 mc pământ, a fost așternut un strat de piatră spartă de 97,70 mc, s-au împrăștiat și compactat 120,50 mc pământ, au fost transportate cu roaba 193,0 tone materiale și cu autobasculanta 156,40 tone materiale.
La data de 25.05.2015, constructorul, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 3 al obiectivului.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că se poate trece la executarea pernei de piatră din material granular, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,50, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
Aceleași mențiuni au fost inserate și în cuprinsul procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 4 al obiectivului, întocmit, semnat și ștampilat de aceleași persoane.
La data de 03.06.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție a pernei de piatră pentru corpul 3 al obiectivului, semnat și ștampilat de către constructor, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectant.
în cuprinsul său s-a consemnat că s-a realizat o pernă de piatră din material granular de piatră compactată pe straturi în conformitate cu recomandările din studiul geotehnic asupra terenului de fundare, în conformitate cu proiectul tehnic, stabilindu-se continuarea lucrărilor.
Un proces verbal identic a fost încheiat de aceleași persoane și pentru recepția pernei de piatră pentru corpul 4 - corp grupuri sanitare.
La datele de 10.06.2015 și 06.07.2015 au fost încheiate procesele verbale de control al calității lucrărilor în faze determinante, constând în montarea armăturii în grinzi de fundare la corpurile 1 și 2 și respectiv la corpul nr.3.
Cu această ocazie, inculpații LP și SA, precum și reprezentantul proiectantului, au constatat că erau asigurate condițiile corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor, că erau respectate detaliile de execuție prevăzute în planșe și că erau respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.
în continuare, inculpatul LP și SA, împreună cu reprezentanul proiectantului și responsabilul tehnic cu execuție, au încheiat mai multe procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse (niciunul dintre acestea nefiind datat), având ca obiect montarea armăturii 0,05 la pardoseala corpurilor 1, 2, 3 și 4, trasarea golurilor tehnologice la corpurile 1 și 2, trasarea golurilor tehnologice pentru instalații ia corpurile 3 și 4, trasare, montare și efectuare probă la instalațiile sanitare la corpurile 1,2, 3 și 4.
în cuprinul acestor documente s-a atestat că lucrările au fost executate conform proiectului și că se putea trece la următoarea etapă (turnarea pardoselii, turnarea betonului, închiderea cofxaguîui etc.)
La data de 29.06.2015, SC L SRL a emis către SC MTS SRL factura nr.425, în valoare de 31.500,01 lei cu TVA inclus, reprezentând ’’contravaloare parțială la lucrări de construcții montaj la obiectivul amenajare spații campare Nufaru conform contract nr.28/30.03.2015 și a situației de lucrări nr.2”.
Această factură a fost achitată de beneficiar prin ordinul de plată nx.l 6/29.06.2015.
Prin adresa din data de 17.07.2015, Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POP au înștiințat SC MTS SRL că după verificarea cererii de rambursare nr.l, se impunea transmiterea următoarelor documente: proces verbal de recepție pentru situația de lucrări nr.l la ’’racord apă - la limita proprietății”, proces verbal de recepție pentru situația de lucrări nr. 1 la ’’racord canalizare - la limita proprietății”, declarații de conformitate ale materialelor folosite din situația de lucrări nr.l și programul de urmărire și control completat cu procesele verbal corespunzătoare și avizat de persoanele responsabile, documente care au fost transmise autorității.
La data de 21.07.2015, SC L SRL a emis către SC MTS SRL factura nr.426, în valoare de 114.299,33 lei cu TVA inclus, reprezentând ” valoare lucrări de construcții montaj conform situației de lucrări nr.2 la obiectivul amenajare spații campare corturi și rulote com.Nufaru conform contract nr.28/30.03.2015 DIFERENȚĂ”.
Această din urmă factură a fost însoțită de borderoul situațiilor de lucrări pe luna iulie 2105, în care au fost detaliate lucrările facturate beneficiarului.
Reprezentantul părții civile a consemnat insă pe acest borderou ’’lucrări nesemnale dir.șaiiliei lucrări neexecutate conffact 426/21.07.2015 nu se vor plăti”.
De asemenea, executantul SC L SRL a întocmii și un înscris denumit ’’Situație iulie 2015 factura 426/21.07.2015 cu cantitățile de echipamente, inclusiv dotările”, pentru o valoare totală de 28.646,05 lei.
Și pe acest înscris, reprezentantul societății beneficiare a consemnat următoarele: ’’lucrări, echipamente neaduse, montate și puse în. funcțiune conffact 426/21.07.2015. refuz de plată”.
La dosarul cauzei au fost depuse și situațiile de lucrări nr.2/situațiile de plată pentru lucrările efectuate în luna iunie 2015 la corpurile 1, 2, 3 și 4, pentru montarea instalațiilor pentru piscină și pentru radier piscină - rezistență, precum și listele consumurilor, toate aferente facturilor nr.425/29.06.2015 și 426/21.07,2015.
Toate acest înscrisuri au fost întocmite, semnale și ștampilate dc către inculpatul LP, în calitate de reprezentant al constructorului și SA, în calitate de diriginte de șantier.
De asemenea, toate situațiile de iucrări/situațiile de plată au fost refuzate de plată de către beneficiar care a consemnat aceasta pe respectivele înscrisuri, in cazul situației de piață pentru montare instalații piscine, reprezentantul beneficiarului a consemnat că lucrările respective nu respectau proiectul.
Astfel cum rezultă din adresa nr.345382/11.02.2019, în temeiul contractului de finanțare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP a plătit SC MTS SRL suma totală de 46.078,96 lei.
Conform relațiilor comunicate de autoritatea finanțatoare, această sumă a fost recuperată integral de Ia SC MTS SRL, astfel încât în cauză nu există constituire de parte civilă.
La data de 31.08.2015, după un schimb de corespondență cu SC L SRL în legătură cu plata facturii nr.426/2015, prin adresa nr.36, SC MTS SRL a notificat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Est, Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea despre nerespectarea proiectului tehnic al obiectivului de către constructor.
Ca urmare a sesizării SC MTS SRL, în perioada 02,09 -04,09.2015, reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții Tuîcea au efectuat un control la șantier,
în procesul verbal de control încheiat la data de 04,09.20)5, s-a menționat că la momentul controlului, corpurile CI, 02 și 03 aveau infrastructura realizată iar la corpul nr.4 era realizată infrastructura iar zidăria și tencuiala interioară a suprastructurii erau terminate.
Inspectorii IJC Tulcea au mai arătat în cuprinsul procesului verbal că susținerile domnului MV nu au putut fi verificate în întregime deoarece infrastructra corpurilor era finalizată iar armătura era acoperită cu beton. Cu toate acestea, inspectorii au putut constata neconformitatea anumitor elemente (grinzi din lemn, căpriori, cosoroabe și pană de coamă) care aveau dimensiuni mai mici decât cele prevăzute în documentația tehnică, respectiv 10x10 cm, în loc de 10x15 cm.
Prin același proces verbal, reprezentanții IJC Tulcea au dispus oprirea imediată a lucrărilor și realizarea unei expertize tehnice a lucrărilor executate, de către un expert tehnic atestat.
Pe calea expertizei tehnice extrajudiciare întocmită din dispoziția IJC Tulcea s-au constatat neconformități cu documentația tehnică la toate cele patru corpuri ale obiectivului:
în execuția construcției la Corpul l, perna de piatră s-a executat în șanțuri de 60-70 cm lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, iară evazarea tălpii, armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axul 1, nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton, iar la podestul de la intrarea secundară, grinda din beton armat cu secțiunea 3-3 a fost înlocuită cu zidărie de cărămidă;
în execuția construcției la Corpul 2,perna de piatră s-a executat în șanțuri de 70 cm lățime, în loc de 1,5 in cât eia prevăzut în proiect, fundațiile s au executat sub formă de grinzi cu.secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axele 2,4,5 dar s-a executat o fundație între axul 4 și 5 și nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton;
în execuția construcției la Corpul 3.pema de piatră s-a executat în șanțuri de 1,0 m lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axele 2 și 4 și nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton;
în execuția construcției la Corpul 4, perna de piatră s-a executat în șanțuri de 70 cm lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare, nu s-au executat în totalitate grinzile cu secțiunea 2-3 aferenet zidurilor de compartimentare de 25 cm grosime în zona intrării, pe grinda din fața intrării betonul era desprins, fiind vizibile armăturile, zidurile intermediare de 25 cm grosime amplasate între axele A și B nu aveau centură la cota superioară, la planșeul peste parter și la șarpantă grinzile, respectiv căpriorii, cosoroabele și panele au dimensiuni de 10x10, în loc de 10x15.
în vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele, în cursul urmăririi penale s-a dispuse efectuarea unei expertize tehnice judiciare.
Expertul tehnic oficial a stabilit pe această cale că: nu s-a îndepărtat stratul de pământ vegetai; nu s-a executat o platformă din pământ compactat la cota prevăzută în proiect; nu s-au executat săpături corespunzătoare lățimii fundațiilor plus evazările de 50 cm corespunzătoare pernei din piatră spartă; nu s-au transportat cu roaba sau auto cantitățile de pământ sau piatră menționate în situațiile de lucrări; nu s-au cofrat și turnat fundațiile; elevațiile au fost cofrate și turnate incomplet; s-a turnat incomplet placa slab armată la cota -0,05 m; pentru corpurile CI și C2 s-au emis facturi care s-au încasat pentru lucrări care nu s-au executat sau au fost executate parțial; la corpul C4 s-a executat zidăria, planșeul și șarpanta acoperișului.
Prin urmare, atât expertiza extrajudiciară, efectuată din dispoziția autorității competente cât și expertiza efectuată în faza de urmărire penală confirmă caracterul falsificat al documentelor justificative întocmite de inculpații LP și SA, privind lucrările efectuate la obiectivul Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
în cauză au fost audiați în calitate de matrtor mai multe persoane : AL^ HA, SV, MTD, MV, DG, FD și AN.
Având în vedere declarațiile acestor persoane s-a constatat, pe de o parte, că lucrările executate de, SC L SRL nu au respectat proiectul tehnic, deși aceasta constituia o obligație clară a constructorului.
Pe de altă parte, este cert că situațiile de lucrări nr.l și nr.2, precum și toate documentele justificative care ie însoțeau conțineau date contrare realității, sub aspectul lucrărilor executate, fiind falsificate de către inculpații LP și SA în modalitatea atestării în cuprinsul lor a unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului.
In drept, fapta inculpatului LP care, în perioada aprilie - iunie 2015, în două rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, i-a determinat pc MV ca, fără vinovăție, să folosească la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP documente falsificate, cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, urmare care s-a și produs, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat ia art.181 alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale).
Fapta inculpatului LP care, în perioada aprilie - iunie 2015, în două rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată, respectiv borderoul situațiilor de lucrări nr.l, aferent lunii aprilie 2015 și situația de lucrări nr.2 și celelalte documente justificative anexate acestora, prin atestarea în cuprinsul lor de fapte și împrejurări nccorcspunzătoarc adevărului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen.(două acte materiale).
Deoarece inculpatul a săvârșit ambele infracțiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, în cauză se impune aplicarea dispozițiilor art.38 alin.1 C.pen.
Din probele și mijloacele de proba administrate în cauza rezultă suficiente date cu plivire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.
Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor reținute în sarcina lui este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: declarațiile părții civile, declarațiile martorilor, înscrisuri, inclusiv actele încheiate de reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții Sud Est și expertiza tehnică extrajudiciară și expertiză tehnică judiciară.
Fiind ascultat, în prezența apărătorului său ales, avocat ME, din cadrul Baroului Tulcea, inculpatul a declarat expres următoarele:
„Recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina mea, astfel cum au fost descrise în cuprinsul prezentului acord, pe care l-am citit integral. Accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală. îmi exprim consimțământul pentru a presta o muncă neremunerală în folosul comunității”.
între procuror și inculpatul LP s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente:
Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare pentru infracțiunea de participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta arc ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 aiin.3 C.pen. raportat la art.181 alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.l C.pen. (două acte materiale).
Inculpatului urmează să i se aplice pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen.(două acte materiale).
în temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., urmează să i se aplice inculpatului LP pedeapsa complementară costând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 îit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art. 68 alin, 1 lit. bC.pen.
în baza art.65 C.pen. urmează să i se aplice inculpatului LP pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.l lit.a și b C.pen,
în baza art.39 alin.l lit.b C.pen. se va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, respectiv 3 (trei) luni închisoare, în final pedeapsa rezultantă fiind de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.
Executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani, în condițiile art.92 alin.l C.pen.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.l C.pen.:
a)să se prezinte la serviciul de probațiime, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
în baza art.92 alin.2 lit.b C.pen., instanța va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Tulcea sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Direcția de întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea sau la Primăria Tulcea - Direcția dc Asistență și Protecție Socială, în condițiile stabilite de instanță
In baza art.96 C.pen. va atrage atentia inculpatului asupra consecințelor nerespectarii masurilor de supraveghere sau a neexecutarii obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.
în baza art.274 alin.l Cod procedură penală, va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale.
Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.
în opinia Tribunalului, încadrarea juridică a faptelor, arătată în acordul transmis, este corectă, acțiunile inculpatului, astfel cum au fost descrise în paragrafele anterioare, reliefând elementele materiale ale infracțiunilor reținute de procuror.
Instanța mai reține că probele administrate în cursul urmăririi penale sunt suficiente pentru a se stabili existența faptelor și vinovăția inculpatului, că maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală este de până la 7 ani închisoare și că acordul de recunoaștere a vinovăției cuprinde toate mențiunile prevăzute de art.482 Cod procedură penală, iar efectele acordului au fost avizate în conformitate cu dispozițiile art.478, alin.2 Cod procedură penală.
în privința cuantumului pedepselor propuse de procuror, pe baza acordului încheiat cu inculpatul, instanța îl apreciază ca justificat în raport de dispozițiile art.74 Cod penal și de circumstanțele ce îl caracterizează favorabil, respectiv: conduita bună înainte de săvârșirea infracțiunilor, comportarea sinceră în cursul urmăririi penale, nivelul de educație, buna integrare în societate.
Apreciind cuantumul pedepsei rezultante ca fiind suficient pentru atingerea scopului acesteia, urmează ca, în temeiul art.485, alin.l, lit. a c.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției să fie admis.
Pe cale de consecință, văzând și dispozițiile art.396, alin. 2 c.pr.pen., urmează a dispune, în temeiul ari. 52 alin.3 Cod penal raportat la art.18 lalin. 1 din legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal,art.67 alin.2 cod penai și art. 480 alin. 4 cod pr.pen. condamnarea inculpatului LP la o pedeapsă de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.
1 lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, pentru infracțiunea de participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (două acte materiale).
în temeiul art. 322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen se va dispune condamnarea aceluiași inculpat la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (două acte materiale).
în baza art.39 alin. 1 lit.b C.pen. se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare, la care adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, respectiv 3 (trei) luni închisoare, rezultând o pedeapsă de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității dc stat) pc o perioadă de 1 an.
în baza art.66 C.pen, se va aplica inculpatului LP pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.l lit.a și b C.pen.
în temeiul art.91 și art.92 cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 (un) an.șt 11 (unsprezece) luni închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, ce constituie termen de supraveghere.
In temeiul art.93 alin.l cod penal se va impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la serviciul de probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 ziie;d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
In baza art.93 alin.2 lit.b C.pen. se va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Tulcea sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
In baza art.93 alin.3 cod penal se va impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Direcția de întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea sau la Primăria Tulcea Direcția de Asistență și Protecție Socială,
In baza art.96 C.pen se va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării masurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub.supiavegheie.
în baza art.274 alin.l Cod procedură penală, urmează a se dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 2.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:
în temeiul art.485 alin.l lit.a C.pr.p.
Admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 08.03.2019 de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -D.N.A..Serviciul Teritorial Constanța cu inculpatul LP în dosarul nr.39/P/2019.
în temeiul art. 52 alin.3 Cod penal raportat la art. 18 lalin. 1 din legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal,art.67 alin.2 cod penal și art. 480 alin. 4 cod pr.pen.
Condamnă pe inculpatul LP, fiul lui -, născut -, CNP:-, domiciliat în -; la o pedeapsă de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, pentru infracțiunea de participați e improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (două acte materiale).
In temeiul art. 322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen.
Condamna pe același inculpat la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (două acte materiale).
In ba2a art.39 alin.l lit.b C.pen. Aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare, la care adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, respectiv 3 (trei) luni închisoare, rezultând o pedeapsă de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare și
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. I lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an.
în baza art.65 C.pen.
Aplică inculpatului LP pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.l lit.a și b C.pen.
în temeiul art.91 și art.92 cod penal.
Dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, ce constituie termen de supraveghere.
în temeiul arl.93 alin.l cod penal.
Impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la serviciul de probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
în baza art.93 alin.2 lit.b C.pen.
Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Tulcea sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
în baza art.93 alin.3 cod penal.
Impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Direcția de întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea sau la Primăria Tulcea-« Direcția de Asistență și Protecție Socială.
In baza art.96 C.pen.
Atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării masurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.
în baza art.274 alin.l Cod procedură penală, dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 2.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică din 16 aprilie 2019.