Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂTBTUL:2019:004.000096
DOSAR NR.331/88/2019
ROMÂNIA
TRIBUNALUL TULCEA
SECȚIA PENALĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 4230
SENTINȚA PENALĂ NR.96
Ședința publică din 24 aprilie 2019
Completul compus din:
Președinte : IA
Grefier : RCP
S-a luat în examinare, în vederea pronunțării, sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției nr.672/II-I/2019 formulată de Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție - în ceea ce îl privește pe inculpatul SA, fiul lui -, născut la -, în -, CNP: -, domiciliat în -.
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința din 23 aprilie 2019, fiind consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din susmenționata hotărâre.
întrucât, instanța a avut de nevoie de timp pentru a studia actele dosarului în raport cu concluziile părților, s-a amânat pronunțarea pentru azi, 24 aprilie 2019.
TRIBUNALUL:
La data de 13 martie 2019 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța cu inculpatul SA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.181, alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.l C.pen. (două acte materiale) și de art. 322 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.l C.pen. (două acte materiale).
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța, instanța constată că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.480-482 c.pr.pen.
Din analiza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarea situație de fapt:
în cursul anului 2014, MV, administrator al SC MTS SRL, a decis să edifice un ansamblu de construcții în Delta Dunării, respectiv în -, având ca destinație practicarea turismului, urmând ca o parte din costurile aferente să fie suportate din fonduri provenite de la bugetul de stat, pe care societatea urma să le obțină în urma încheierii unui contract de finanțare nerambursabilă.
La data de 14.05.2014, la cererea SC MTS SRL, Primăria com. Nufaru, jud. Tulcea a emis certificatul de urbanism nr.26 pentru un teren intravilan situat în parcela nr.432, cu destinația propusă construire complex turistic conform PUZ avizat de Consiliul Județean Tulcea, cu avizul nr. 16/16.03.2012.
La data de 18.12.2014, Primăria corn. Nufâru a emis autorizația de construire nr.6163, prin care s-a autorizat, pe o durată de 12 luni, executarea lucrărilor de construire pentru Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
La data de 19.01.2015 între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP și SC MTS SRL, reprezentată de MV, a fost încheiat
contractul de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit 2007 - 2013, cu • numărul de înregistrare 412.
Obiectul contractului !-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea contractantă pentru implementarea proiectului intitulat Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
Durata contractului a fost de opt luni, data de 30.09.2015 reprezentând termenul limită până la care beneficiarul putea depune ultima cerere de finanțare, iar valoarea sa totală a fost de 731.023,24 lei.
Din această sumă, valoarea totală eligibilă a fost de 595.543 lei, valoarea finanțării nerambursabile a fost de 446.657,25 lei, reprezentând 75% din valoarea totală eligibilă (din care 334.992,93 lei de la bugetul general al UE și 111.664,32 lei de la bugetul de stat), contribuția beneficiarului a fost de 148.885,75 lei și valoarea neeligibilă a proiectului a fost de 135.480,24 lei.
Conform Anexei V la contractul de finanțare, dosarul cererii de rambursare trebuia să cuprindă, printre altele, următoarele documente: raport de execuție, certificate de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziționate/materialele folosite la lucrări, procese verbale de recepție calitativă, de lucrări ascunse, pe faze determinante, proces verbal de recepție parțială pe faze determinante, situații de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de plată, buletinele de analiză a materialelor încorporate, buletinele de încercări, agrementele tehnice, devizele financiare detaliate pentru servicii.
Conform aceleiași anexe, ’’lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar și furnizori.
Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investițiilor, asumate prin contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii contractului de finanțare”.
Cu privire la documentele care trebuiau să însoțească cererea de rambursare, în cuprinsul anexei nr. V s-a arătat că procesele verbale de recepție calitativă pentru lucrări ascunse și faze determinante și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor trebuiau să fie completate, datate, semnate și ștampilate.
Situațiile de plată pentru lucrări și centralizatoarele situațiilor de plată trebuiau semnate cu numele menționat în clar, ștampilate și datate de reprezentantul legal, de dirigintele de șantier și de executantul lucrării,de unde rezultă că documentele se întocmesc sub responsabilitate acestor persoane.
La data de 18.05.2015 a fost încheiat actul adițional nr.l la contractul de finanțare nerambursabilă nr.412/19.01,2015 prin care a fost prelungită durata contractului la 10 luni și 26 de zile, termenul limită pentru depunerea ultimei cereri de rambursare fiind 15.12.2015.
în vederea atribuirii contractului de lucrări de construcții pentru executarea obiectivului Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, SC MTS SRL a desfășurat o procedură de achiziție.
Conform documentației întocmite în acest sens, ofertele depuse de societățile care doreau să încheie contractul pentru executarea lucrărilor aveau caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate a ofertei, iar prețul contractului era ferm și nu putea fi modificat.
Termenul contractului a fost stabilit la 5 luni de !a data semnării contractului, fără a se putea depăși data de 15.09.2015 iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare a fost prețul cel mai scăzut.
Tot în cuprinsul documentației pentru ofertanți s-a arătat că termenul de plată era de 10 zile de la data emiterii facturii, care trebuia emisă după acceptarea de către beneficiar a situațiilor de lucrări aferente facturii respective.
Societățile care doreau să participe la procedură erau informate că responsabilitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului revine furnizorului. 
SC MTS SRL a pus la dispoziție și specificațiile tehnice complete (în cuprinsul caietului de sarcini) ale obiectivului, iar în documentația publicată au fost prezentate și mai multe detalii tehnice și de rezistență ale acestuia.
La data de 23.03.2015, SC L SRL a înaintat oferta financiară pentru atribuirea contractului având ca obiect Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
Oferta financiară a SC L SRL, semnată de către numitul LP și purtând antetul și ștampila firmei, a fost formulată pentru suma de 476.814 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 114.435,36 lei. Prin același înscris, SC L SRL a precizat că nu depune o ofertă alternativă.
împreună cu oferta financiară, SC L SRL a înaintat și toate celelalte documente necesare în vederea atribuirii contractului, inclusiv graficul de eșalonare a lucrărilor, centralizatoarele cheltuielilor pe obiectiv și pe categorii de lucrări și pe obiecte.
La data de 30.03.2015, între SC MTS SRL, în calitate de beneficiar, și SC L SRL, în calitate de furnizor, reprezentată de LP, a fost încheiat contractul de lucrări nr.28, având ca obiect obligația furnizorului de a executa tot setul de lucrări și să pună în funcțiune obiectivul investițional, în configurația din proiectul tehnic, care constituia anexă la contract.
La punctul 3.4 din contract s-a arătat că toate lucrările se vor realiza conform proiectului tehnic, dispozițiilor de șantier ulterioare, indicațiilor ISC, Autorității de Management, CRPOP Tulcea sau ale oricărei instituții abilitate și că responsabilitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului revine furnizorului.
De asemenea, la capitolul 7 - ’’Obligațiile furnizorului”, s-a arătat că furnizorul se obligă să execute obiectul investițional ce face obiectul contractului, conform specificațiilor menționate în propunerea tehnică, în termenul prevăzut în prezentul contract și să asigure garanția acesteia conform obligațiilor legale.
Memoriul tehnic pentru obiectivul Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement prevedea executarea unei platforme de grosimi variabile din pământ compactat care se execută pe terenul natural. După executarea acestei platforme, urma să se execute săpături în spații limitate corespunzătoare lățimii fundațiilor, plus evazările de 50 cm corespunzătoare pernei din piatră spartă parțială.
Obiectivul urma să cuprindă patru corpuri de construcții: corpul 1 - administrativ, corpul 2 - terasă de alimentație publică, corpul 3 - de cazare, corpul 4 - grupuri sanitare.
Fundațiile acestora urmau să fie tip grinzi de fundare din beton armat monolit, așezate într- o rețea rectangulară.
Conform memoriului tehnic - rezistență, nu erau admise modificări aduse proiectului fără avizul proiectantului și verificatorului proiectului de structură.
Tot la data de 31.03.2015, între SC MTS SRL, în calitate de achizitor, și PFA SA, în calitate de diriginte de șantier, reprezentată de inculpatul SA, a fost încheiat contractul de servicii dirigenție de șantier nr.32.
Conform clauzelor contractuale, inculpatul SA avea următoarele obligații și atribuții:
Verificarea conformității, din punct de vedere calitativ, a materialelor și produselor folosite la lucrare cu cerințele proiectului;
Verificarea legalității execuției lucrărilor de construcții și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor;
Certificarea situațiilor de plată întocmite de către constructor și facturilor acestuia către beneficiar; Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor;
Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor real executate din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Conform art.25, lit. f din Legea nr. 10/1995, executantul avea obligația de a ’’utiliza în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor” iar potrivit art.25, lit. g din același act normativ, executantul era obligat să ’’respecte proiectele și a detaliile de execuție pentru • realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor”.
în același timp, conform art.22, lit. d din Legea nr. 10/1995, dirigintele de șantier avea obligația ca, în numele beneficiarului, să ’’asigure verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții”.
La data de 06.04.2015, SC MTS SRL a emis ordinul de începere a lucrărilor, în cuprinsul căruia s-a menționat că valoarea contractului era de 476.814 lei, executantul era SC L SRL, responsabilul tehnic cu execuția era martorul MD și diriginte de șantier era inculpatul SA.
La data de 20.04.2015, constructorul, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 1 și corpul 2 al obiectivului.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că se poate trece la executarea pernei de piatră din material granular, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,5, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
La 22.04.2015 a fost întocmit un proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse semnat de către executant, reprezentat de LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția.
în cuprinsul acestuia s-a consemnat că s-a efectuat proba de presiune la conductă, putându- se trece la acoperirea acesteia.
La 23.04.2015 a fost întocmit un alt proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, semnat de către executant, reprezentat de LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că săpătura fundației și compactarea fuseseră realizate conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
La aceeași dată a fost încheiat procesul verbal de recepție a pernei de piatră, semnat și ștampilat de către constructor, reprezentat de inculpatul LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectant.
în cuprinsul său s-a consemnat că s-a realizat o pernă de piatră din material granular de piatră compactată pe straturi în conformitate cu recomandările din studiul geotehnic asupra terenului de fundare, în conformitate cu proiectul tehnic, stabilindu-se continuarea lucrărilor.
Tot la data de 23.04.2015 au fost întocmite procesele verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, având ca obiect racordurile la canalizare și conducta de alimentare cu apă.
La data de 25.04.2015 a fost întocmit procesul verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, având ca obiect verificarea cotei săpăturii și compactarea fund săpătură, semnat de către executant, reprezentat de LP, proiectant, beneficiar, reprezentat de inculpatul SA și responsabilul tehnic cu execuția, în cuprinsul căruia s-a consemnat că aceste lucrări corespund proiectului și normativelor.
La data de 20.04.2015, constructorul, reprezentat de LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 1 și corpul 2 al obiectivului.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că se poate trece la executarea pernei de piatră din material granular, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,5, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
La data de29.05.2015, beneficiarul SC MTS SRL a formulat cererea de rambursare nr.l, pentru perioada de referință 19.01.2015 - 29.05.2015, cu o valoare de 61.438,63 lei, din care 34.559,23 lei de la bugetul UE și 11.519,73 lei de la bugetul național, cu o contribuție proprie a beneficiarului de 15.359,66 lei, solicitându-se spre rambursare suma de 46078,97 lei.
Atașate cererii de rambursare, ca documente justificative, au fost factura nr. 416/05.05.2015 emisă de SC L SRL către SC MTS SRL, în valoare de 33743,41 lei cu TVA inclus, reprezentând lucrări de construcții montaj la Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, conform contract nr.28/30.03.2015 și situațiilor de lucrări pe luna aprilie 2015, raportul de execuție pe luna aprilie, borderoul situațiilor de lucrări nr.l, aferent lunii aprilie 2015 și situații de lucrări, acestea din urmă întocmite de constructorul SC L SRL și verificate de dirigintele de șantier.
în cuprinsul raportului de execuție pe luna aprilie s-a arătat că se efectuaseră următoarele lucrări: trasarea terenului conform bornelor, trasarea lucrărilor, săpătura fundațiilor pentru corpurile 1 și 2 ale obiectivului și confecționarea cofrajelor pentru fundații și elevații corp 1 și corp 2, realizându-se totodată racordul de apă potabilă și racordul la canalizare, în timp ce următoarele rezultate preconizate erau turnarea fundațiilor, elevațiilor și a plăcii de beton.
Raportul de execuție pe luna aprilie a fost semnat și ștampilat de constructor, diriginte de șantier și beneficiar.
în cuprinsul borderoului situațiilor de lucrări nr.l au fost consemnate lucrările executate în luna aprilie și valoarea acestora, după cum urmează:
-racorduri utilități, în cuantum de 1270,020 lei;
-construcții rezistență la corp 1, în cuantum de 11.120,13 lei;
-construcții rezistență la corp 1, în cuantum de 14.392,24 lei;
-organizare de șantier, în cuantum de 430,04 lei, în total 33.743,411 lei (cu TVA inclus).
Borderoul situațiilor de lucrări nr.l a fost semnat și ștampilat de constructor, diriginte de
șantier și beneficiar.
Factura nr.416/05.05.2015 a fost achitată de SC MTS SRL prin ordinul de plată nr.l5/05.05.2015, de asemenea atașat cererii de rambursare.
In cuprinsul situației de plată nr.l - deviz 461618, Corp 1, întocmită și semnată de LP și SA, s-a consemnat că au fost excavați 170 mc pământ, a fost așternut un strat de piatră spartă de 70 mc, s-au împrăștiat și compactat 84,5 mc pământ, au fost transportate cu roaba 135,20 tone materiale și cu autobasculanta 112,00 tone materiale.
în cuprinsul situației de lucrări nr.l - deviz 461728, Corp 2, întocmită și semnată de LP și SA, s-a consemnat că au fost excavați 235,00 mc pământ, a fost așternut un strat de piatră spartă de 97,70 mc, s-au împrăștiat și compactat 120,50 mc pământ, au fost transportate cu roaba 193,0 tone materiale și cu autobasculanta 156,40 tone materiale.
La data de 25.05.2015, constructorul, reprezentat de LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectantul au încheiat procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 3 al obiectivului.
în cuprinsul acestui înscris s-a consemnat că se poate trece la executarea pernei de piatră din material granular, piatră compactată pe straturi, adâncimea săpăturilor era până la cota de -1,90 iar lățimea tălpii fundației era de 1,50, lucrările fiind în conformitate cu proiectul tehnic.
Aceleași mențiuni au fost inserate și în cuprinsul procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare pentru corpul 4 al obiectivului, întocmit, semnat și ștampilat de aceleași persoane.
La data de 03.06.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție a pernei de piatră pentru corpul 3 al obiectivului, semnat și ștampilat de către constructor, reprezentat de LP, inculpatul SA, în calitate de diriginte de șantier și proiectant.
în cuprinsul său s-a consemnat că s-a realizat o pernă de piatră din material granular de piatră compactată pe straturi în conformitate cu recomandările din studiul geotehnic asupra terenului de fundare, în conformitate cu proiectul tehnic, stabilindu-se continuarea lucrărilor.
Un proces verbal identic a fost încheiat de aceleași persoane și pentru recepția pernei de piatră pentru corpul 4 - corp grupuri sanitare.
La datele de 10.06.2015 și 06.07.2015 au fost încheiate procesele verbale de control al calității lucrărilor în faze determinante, constând în montarea armăturii în grinzi de fundare la corpurile 1 și 2 și respectiv la corpul nr.3.
Cu această ocazie, LP și SA, precum și reprezentantul proiectantului, au constatat că erau asigurate condițiile corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor, că erau respectate detaliile de execuție prevăzute în planșe și că erau respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.
în continuare, LP și SA, împreună cu reprezentantul proiectantului și responsabilul tehnic cu execuție, au încheiat mai multe procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse (niciunul dintre acestea nefiind datat), având ca ■ obiect montarea armăturii 0,05 la pardoseala corpurilor 1, 2, 3 și 4, trasarea golurilor tehnologice la corpurile 1 și 2, trasarea golurilor tehnologice pentru instalații la corpurile 3 și 4, trasare, montare și efectuare probă la instalațiile sanitare la corpurile 1,2, 3 și 4.
In cuprinsul acestor documente s-a atestat că lucrările au fost executate conform proiectului și că se putea trece la următoarea etapă (turnarea pardoselii, turnarea betonului, închiderea cofragului etc.)
La data de 29.06.2015, SC L SRL a emis către SC MTS SRL factura nr. 425, în valoare de 31.500,01 lei cu TVA inclus, reprezentând ’’contravaloare parțială la lucrări de construcții montaj la obiectivul amenajare spații eampare Nufâru conform contract nr.28/30.03.2015 și a situației de lucrări nr.2”.
Această factură a fost achitată de beneficiar prin ordinul de plată nr. 16/29.06.2015.
Prin adresa din data de 17.07.2015, Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POP au înștiințat SC MTS SRL că după verificarea cererii de rambursare nr.l, se impunea transmiterea următoarelor documente: proces verbal de recepție pentru situația de lucrări nr.l la ’’racord apă - la limita proprietății”, proces verbal de recepție pentru situația de lucrări nr.l la ’’racord canalizare - la limita proprietății”, declarații de conformitate ale materialelor folosite din situația de lucrări nr.l și programul de urmărire și control completat cu procesele verbal corespunzătoare și avizat de persoanele responsabile, documente care au fost transmise autorității.
La data de 21.07.2015, SC L SRL a emis către SC MTS SRL factura nr.426, în valoare de 114.299,33 lei cu TVA inclus, reprezentând ” valoare lucrări de construcții montaj conform situației de lucrări nr.2 la obiectivul amenajare spații eampare corturi și rulote corn. Nufâru conform contract nr.28/30.03.2015 DIFERENȚĂ”.
Această din urmă factură a fost însoțită de borderoul situațiilor de lucrări pe luna iulie 2105, în care au fost detaliate lucrările facturate beneficiarului.
Reprezentantul părții civile a consemnat însă pe acest borderou ’’lucrări nesemnate dir. șantier lucrări neexecutate conf. Fact. 426/21.07.2015 nu se vor plăti”.
De asemenea, executantul SC L SRL a întocmit și un înscris denumit ’’Situație iulie 2015 factura 426/21.07.2015 cu cantitățile de echipamente, inclusiv dotările”, pentru o valoare totală de 28.646,05 lei.
Și pe acest înscris, reprezentantul societății beneficiare a consemnat următoarele: ’’lucrări, echipamente neaduse, montate și puse în funcțiune conf. Fact. 426/21.07.2015. refuz de plată”.
La dosarul cauzei au fost depuse și situațiile de lucrări nr.2/situațiile de plată pentru lucrările efectuate în luna iunie 2015 la corpurile 1, 2, 3 și 4, pentru montarea instalațiilor pentru piscină și pentru radier piscină - rezistență, precum și listele consumurilor, toate aferente facturilor nr.425/29.06.2015 și 426/21.07.2015.
Toate acest înscrisuri au fost întocmite, semnate și ștampilate de către LP, în calitate de reprezentant al constructorului și SA, în calitate de diriginte de șantier.
De asemenea, toate situațiile de 1 ucrări/situațiile de plată au fost refuzate de plată de către beneficiar care a consemnat aceasta pe respectivele înscrisuri. în cazul situației de plată pentru montare instalații piscine, reprezentantul beneficiarului a consemnat că lucrările respective nu respectau proiectul.
Astfel cum rezultă din adresa nr.345382/11.02.2019, în temeiul contractului de finanțare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP a plătit SC MTS SRL suma totală de 46.078,96 lei.
Conform relațiilor comunicate de autoritatea finanțatoare, această sumă a fost recuperată integral de la SC MTS SRL., astfel încât în cauză nu există constituire de parte civilă.
La data de 31.08.2015, după un schimb de corespondență cu SC L SRL în legătură cu plata facturii nr.426/2015, prin adresa nr.36, SC MTS SRL a notificat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Est, Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea despre nerespectarea proiectului tehnic al obiectivului de către constructor.
Ca urmare a sesizării SC MTS SRL, în perioada 02.09 - 04.09.2015, reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții Tulcea au efectuat un control la șantier,
în procesul verbal de control încheiat la data de 04.09.2015, s-a menționat că la momentul controlului, corpurile CI, C2 și C3 aveau infrastructura realizată, iar la corpul nr.4 era realizată infrastructura iar zidăria și tencuiala interioară a suprastructurii erau terminate.
Inspectorii IJC Tulcea au mai arătat în cuprinsul procesului verbal că susținerile domnului MV nu au putut fi verificate în întregime deoarece infrastructura corpurilor era finalizată iar armătura era acoperită cu beton. Cu toate acestea, inspectorii au putut constata neconformitatea anumitor elemente (grinzi din lemn, căpriori, cosoroabe și pană de coamă) care aveau dimensiuni mai mici decât cele prevăzute în documentația tehnică, respectiv 10x10 cm, în loc de 10x15 cm.
Prin același proces verbal, reprezentanții IJC Tulcea au dispus oprirea imediată a lucrărilor și realizarea unei expertize tehnice a lucrărilor executate, de către un expert tehnic atestat.
Pe calea expertizei tehnice extrajudiciare întocmită din dispoziția IJC Tulcea s-au constatat neconformități cu documentația tehnică la toate cele patru corpuri ale obiectivului:
în execuția construcției la Corpul 1, perna de piatră s-a executat în șanțuri de 60-70 cm lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii, armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axul 1, nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton, iar la podestul de la intrarea secundară, grinda din beton armat cu secțiunea 3-3 a fost înlocuită cu zidărie de cărămidă;
în execuția construcției la Corpul 2,perna de piatră s-a executat în șanțuri de 70 cm lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axele 2,4,5 dar s-a executat o fundație între axul 4 și 5 și nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton;
în execuția construcției la Corpul 3,perna de piatră s-a executat în șanțuri de 1,0 m lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-a executat fundația din axele 2 și 4 și nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare din gipscarton;
în execuția construcției la Corpul 4, perna de piatră s-a executat în șanțuri de 70 cm lățime, în loc de 1,5 m cât era prevăzut în proiect, fundațiile s-au executat sub formă de grinzi cu secțiunea totală de 24x125 cm, fără evazarea tălpii,armarea grinzilor de fundație s-a realizat neconform proiectului, nu s-au executat grinzile cu secțiunea 4-4 pentru zidurile despărțitoare, nu s-au executat în totalitate grinzile cu secțiunea 2-3 aferent zidurilor de compartimentare de 25 cm grosime în zona intrării, pe grinda din fața intrării betonul era desprins, fiind vizibile armăturile, zidurile intermediare de 25 cm grosime amplasate între axele A și B nu aveau centură la cota superioară, la planșeul peste parter și la șarpantă grinzile, respectiv căpriorii, cosoroabele și panele au dimensiuni de 10x10, în loc de 10x15.
Cu ocazia audierii sale din data de 08.11.2016, reprezentantul părții civile SC MTS SRL, MV, a declarat că în anul 2014 a luat decizia de a construi o pensiune în corn. Nufâru, jud. Tulcea, unde deținea o suprafață de teren, lucrările urmând să fie finanțate cu fonduri europene.
în acest scop, partea civilă a semnat un contract de finanțare nerambursabilă cu MADR - DGP - AMPOP, iar în derularea contractului societatea a încheiat contracte cu firme de proiectare, consultanță, audit, publicitate, cu un diriginte de șantier, cu o unitate muzeală pentru supraveghere arheologică, precum și cu o societate de construcții care urma să execute lucrările.
Lucrările de construcție au început la data de 23.04.2015 și au continuat până la finalizarea infrastructurii (fundațiilor) celor 4 corpuri de clădire. 
La data de 05.05.2015, constructorul a emis prima factură, pentru lucrările executate, în • valoare de 33.743,41 lei, conform documentelor justificative, sumă achitată de partea civilă, prin ordin de plată.
Inițial, autoritatea de management a refuzat rambursarea contravalorii acestei facturi deoarece documentele justificative erau incomplete, fiind necesare și procesele verbale de recepție pentru situațiile de lucrări și declarațiile de conformitate pentru materiale. Ulterior, constructorul a transmis și aceste documente iar finanțatorul a decontat părții civile contravaloarea facturii.
La data de 29.06.2015, constructorul a emis o a doua factură, în cuantum de 31.500,01 lei, fără a avea atașate documente justificative. în ciuda acestui aspect, deoarece constructorul condiționa continuarea lucrărilor de această plată și considerând că documentele justificative vor fi aduse ulterior, partea civilă a efectuat plata.
Constructorul nu a prezentat însă documentele justificative, motiv pentru care finanțatorul nu a rambursat plata.
La data de 21.07.2015, constructorul a emis o a treia factură, pentru suma de 114.299,33 lei, însă pentru că și de această dată lipseau documentele justificative, partea civilă a refuzat să facă plata.
Partea civilă a avut suspiciuni cu privire la modul în care fuseseră realizate lucrările și, când a solicitat opinia unui specialist, acesta a fost de părere că ar trebui notificat Inspectoratul de stat în construcții, lucru pe care partea civilă l-a făcut.
Reprezentanții instituției respective s-au deplasat la fața locului, au dispus oprirea lucrărilor și efectuarea unei expertize tehnice.
în legătură cu bonurile de beton anexate facturilor, partea civilă a declarat că le consideră false deoarece fac referire la cantitatea de 92 mc beton, care nu a fost turnat în realitate. Astfel, partea civilă a declarat că potrivit situațiilor de lucrări semnate de constructor și dirigintele de șantier, rezulta că ar fi fost turnată cantitatea totală de 219,2 mc beton, din care pentru 128 mc constructorul a prezentat bonuri, declarații de conformitate a betonului și buletine de încercări betoane, în timp ce pentru diferența de 92 mc beton nu au fost prezentate alte documente în afara bonurilor. De asemenea, partea civilă a declarat că cei 92 mc beton ar fi fost turnați la date ulterioare finalizării fundațiilor.
în vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele, în cursul urmăririi penale s-a dispuse efectuarea unei expertize tehnice judiciare.
Expertul tehnic a stabilit, pe această cale, că:
Nu s-a îndepărtat stratul de pământ vegetal;
Nu s-a executat o platformă din pământ compactat la cota prevăzută în proiect;
Nu s-au executat săpături corespunzătoare lățimii fundațiilor plus evazările de 50 cm corespunzătoare pernei din piatră spartă;
Nu s-au transportat cu roaba sau auto cantitățile de pământ sau piatră menționate în situațiile de lucrări;
Nu s-au cofrat și turnat fundațiile;
Elevațiile au fost cofrate și turnate incomplet;
S-a turnat incomplet placa slab armată la cota -0,05 m;
Pentru corpurile Cî și C2 s-au emis facturi care s-au încasat pentru lucrări care nu s-au executat sau au fost executate parțial;
La corpul C4 s-a executat zidăria, planșeul și șarpanta acoperișului.
Prin urmare, atât expertiza extrajudiciară, efectuată din dispoziția autorității compietente cât și expertiza efectuată în faza de urmărire penală confirmă caracterul falsificat al documentelor justificative întocmite de inculpații LP și SA, privind lucrările efectuate la obiectivul Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement.
Martora ALLP a declarat că, în calitate de administrator a! SC ELA SRL a întocmit documentația tehnică pentru investiția denumită Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, având ca beneficiar SC MTS SRL. 
Martora a arătat că proiectul a fost realizat la solicitarea reprezentantului părții civile, MV, după ce au încheiat un contract în acest sens, precizând totodată că știe despre existența unor neînțelegeri între acesta din urmă și constructor, din cauza cărora nici ea, în calitate de proiectant general, nici proiectantul de specialitate și nici Inspecția de Stat în Construcții nu au fost anunțați să participe la ’’faza determinantă”.
Martora a mai declarat că beneficiarul, constructorul și dirigintele de șantier aveau obligația ca înainte de turnarea betonului la montarea armăturilor pentru infrastructură să anunțe proiectantul de specialitate care s-a ocupat de rezistență (martorul HA), precum și Inspecția de Stat în Construcții.
Martorul HA a declarat că a fost contactat de către martora ALLP care i-a solicitat elaborarea proiectului de rezistență la obiectivul Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement, având ca beneficiar SC MTS SRL.
Martorul a precizat că în execuția lucrărilor au fost implicați: firma de construcții a inculpatului LP, dirigintele de șantier, inculpatul SA și un responsabil cu execuția, în persoana martorului MD.
în continuare, martorul a declarat că Ia prima sa deplasare la obiectiv, efectuată la cererea reprezentantului părții civile, a constatat că se lucra la fundația primei case din obiectiv însă lucrările nu se desfășurau conform proiectului, în sensul că nu era executată perna de piatră, nu erau executate tălpile de fundare, care fuseseră înlocuite cu umplutură de piatră spartă, iar pe această umplutură se cofrase și fuseseră armate elevațiile construcției, fără a fi turnat beton.
Martorul i-a atras atenția reprezentantului părții civile că lucrările nu respectau proiectul și a propus constructorului o soluție tehnică pentru remedierea deficienței.
Cu aceeași ocazie, martorul a pus în vedere beneficiarului și constructorului că această soluție era valabilă doar pentru construcția începută, urmând ca pentru celelalte să se respecte întocmai proiectul tehnic.
După câteva luni, martorul a făcut din nou o verificare la fața locului, tot la cererea reprezentantului părții civile, constatând că toate celelalte construcții fuseseră executate tot fără respectarea proiectului, condiții în care martorul i-a sugerat acestuia să se adreseze Inspecției în Construcții.
în legătură cu lipsa unei cantități de beton folosit la fundații, martorul a declarat că în opinia sa aceasta s-a datorat neexecutării tălpilor de fundație conform proiectului, cu știința reprezentantului părții civile care urmărea reducerea costurilor de execuție a lucrării.
Martorul SV a declarat că, în calitate de colaborator al proiectantului general, a întocmit proiectul pentru partea de instalații (electrice și sanitare).
Martorul a mai declarat că nu cunoaște dacă instalațiile electrice și sanitare proiectate de el au fost executate și finalizate și a adăugat că a semnat două sau trei procese verbale întocmite de dirigintele de șantier, care i-au fost aduse la birou de către beneficiar care era însoțit de către inculpatul LP.
Martorul MTD a declarat că în anul 2015 a fost abordat de către inculpatul LP care i-a solicitat o colaborare în calitate de responsabil tehnic cu execuția, solicitare acceptată de către martor care a urmărit doar să îl ajute pe inculpat, cu care este în relații de prietenie, fără a încheia un contract în acest sens.
Martorul a declarat că a avut încredere în constructor care are o vastă experiență în construcții iar în anumite discuții i-a spus lui LP că, dacă erau necesare modificări de proiect, trebuia să solicite proiectantului de specialitate emiterea unei Dispoziții de Șantier care să reflecte necesitatea modificărilor la proiect.
Martorul a adăugat că a fost în două rânduri la obiectiv dar nu a fost în măsură să precizeze dacă s-au respectat proiectul tehnic și autorizația de construire.
In continuare, martorul a declarat că nu îl cunoaște pe reprezentantul părții civile și nu a asistat la nicio discuție dintre acesta și LP dar, din spusele acestuia a reținut că lucrarea a fost subevaluată față de prețul pieței. 
Martorul HV a declarat că în anul 2015, la solicitarea lui LP s-a • ocupat de supravegherea muncitorilor care lucrau la construcția din com. Nufâru, jud. Tulcea, al cărei beneficiar era MV.
Martorul a declarat că una din sarcinile sale era aceea de a supraveghea calitatea lucrărilor și a adăugat că lucrările au început de la cota -1,40 și s-au finalizat la cota 0, adică au fost executate săpături fundații, umplutură cu piatră, coffat-armat fundații și turnat beton la patru corpuri de clădire, plus fundația piscinei.
Martorul a mai arătat că după finalizarea pernei de piatră, MV le-a spus muncitorilor că nu mai este nevoie de o talpă a fundației, așa cum era prevăzut în proiect deoarece fusese folosită mai multă piatră decât era necesar, adusă tot de către reprezentantul părții civile care insistase să fie folosită toată.
Conform declarațiilor martorului, MV a susținut că va aduce Dispoziții de șantier pentru modificarea proiectului și, deși constructorul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au cunoscut despre nerespectarea proiectului tehnic au acceptat să continue lucrările în această manieră.
Martorul a mai precizat că pentru a scădea costurile construcției, reprezentantul părții civile a adus aproximativ 100 de piloni de beton pe care i-a așezat în formă de fundație la alte două pavilioane.
Martorul DG a declarat că în perioada 2014 - 2015 era angajat la SC L SRL și lucrat la pensiunea din com. Nuiâru aparținând părții civile, ca muncitor necalificat la fabricarea betonului folosit la fundații.
Martorul a arătat că nu a asistat la vreo discuție dintre LP și reprezentantul părții civile și nu a putut preciza dacă s-a respectat proiectul tehnic.
Martorul FD, Inspectorul Șef Regional al Inspectoratului Regional în Construcții Sud Est, a declarat că Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea a fost sesizat de către MV, iar ca urmare a acestui fapt, o echipă de inspectori a efectuat un control la obiectivul din com. Nufâru, jud. Tulcea.
Martorul a precizat că, în urma actului de control, inspectorul AN din cadrul IJC Tulcea a dispus efectuarea unei expertize tehnice.
Martorul AN a declarat că a avut calitatea de inspector șef al IJC Tulcea și că a efectuat un control la obiectivul din com. Nufâru, la solicitarea reprezentantului persoanei vătămate.
Deoarece lucrările erau începute dar nefinalizate, martorul a dispus oprirea acestora și efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească dacă fusese respectat proiectul tehnic.
Martorul a mai precizat că în timpul controlului, reprezentantul persoanei vătămate i-a reproșat lui LP că nu respectase proiectul tehnic, împrejurare recunoscută de acesta care însă a afirmat la rândul său că această modalitate de lucru fusese cunoscută și chiar acceptată de beneficiar care urmărise reducerea costurilor.
în raport de cele expuse mai sus, se constată pe de o parte că lucrările executate de SC L SRL nu au respectat proiectul tehnic, deși aceasta constituia o obligație clară a constructorului.
Pe de altă parte, este cert că situațiile de lucrări nr.l și nr. 2, precum și toate documentele justificative care le însoțeau conțineau date contrare realității, sub aspectul lucrărilor executate, fiind falsificate de către LP și SA în modalitatea atestării în cuprinsul lor a unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului.
în drept, fapta inculpatului SA care, în perioada aprilie - iunie 2015, în două rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-a determinat pe MV ca, fără vinovăție, să folosească la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, DGP - AMPOP documente falsificate, cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, urmare care s-a și produs, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52, alin.3 C.pen., raportat la art.181, alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea ari.35, alin.l C.pen. (două acte materiale). 
Fapta inculpatului SA care» în perioada aprilie - iunie 2015, în două rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată, respectiv borderoul situațiilor de lucrări nr.l, aferent lunii aprilie 2015 și situația de lucrări nr.2 și celelalte documente justificative anexate acestora, prin atestarea în cuprinsul lor de fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 C.pen.» cu aplicarea art.35, alin.l C.pen.(două acte materiale).
Din probele și mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.
Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor reținute în sarcina lui este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: declarațiile părții civile, declarațiile martorilor, înscrisuri, inclusiv actele încheiate de reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții Sud Est și expertiza tehnică extrajudiciară și expertiză tehnică judiciară.
Fiind ascultat în faza de urmărire penală, în prezența apărătorului său ales, avocat ME, din cadrul Baroului Tulcea, inculpatul a declarat expres următoarele:
„Recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina mea, astfel cum au fost descrise în cuprinsul prezentului acord, pe care l-am citit integral.
Accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.
îmi exprim consimțământul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității”.
între procuror și inculpatul SA s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente:
Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare pentru infracțiunea de participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52, alin.3 C.pen., raportat la art.l8!, alin.l din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.l C.pen. (două acte materiale).
Inculpatului urmează să i se aplice pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.l C.pen.(două acte materiale).
în temeiul art. 67, alin. 2 C.pen., urmează să i se aplice inculpatului SA pedeapsa complementară costând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art. 68, alin. 1, lit. b C.pen.
în baza art.65 C.pen., urmează să i se aplice inculpatului SA pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66, alin.l, lit. a și b C.pen.
în baza art.39, alin.l, lit. b C.pen. se va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, respectiv 3 (trei) luni închisoare, în final pedeapsa rezultantă fiind de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.
Executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani, în condițiile art.92, alin.l C.pen.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.l C.pen.:
a)să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
în baza art.92, alin.2, lit. b C.pen., instanța va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Tulcea sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. 
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în * folosul comunității pe perioadă de 90 de zile, la Direcția de întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea sau la Primăria Tulcea - Direcția de Asistență și Protecție Socială, în condițiile stabilite de instanță
In baza art.96 C.pen. va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.
în baza art.274, alin. 1 Cod procedură penală, va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale.
Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.
în conformitate cu dispozițiile art. 480 alin. (2) din C.proc.pen., inculpatul a fost asistat de apărător ales, avocat ME, din cadrul Baroului Tulcea.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procuror și inculpat, Tribunalul constată că pedeapsa cu privire la care s-a încheiat acordul, atât sub aspectul cuantumului cât și sub aspectul modalității de executare, constând în suspendarea sub supraveghere a executării, este proporțională cu gravitatea faptelor reținute în sarcina inculpatului și în acord cu circumstanțele personale ale acestuia.
Astfel, inculpatul S este în vârstă de 67 ani, are studii superioare, nu este cunoscut cu antecedente penale și este bine integrat în societate.
Toate aceste circumstanțe sunt de natură să convingă că săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor care fac obiectul prezentei cauze a fost un accident, iar riscul repetării comportamentului infracțional este foarte redus.
De asemenea, inculpatul a înțeles semnificația faptelor sale, a avut o conduită constant sinceră pe parcursul urmăririi penale, dar și în fața instanței, recunoscând, fără rezerve, săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, încă de la primul contact cu organele judiciare și a colaborat cu acestea, acordul fiind încheiat la solicitarea sa.
în ceea ce privește gravitatea faptelor comise de către inculpat, se constată că autoritatea finanțatoare nu a rambursat decât sumele plătite de SC MT SRL pentru prima situație de lucrări, secunda nemaifiind introdusă la plată.
Pe lângă cuantumul relativ redus al prejudiciului, se mai reține că acesta a fost integral recuperat de către autoritatea finanțatoare de 1a SC MT SRL, în temeiul prevederilor contractului de finanțare, astfel încât vătămarea valorii sociale ocrotite - integritatea bugetului general al UE, a fost una minimă.
Apreciind cuantumul pedepsei rezultante ca fiind suficient pentru atingerea scopului acesteia, urmează ca, în temeiul art.485, alin. 1, lit. a c.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției să fie admis.
Pe cale de consecință, văzând și dispozițiile art.396, alin. 2 c.pr.pen., urmează, conform art. 52, alin. 3 c.pen., raportat la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35, alin. 1 c.pen. să condamne pe inculpatul SA la o pedeapsă de 1 an și 8 luni închisoare, iar în temeiul art. 322 c.pen., cu aplic. art. 35, alin. 1 c.pen., să condamne pe inculpatul SA la o pedeapsă de 9 luni închisoare.
în temeiul art. 39, alin. 1, lit. b c.pen., pedepsele stabilite vor fi contopite în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 3 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 9 luni închisoare), rezultând o pedeapsă de 1 an și 11 luni închisoare.
în temeiul art. 67, alin. 2 c.pen., raportat la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, se va interzice inculpatului SA exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a și b c.pen. pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară, iar în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 c.pen., se va interzice inculpatului SA exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a și b c.pen., ca pedeapsă accesorie.
Pentru motivele arătate anterior, în temeiul art. 91 c.pen., Tribunalul va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 11 luni închisoare pe o durată de 2 ani.
în temeiul art. 93, alin. 1 c.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul SA trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la Serviciul de probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existență.
De asemenea, în temeiul art. 93, alin. 2, lit. b c.pen. se va impune inculpatului SA să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probațiune Tulcea.
Conform art. 93, alin. 3 c.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul SA va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA sau la Primăria mun. Tulcea - Direcția de Asistență și Protecție Socială, pe o perioadă de 90 de zile.
Se va atrage atenția inculpatului SA asupra consecințelor revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
în temeiul art.274 alin.l c.pr.pen., inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în valoare de 2000 lei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:
în temeiul art. 485, alin. 1, lit. a c.pr.pen.;
Admite acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 8 martie 2019 încheiat de DNA - Serviciul Teritorial Constanța cu inculpatul SA, în dosarul nr. 41/P/2019.
în temeiul art. 52, alin. 3 c.pen., raportat la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic, art. 35, alin. 1 c.pen.;
Condamnă pe inculpatul SA, fiul lui -, născut la -, CNP: -, domiciliat în -, Ia o pedeapsă de 1 an și 8 luni închisoare.
în temeiul art. 322 c.pen., cu aplic. art. 35, alin. 1 c.pen.;
Condamnă pe inculpatul SA la o pedeapsă de 9 luni închisoare.
în temeiul art. 39, alin. 1, lit. b c.pen.;
Contopește pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare la care adaugă un spor de 3 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 9 luni închisoare), rezultând o pedeapsă de 1 an și 11 luni închisoare.
în temeiul art. 67, alin. 2 c.pen., raportat la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
Interzice inculpatului SA exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a și b c.pen. pe o durată de 1 an.
în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 c.pen.;
Interzice inculpatului SA exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a și b c.pen., ca pedeapsă accesorie.
în temeiul art. 91 c.pen,;
Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 11 luni închisoare pe o durată de 2 ani.
în temeiul art. 93, alin. 1 c.pen.;
Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul SA trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la Serviciul de probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. 
în temeiul art. 93, alin. 2, lit. b c.pen.;
Impune inculpatului SA să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probațiune Tulcea, în temeiul art. 93, alin. 3 c.pen.;
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul SA va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA sau la Primăria mun. Tulcea - Direcția de Asistență și Protecție Socială, pe o perioadă de 90 de zile.
Atrage atenția inculpatului SA asupra consecințelor revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în temeiul art.274 alin.l c.pr.pen.;
Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în valoare de 2000 lei.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică din 24 aprilie 2019.