increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚ


În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial nr. 997 din 28 octombrie 2020, precum și ale art. 618 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice specifice vacante de conducere de specialist șef al Serviciului specialiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nivel centralConcursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
- selecția dosarelor de înscriere la concurs;
- proba scrisă, la data de 14 decembrie 2020, ora 11,00;
- interviul, la 48 de ore de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă.


Condiții specifice de participare:

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
- să nu aibă în cazierul administrativ, o sancțiune disciplinară neradiată;
- cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu dovedite prin certificate/diplome/atestate.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 13 noiembrie 2020 – 2 decembrie 2020), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, precum și un aviz psihologic (evaluare psihologică) eliberat prin intermediul unei unități specializate acreditate în condițiile legii;
- cazierul judiciar;
- cazierul administrativ;
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;
- declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de specialist șef serviciu:

1. Organizează, conduce și verifică activitatea specialiștilor din Direcția Națională Anticorupție, sub coordonarea procurorului șef adjunct direcție desemnat, urmărind realizarea în termen și în bune condițiuni a lucrărilor repartizate;
2. La solicitarea procurorului șef adjunct direcție propune desemnarea specialiștilor, în vederea întocmirii rapoartelor de constatare tehnico – științifică în dosarele de urmărire penală, în funcție de specializarea necesară și încărcătura specialiștilor;
3. Colaborează cu specialiștii care solicită îndrumare, în vederea clarificării aspectelor tehnice privind întocmirea rapoartelor de constatare, dar nu pe conținutul raportului tehnico - științific;
4. La solicitarea conducerii Direcției Naționale Anticorupție, întocmește rapoarte, analize și sinteze privind activitatea specialiștilor;
5. Cooperează cu toate compartimentele în respectarea ordinelor procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție și în realizarea unor atribuții comune;
6. Întocmește anual fișele de evaluare ale specialiștilor din cadrul Serviciului specialiști, și serviciilor teritoriale și le propune spre aprobare procurorului șef adjunct direcție coordonator;
7. Întocmește anual fișele de evaluare ale personalului conex și auxiliar de specialitate din subordine;
8. Propune spre aprobare procurorului șef adjunct direcție delegările de la structura centrală la structura teritorială și de la structura teritorială la structura centrală sau alte structuri teritoriale, în vederea efectuării constatărilor tehnico – științifice în dosarele de la structura centrală și teritorială, ca urmare a solicitării procurorului șef secție/procurorului militar șef serviciu/procurorului șef serviciu;
9. Planifică și aprobă concediile de odihnă, alte concedii, precum și zilele de recuperare pentru timpul efectuat peste program;
10. Dispune efectuarea orelor suplimentare de către personalul din subordine, în situația în care aceasta se impune și propune conducerii Direcției Naționale Anticorupție plata orelor suplimentare dacă acestea nu au fost recuperate;
11. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef secție/serviciu, întocmește constatări tehnico-științifice în dosare penale, materializate în rapoarte de constatare;
12. În situația în care materialele puse la dispoziție de procuror sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării;
13. Transmite raportul de constatare, după finalizare, procurorului de caz, prin intermediul grefei Serviciului specialiști;
14. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
15. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
16. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
17. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
18. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
19. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
20. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
21. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor economice care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare;
22. Se preocupă de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, participând la formele de perfecționare profesională organizate de Direcția Națională Anticorupție sau de alte instituții abilitate;TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
CONCURSULUI DE PROMOVRE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
AL SERVICIULUI SPECIALIȘTI DIN CADRUL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIETematica1. Statutul funcționarilor publici

- Noțiuni generale de funcție publică și funcționar public și principiile care stau la baza exercitării funcției publice;
- Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
- Categoria înalților funcționari publici
- Managementul funcției publice și al funcționarilor publici și Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public
- Drepturi și îndatoriri
- Cariera funcționarilor publici
- Acorduri colective. Comisii paritare
- Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
- Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu
- Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu și actele administrative de sancționare disciplinară

2. Management

- Concepte de bază ale managementului:
- Tripla semnificație a managementului
- Managementul ca artă și știință;
- Procesul de management;
- Funcțiile managementului;
- Relațiile de management;
- Sistemul de management al organizației: concept și componentele acestuia;
- Conceptul de management strategic:
- Definire
- Etapele managementului strategic;
- Managementul organizației – structura organizatorică:
- Conceptul de structură organizatorică
- Componentele structurii organizatorice
- Tipuri de structuri organizatorice
- Principii ale organizării structurale
- Structura organizatorică informală
- Modalități de reprezentare a structurii organizatorice
- Schimbarea și dezvoltarea organizațională
- Conceptul de dezvoltare organizațională: definire și caracteristici
- Conceptul de schimbare: definire și necesitate
- Conceptul de management al schimbării organizaționale:
  • Rezistența la schimbare
  • Echilibrul dinamic al schimbării
  • Definirea managementului schimbării organizaționale
- Metodologia schimbării organizaționale:
  • Condițiile elaborării unei metodologii;
  • Etapele procesului de schimbare
  • Metode folosite în procesul schimbării
- Managementul decizional – procesul decizional
- Conceptul de decizie și cerințele de raționalitate ale acestuia;
- Tipologia deciziilor;
- Psihologia deciziilor;
- Structura procesului decizional
- Managementul public;
- Definirea managementului public;
- Principalele caracteristici ale managementului public;
- Principiile managementului public;
- Funcțiile managementului public;
- Metodele în managementul public: noțiune, clasificarea și analiza metodelor;
- Deosebirile dintre managementul privat și managementul public;

3. Codul controlului intern managerial al entităților publice

4. Legislație specifică privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

5. Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;

6. Legislație specifică privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

7. Legislația privind achizițiile publice;

8. Constatarea tehnico-științifică
- Expertizele


BibliografieI. Legislație
1. Constituția României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ - cu modificările și completările ulterioare; Partea a VI;
3. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modficările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
7. OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
9. Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/C/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
11. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Codul penal, cu modificările și completările la zi, următoarele articole:
Art. 175*) - Funcționar public
Art. 176 – Public
Art. 178 - Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art. 181 - Sistem informatic și date informatice
Art. 183*) - Consecințe deosebit de grave
Art. 289**) - Luarea de mită
Art. 290 - Darea de mită
Art. 291 - Traficul de influență
Art. 292 - Cumpărarea de influență
Art. 293 - Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia
Art. 294 - Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia
Art. 295*) – Delapidarea
Art. 297 - Abuzul în serviciu
Art. 298*) - Neglijența în serviciu
Art. 304 - Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
Art. 307 - Deturnarea de fonduri
Art. 308*) - Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane
Art. 309*) - Faptele care au produs consecințe deosebit de grave


13. Codul de procedură penală, cu modificările și completările la zi, următoarele articole:
Art. 114 - Persoanele audiate ca martor
Art. 115 - Capacitatea de a fi martor
Art. 116 - Obiectul și limitele declarației martorului
Art. 117 - Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Art. 118 - Dreptul martorului de a nu se acuza
Art. 119 - Întrebările privind persoana martorului
Art. 120*) - Comunicarea drepturilor și obligațiilor
Art. 121 - Jurământul și declarația solemnă a martorului
Art. 122 - Modul de audiere a martorului
Art. 123 - Consemnarea declarațiilor
Art. 124 - Cazurile speciale de audiere a martorului
Art. 172*) - Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării
Art. 173 - Numirea expertului
Art. 174 - Incompatibilitatea expertului
Art. 175 - Drepturile și obligațiile expertului
Art. 176 - Înlocuirea expertului
Art. 177 - Procedura efectuării expertizei
Art. 178 - Raportul de expertiză
Art. 179 - Audierea expertului
Art. 180*) - Suplimentul de expertiză
Art. 181 - Efectuarea unei noi expertize
Art. 1811*) - Obiectul constatării și raportul de constatare


II. Doctrină

  • Tratat de management, ediția a III-a, Eugen Burduș, Editura Pro Universitaria, 2017
  • Fundamentele managementului organizației, ediția a III-a, Eugen Burduș, Ion Popa, Editura Pro Universitaria, 2018
  • Elemente de management public (specie a managementului general), Ion Imbrescu, Editura Lumina Lex, 2009
  • Metodologii manageriale, ediția a II-a, Eugen Burduș, Ion Popa, Editura Pro Universitaria, 2018

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637; persoană de contact: consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare.

Formular de înscriere în format Microsoft Word