Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚÎn conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 84/2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale și promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIEorganizează examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul
Direcției Naționale Anticorupție, Departamentul economico-financiar și administrativ


Examenul va avea loc la sediul al Direcției Naționale Anticorupție din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București și va cuprinde 2 etape:
- selecția dosarelor de înscriere la concurs;
- proba scrisă, la data de 27 iunie 2019, ora 10,00 (verificarea cunoștințelor teoretice necesare funcției evaluate, din domeniul de activitate al angajatului).

Condiții de participare
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat (3 ani, conform art. 31 alin. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice);
- a obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, în termen de 3 de zile lucrătoare de la afișarea anunțului și trebuie să cuprindă:
- cererea de înscriere;
- referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic, întocmit potrivit art. 41 alin. 9 din H.G. nr. 286/2011;
- adeverință care să ateste îndeplinirea condiției de vechime minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat (3 ani, conform art. 31 alin. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), precum și a condiției privind nesancționarea disciplinară după acordarea ultimului calificativ
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici în care acesta s-a aflat în activitate;

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658 sau 2657.
Persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și grefier Daniela Siko.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,
Departamentul economico-financiar și administrativ


Tematică
- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Organizarea și efectuarea inventarierii anuale;
- Dispoziții privind răspunderea juridică a raporturilor de muncă – Răspunderea disciplinară;
- Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual;
- Organizarea și desfășurarea unei achiziții publice – reglementări privind achizițiile directe.

Bibliografia
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 1.643/C/2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare – reglementări privind Departamentul economico-financiar și administrativ;
- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul MFP nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.