Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚÎn conformitate cu dispozițiile art. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 86 din 18.05.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 476/06.07.2011, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

organizează concurs/examen în vederea ocupării postului vacant de șef al Biroului administrativ, întreținere și deservire (personal contractual) din cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativConcursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:
- 14 iunie 2019, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
- 21 iunie 2019, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților.

Condiții de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,:
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, juridice sau științe inginerești (ingineria autovehiculelor; inginerie civilă – specializarea construcții civile, industriale și agricole);
- minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;
- cunoștințe de operare calculator nivel ridicat, atestate prin diplome/certificate specifice;
- posesor al permisului de conducere: minim categoria B.

Candidații trebuie să aibă următoarele abilități, calități și aptitudini: păstrarea confidențialității, corectitudine și fidelitate, abilități în comunicarea scrisă și orală, capacitatea de conducere, analiză și sinteză, asumarea responsabilității și flexibilitate în gândire.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, și vor fi însoțite de următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs, adresată procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (pusă la dispoziție de Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a prezenta cazierul judiciar, în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă ori copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional sau moral de la ultimul loc de muncă.
Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Atribuțiile postului de șef al Biroului administrativ, întreținere și deservire:

- Asigură evidența și studiază permanent actele normative care conțin prevederi legale în domeniul de activitate al biroului;
- Sprijină Compartimentul de achiziții publice, precum și celelalte structuri interne ale instituției în activitatea acestora, conform legislației în vigoare;
- Coordonează activitatea și răspunde de integritatea patrimonială a sediului central al Direcției Naționale Anticorupție, precum și sediile suplimentare (spații comune, săli de conferințe, birouri, etc.), coordonând activitatea gestionarului pentru activele fixe și obiectele de inventar aflate în folosință în locațiile respective, și verifică personal încheierea sub-inventarelor cu responsabilii de cameră, după caz;
- Organizează, coordonează și verifică și răspunde pentru modul de ținere la zi a evidenței tehnico-operative a tuturor obiectelor de inventar și activelor fixe aflate în folosință în toate spațiile instituției, conform procedurilor privind evidența tehnico-operativă a bunurilor din patrimoniul Direcției Naționale Anticorupție;
- Cooperează, înlocuiește, sprijină și răspunde în activitatea curentă, preluând atribuțiile de coordonare și control, de îndată și reciproc ale șefului Biroului logistic și parc auto, în caz de absență temporară din motive obiective;
- Organizează, coordonează și verifică modul de ținere a evidenței materialelor, obiectelor de inventar și activelor fixe, precum și modul de întocmire a documentelor de intrare/ieșire/transfer în concordanță cu legislația în vigoare și procedurile interne și ia măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor legale de gestionare;
- Cooperează cu consilierii de achiziții publice la monitorizarea permanentă a modului de derulare a contractelor de locațiune și prestări servicii, precum și a celorlalte contracte privind reperații, consolidări, service și întreținere (faxuri, copiatoare, mașini de scris, distrugătoare, etc.), prin colaborarea directă cu reprezentanții prestatorilor de servicii;
- Organizează și coordonează activitatea de întocmire a bonurilor de transfer și bonurilor de mișcare a activelor fixe, în format electronic, prin utilizarea programului informatic, pentru obiectele de inventar și activele fixe care își schimbă locurile de folosință;
- Efectuează prin proprie inițiativă, precum și din dispoziția șefilor ierarhici superiori, inspecții periodice de verificare a modului de păstrare a bunurilor din magazie și ia toate măsurile pentru asigurarea unor spații de depozitare corespunzătoare;
- Coordonează asigurarea aprovizionării cu materiale de întreținere, curățenie și uz gospodăresc, cu rechizite, obiecte de inventar și mijloace fixe, asigurând întocmirea notelor de recepție pe categorii de bunuri și ținând evidența acestora pe fișe de magazie;
- Coordonează activitatea de administrare și gestionare a bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției, inclusiv pentru sediile secundare și cele ale serviciilor teritoriale, indiferent de titlul cu care le deține;
- Coordonează și organizează gestionarea și evidența mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor și pieselor de schimb și a altor materiale aflate în dotare și asigură înscrierea numerelor de inventar, afișarea și actualizarea permanentă a inventarelor de cameră, efectuând și propuneri de casare a acestora sau de scoaterea din funcțiune;
- Urmărește folosirea sau exploatarea în bune condiții a tuturor bunurilor din dotare conform destinației acestora, în vederea satisfacerii necesităților instituției;
- Coordonează și asigură întreținerea, curățenia și administrarea în bune condiții a sediilor instituției, inclusiv pentru sediile secundare și cele ale serviciilor teritoriale;
- Coordonează și organizează întreținerea și efectuarea reparațiilor pentru clădiri, dotări și alte active din patrimoniul instituției;
- Coordonează, organizează și efectuează inventarierea anuală, verificând existența în teren a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și a altor bunuri;
- Verifică întocmirea și actualizarea în permanență și operativ a inventarelor tuturor încăperilor instituției, inclusiv la sediile secundare ale Direcției Naționale Anticorupție, asigurându-se că acestea sunt semnate de către responsabilii încăperilor respective și confirmând cu semnătura proprie (prin sondaj) pe aceste inventare de cameră;
- Asigură punerea la dispoziția comisiei de inventariere a evidenței tehnico-operative, actualizate la data începerii inventarierii;
- Asigură, coordonează și verifică ca toate obiectele de inventar și activele fixe, aflate pe locurile de folosință, să aibă coduri de bare, iar în cazul în care acestea s-au dezlipit sau deteriorat, întreprinde toate măsurile în vederea înlocuirii și lipirii pe produse;
- Coordonează și asigură modul de depozitare în magaziile instituției și de distribuire a mărfurilor și pieselor de schimb;
- Verifică periodic modul de gestionare, depozitare și păstrare a materialelor intrate și ieșite din magazie;
- Asigură și verifică efectuarea lunară a confruntării evidenței tehnico-operative cu evidența contabilă;
- Coordonează activitatea de verificare și de semnare pe notele de lichidare pentru personalul din cadrul instituției, precum și a serviciilor teritoriale care își încetează activitatea în cadrul direcției;
- Asigură și coordonează activitatea de aprovizionare cu produse de protocol pentru cabinete și cu ocazia primirii de delegații;
- Coordonează și asigură colectarea selectivă a deșeurilor, conform dispozițiilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, precum și a Planului de măsuri aprobat de conducerea Direcției Naționale Anticorupție;
- Cooperează cu Biroul logistic și parc auto în vederea asigurării legăturilor telefonice ale Direcției Naționale Anticorupție cu celelalte parchete sau cu alte instituții și asigură menținerea în stare de funcționare a centralei telefonice sau a aparatelor telefonice din dotarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Îndeplinește atribuții din fișa postului șefului serviciului, precum și cele ale șefului Biroului logistic și parc auto în momentul în care aceștia sunt în concediu;

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021/312.14.97/ int. 2657, 2637.

TEMATICA
pentru postul vacant de șef al Biroului administrativ, întreținere și deservire


- Organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
- Organizarea și efectuarea inventarierii anuale;
- Organizarea activității de gestionare a patrimoniului și bunurilor instituției;
- Organizarea și desfășurarea unei achiziții publice;
- Perfectarea și încheierea contractelor de achiziții publice;
- Reglementări privind calitatea în construcții;
- Conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice;
- Modul de utilizare de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- Reglementări privind Codul muncii

BIBLIOGRAFIA
pentru postul vacant de șef al Biroului administrativ, întreținere și deservire


- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității, republicată, nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Dispozițiile privind Răspunderea juridică.